Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Trosbont Dwyrain a Gorllewin Cylchfan Aberdulais- Gwaith Hanfodol i Adnewyddu Dec y Bont

Rhannu

Dyddiad Cychwyn: 23/05/21 | Dyddiad gorffen: 20/10/21

Lle a Pham?

Cafodd y Drosbont Aberdulais ei adeiladu ym 1975. Mae'n 65 metr o hyd ac yn rhychwantu'r A465 a chamlas Tennant. Mae'r bont yn 46 oed ac mae bellach angen ei hatgyweirio. Yn ystod arolygiad diweddar, nodwyd nam strwythurol yn y colofnau. Rhoddwyd system atgyfnerthu ar waith a chaewyd lôn dros dro. Bellach, mae angen cynnal atgyweiriad parhaol.

Mae'r rhan gyntaf o'r gwaith wedi cael ei gwblhau. Mae'r ail rhan am cychwyn ar Gorffennaf 19fed gyda lonydd ar gau yn y dydd ac ambell i ffyrdd ar gau dros nos ar ddiwedd y rhaglen waith.  

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Yn dilyn adborth gan gynghorwyr a thrigolion, rydym wedi datblygu rhaglen o weithiau na fydd angen cau yn ystod y dydd ar Gylchfan Aberdulais. Bydd y gwaith nawr yn gofyn am gyfres o gau lonydd ar y gylchfan er mwyn hwyluso adlinio'r ffordd i ganiatáu i'r ffordd aros ar agor ac ar gyfer adnewyddu'r dec.

Mae angen cyfnod o gau yn ystod y nos ar ddiwedd y rhaglen er mwyn caniatáu i'r contractwr gwblhau'r cyd-osodiadau arwyneb ac ehangu, mae angen y cau hyn er diogelwch.

Bydd y bont ddwyreiniol ar gau am bythefnos yn y nos rhwng yr oriau 20.00 a 06.00 a bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar yr A465 i Gylchfan Resolven ac yn ôl i Aberdulais.

Bydd pont y gorllewin ar gau am 3 noson rhwng yr oriau 20.00 a 06.00 a bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar yr A465 i Gyfnewidfa Castell-nedd ac yn ôl i Aberdulais. Rhoddir dyddiadau'r cau isod.

 

Llwybr Gwyriad

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Hydref

Cau ffordd dros nos ar y bont orllewinol i ailosod cymal ehangu am 3 noson. Hydref 4ydd 20:00 i Hydref 7fed 06:00.

Oedi oherwydd tywydd gwael wedi gynllunio ar gyfer Hydref 11eg 20:00 i Hydref 14eg 06:00. Bydd lonydd ar gau yn dilyn hyn.

**Noder, gallai'r rhaglen newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni