Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A40 Twneli Allt Gibraltar, Trefynwy - Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio 16 - 19 Mai 2020

Rhannu

Lle a pham?

Gosodir trefniant gwrthlif ar yr A40 Twneli Gibraltar, Trefynwy, i gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol yn nhyllfeydd y twneli tua'r gogledd a thua'r de.

Bydd y gwrthlif yn ei le rhwng 12:00 ddydd Sadwrn 16 Mai 2020 hyd 18:00 ddydd Mawrth 19 Mai 2020.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Yn ystod y cyfnod pan fydd y ffordd wedi cau, bydd pob llwyth annormal llydan (lled mwy na 3 metr a hyd dim mwy nag 16.5 metr) yn cael eu dargyfeirio i ddefnyddio'r M5 a'r M4 i fynd i mewn ac allan o Dde Cymru.

Defnyddir arwyddion electronig a chaled ymlaen llaw ar yr M4, yr A465, yr A40 a'r A449 lle bynnag y bo modd i gynghori modurwyr i "Gynllunio Ymlaen Llaw, Disgwylir Oediadau, Trefynwy" yn ystod y dyddiadau hyn.

Bydd Highways England hefyd wedi cael eu cysylltu a'u cynghori, os oes modd, i osod arwyddion ar yr M5 tua'r de, yn fwy penodol ar gyfer llwythi llydan sy'n teithio i mewn i Dde Cymru.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, gweler: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-y…

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni