Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 : Cynllun Ehangu Ffordd Brynmawr i Gilwern - dyddiadau cau'r ffordd

Ble a pham?

Mae Llywodraeth Cymru yn newid 8km o'r A465 rhwng cyffordd Glanbaiden yn Gilwern a chylchfan Brynmawr i 2 lôn ym mhob cyfeiriad. Dechreuodd y gwaith ym mis Rhagfyr 2014 a bydd yn para nes Ebrill 2021.

 

Gwyriadau a mesurau diogelwch

Er mwyn cwblhau'r prosiect mawr hirdymor hwn mae'r contractwr angen cau gwahanol ffyrdd a lonydd yn llawn, a chyflwyno dulliau rheoli traffig eraill, fel goleuadau traffig dros dro, yn ystod y gwaith. Bydd y dull rheoli traffig mwyaf priodol yn cael ei ystyried ar gyfer yr amgylchiadau, er lles diogelwch y cyhoedd a gweithwyr ar y safle. Gwneir pob ymdrech i darfu cyn lleied â phosibl, fel gweithio 24 awr pan fydd ffyrdd wedi'u cau yn llawn i leihau nifer y ffyrdd fydd angen eu cau yn gyffredinol.

 

Dargyfeiriadau pan fydd y ffordd ar gau

Gosodir arwyddion yn lleol pan fydd angen cau ffordd neu gerbytffordd.

Bydd y ffordd ar gau:

  • O gylchfan Brynmawr lle mae’r A467 o Abertyleri, Blaenau a Brynmawr a’r A4047 o dref Brynmawr yn ymuno â chefnffordd yr A465 Blaenau’r Cymoedd yn y gorllewin.
  • I gylchfan Glanbaiden yn y dwyrain lle mae’r A465 yn cyfarfod â’r A4077 Abergavenny Road a’r B4246 (a adwaenir yn lleol fel ‘Heol Gofilon’).

Cynghorir tri llwybr dargyfeirio, y ceir arwyddion ar gyfer un ohonynt o gylchfan Brynmawr ar yr A465 yn y gorllewin ac o gylchfan Hardwick ar yr A465 yn y dwyrain. Bydd modd cyrraedd cylchfan Glanbaiden o gylchfan Hardwick yn y dwyrain ar hyd yr A465 tua Gilwern yn ystod y cyfnod cau.

I’r rhai sy’n teithio i’r dwyrain, mae’r arwyddion ar gyfer y dargyfeiriad lleol o gylchfan Hardwick yn y dwyrain yn dilyn yr A4042 tua Mamheilad a Phont-y-pŵl, yna’r A472 tua Hafod-yr-Ynys a Chrymlyn, ac yna’r A467 i’r gogledd tuag at Abertyleri ac ymlaen i Frynmawr. Ceir arwyddion ar gyfer y dargyfeiriad i’r cyfeiriad arall hefyd ar gyfer y rhai sy’n teithio i’r gorllewin.

Bydd modd croesi ffordd gerbydau’r A465 yn Saleyard o Station Road yn y de i Main Road yn y gogledd ac fel arall. Bydd modd croesi’r ffordd gerbydau, gan ddefnyddio ffyrdd ymyl, yng Ngilwern o Station Road yn y de i Main Road yn y gogledd ac fel arall.

Mae protocol ar waith i alluogi cerbydau brys i fynd trwy’r gwaith yn ystod y cyfnod cau ac i ailagor y ffordd os bydd problemau ar yr M4.

 

Dyddiadau cau’r ffordd yn ystod y penwythnos*

Dyddiad cau’r ffordd yn ystod y penwythnos  

2 - 4 Hydref 2020   

 

Lôn ar gau'n llwyr dros y penwythnos

16 - 18 Hydref 2020               

Lôn ar gau'n llwyr dros y penwythnos

13-15 Tachwedd 2020 

Lôn ar gau'n llwyr dros y penwythnos

4-6 Rhagfyr 2020

Lôn ar gau'n llwyr dros y penwythnos

*Gallai’r dyddiadau gael eu newid am resymau amrywiol, fel tywydd gwael.

 

Gellir gweld y llwybrau’r gwyriad diweddaraf yma: https://a465.info/official-diversion

Yn dilyn y gwaith dros penwythnos Awst 14eg-17eg, bydd cynllun y ffordd yn sylweddol wahanol. Ceisiwch gynllunio'ch taith ymlaen llaw trwy gyfeirio at y dilyniannau traffig a ddangosir yma:
https://a465.info/summary

Ymholiadau

Bydd gwaith ffordd a fydd yn amharu'n sylweddol ar deithio yn cael eu nodi ar dudalen y wefan hon, apiau ffonau clyfar iPhone a Google Android ac ar Twitter @TraffigCymruD.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun i'w gweld yng nghyfrif Twitter prosiect 2 yr A465 @A465_Adran2 a'r dudalen Facebook https://www.facebook.com/A465Adran2/

I gael rhagor o wybodaeth am gefndir y cynllun ewch i wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/topics/transport/roads/schemes/a465/section-2/?skip=1&lang=cy

Gallwch gael gwybodaeth am ffyrdd wedi cau, gwyriadau a newyddion am y prosiect drwy danysgrifio i restr bostio Costain. E-bostiwch Lauren Batten i danysgrifio.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni