Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A477 Doc Penfro i Gylchfan Sageston o 12/10/2020 (Yn ystod y dydd) – Cynllun Rhwydwaith Ffibr

Lle a Pham?

Cynhelir gwaith ymchwilio ar y safle o 12/10/2020 am hyd at bythefnos ar yr A477 rhwng Cylchfan Waterloo (Doc Penfro) i Gylchfan Sageston er mwyn paratoi i osod cyfathrebiadau ffibr optig ar gyfer systemau trafnidiaeth clyfar.

Bydd lôn wedi'i chau gydag arwyddion traffig dwyffordd dros dro yn cael eu defnyddio er mwyn diogelu'r gweithlu a'r cyhoedd sy'n teithio tra bod y gwaith yn cael ei wneud. Bydd gwaith yn dechrau yn Noc Penfro gan symud i'r dwyrain drwy'r A4075 Cyffordd Mynegbost Nash, Cylchfan Caeriw a Chylchfan Sageston. Bydd y lôn yn cael ei chau yn yr ardal leol lle fydd y gwaith yn cael ei wneud a bydd yn cael ei symud wrth i'r gwaith symud yn ei flaen. Cynhelir yr holl waith yn ystod y dydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni diweddariad a chynllun ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebiadau ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn asgwrn cefn i'r systemau trafnidiaeth deallus i reoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerâu Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill. Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch tra'n darparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y dydd er mwyn caniatáu i'r gwaith fwrw ymlaen yn effeithiol.

Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i uchafu nifer y gweithwyr sydd ar y safle ac i symud y gwaith ymlaen mor effeithlon â phosib.

Bydd lôn wedi'i chau ar yr A477 gydag arwyddion traffig dwyffordd dros dro yn gweithio i'r dwyrain o Ddoc Penfro. Tra bydd y lôn ar gau, bydd ei effaith ar draffig yn cael ei fonitro i sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ac, os oes angen, i ganiatáu i'r ffordd ailagor cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.
 

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

A477 Cylchfan Waterloo, Doc Penfro i Gylchfan Sageston. Bydd lôn wedi'i chau gydag arwyddion traffig dwyffordd dros dro, yn symud i'r dwyrain o Ddoc Penfro. Yn ystod y dydd ar ddiwrnodau'r wythnos yn unig o 12/10/2020 am hyd at bythefnos (23/10/2020). 

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni