Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A40 - Sanclêr i Landdewi Felffre o 05/10/2020 (Yn ystod y dydd) - Cynllun Rhwydwaith Ffibr

Lle a Pham?

-       Cynhelir gwaith ymchwilio ar y safle ar ffordd gerbydau'r A40 tua'r gorllewin o Sanclêr i Landdewi Felffre er mwyn paratoi i osod cyfathrebiadau ffibr optig ar gyfer systemau trafnidiaeth clyfar. Bwriedir i'r gwaith ymchwilio ddechrau ar 05/10/2020 tan 16/10/2020.

-       Bydd lonydd yn cael eu cau a defnyddir goleuadau traffig dros dro er mwyn diogelu'r gweithlu a'r cyhoedd sy'n teithio tra bod y gwaith yn cael ei wneud. Bydd mesurau rheoli traffig yn cael eu symud wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen tua'r gorllewin o gylchfan Sanclêr tuag at Landdewi Felffre.

-       Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni diweddariad a chynllun ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebiadau ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn asgwrn cefn i'r systemau trafnidiaeth deallus i reoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerâu Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill.   Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch tra'n darparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.

-       Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

-       Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y dydd er mwyn caniatáu i'r gwaith fwrw ymlaen yn effeithiol.

-       Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i uchafu nifer y gweithwyr sydd ar y safle ac i symud y gwaith ymlaen mor effeithlon â phosib. Mae'r rhaglen wedi cael ei chwtogi er mwyn cwblhau'r gwaith cyn y cyfnod gwyliau hanner tymor.

-       Bydd yr A40 yn dal ar agor i'r ddau gyfeiriad, dan reolaeth goleuadau traffig dros dro ar hyd ffordd gerbydau sengl. Pan effeithir cilffyrdd, bydd gweithredwr traffig yn bresennol ar y safle i fonitro llif traffig a rheoli'r arwyddion traffig â llaw er mwyn amharu cyn lleied â phosib.

 

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

A40 (Gorllewin) Sanclêr i Landdewi Felffre - yn ystod y dydd, ar ddiwrnodau gwaith yn unig 05/10/2020 i 16/10/2020.

-       Bydd lonydd sengl yn cael eu cau ar rannau 3-ffordd (i'r gorllewin o gylchfan Sanclêr 05/10/2020-06/10/2020; i gyffiniau Llanddewi Felffre 16/10/2020)

-       Bydd goleuadau traffig 33-ffordd a 2-ffordd yn cael eu defnyddio drwy rannau'r ffyrdd cerbydau sengl (07/10/2020-15/10/2020). Bydd mynediad i ac o gilffyrdd yn cael ei reoli â llaw.

-       Cylchfan Hendy-gwyn ar Daf - Bwriedir defnyddio goleuadau traffig 4-ffordd ar ddydd Llun 12/10/2020 a dydd Mawrth 13/10/2020

-       Cylchfan Blackbridge – Bwriedir defnyddio goleuadau traffig 3-ffordd ar ddydd Mercher 14/10/2020

Gall y dyddiadau uchod newid yn seiliedig ar gynnydd y gwaith ar y safle.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni