Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 tua'r De Cylchfan Ffordd Abertawe i Abercanaid - Ionawr i Orffennaf 2021 (yn ystod y nos) - Cynllun Rhwydwaith Ffibr

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd dwythellau cyfathrebu ffeibr optig yn cael eu gosod ar yr A470 tua'r de o Gylchfan Ffordd Abertawe i Abercanaid yn ystod y nos yn unig. Dechreuodd y gwaith ar 04/01/2021 a bydd yn parhau hyd nes oddeutu 12/7/2021.  

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni diweddariad a chynllun ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebiadau ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn asgwrn cefn i'r systemau trafnidiaeth deallus i reoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerâu Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill. Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch tra'n darparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol. 

Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn digwydd yn ystod oriau'r nos yn unig i leihau aflonyddwch ar ddefnyddwyr y ffordd ac ar gyfer gwell diogelwch i'r gweithlu. 

Bydd yr A470 yn parhau ar agor drwy gydol cyfnod y gwaith. 

Bydd ein contractwyr yn gweithio chwe noson yr wythnos, dydd Sul i ddydd Gwener, ar gyfer mwyafrif y gwaith, i gyflymu'r gosodiad gymaint ag y bo modd, ac i leihau'r effaith gyffredinol ar y cyhoedd sy'n teithio.

Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i uchafu nifer y gweithwyr sydd ar y safle ac i symud y gwaith ymlaen mor effeithlon â phosib. Bydd mwy nag un tîm ar y safle i gyflymu'r rhaglen gymaint ag y bo modd.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau y llain galed a Lôn 1 ar y gerbydlon tua'r de yn ystod y nos yn unig,   20:00 i 06:00, Dydd Sul i Ddydd Gwener.

Bydd yr holl fesurau rheoli traffig yn cael eu tynnu yn ystod y dydd i leihau aflonyddwch.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni