Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A477 Rhos-goch i Landdowror - o 22/11/2020 - Cynllun Rhwydwaith Ffeibr

Rhannu

Lle a Pham?

  • Bydd dwythellau cyfathrebu ffeibr optig yn cael eu gosod ar yr A477 rhwng Cyffordd Rhos-goch a Chyffordd Llanddorwr. Mae gwaith wedi’i raglennu i ddechrau ar 22/11/2020 gan barhau hyd nes 18/12/2020. Bydd gwaith yn ailddechrau ar 04/01/2021 ac yn parhau hyd nes oddeutu 26/02/2021.
  • Bydd mesurau rheoli traffig yn cael eu defnyddio i ddiogelu'r gweithlu a'r cyhoedd sy'n teithio yn ystod cyfnod y gwaith. Bydd lonydd unigol yn cael eu cau ar y rhannau lle mae tair lôn am 2-3km ar y tro. Bydd signalau traffig dros dro yn cael eu gosod wrth gau'r lonydd ar y rhannau lle mae dwy lôn. Disgwylir i'r gwaith ddatblygu i gyfeiriad y Dwyrain, a bydd mesurau rheoli traffig yn cael eu symud yn unol â hynny.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni diweddariad a chynllun ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebiadau ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn asgwrn cefn i'r systemau trafnidiaeth deallus reoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerâu Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill. Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch wrth ddarparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.
  • Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

  • Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y dydd er mwyn caniatáu i'r gwaith fwrw ymlaen yn effeithiol o fewn cyfyngiadau amgylcheddol tymhorol. 
  •  Bydd ein contractwyr yn gweithio chwe diwrnod yr wythnos, ddydd Sul i ddydd Gwener, i gyflymu'r gosodiad gymaint ag y bo modd, ac i leihau'r effaith gyffredinol ar gyfer y cyhoedd sy'n teithio. Bydd y mesurau rheoli traffig ar waith drwy gydol yr amser yn ystod cyfnod llawn y gwaith; mae hyn yn arbed amser sylweddol i'r contractwr ddechrau'r gwaith ar y safle bob dydd, ac yn galluogi i'r rhaglen waith gyffredinol gael ei chwtogi o oddeutu pedair wythnos.
  • Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i uchafu nifer y gweithwyr sydd ar y safle ac i symud y gwaith ymlaen mor effeithlon â phosib. Bydd mwy nag un tîm ar y safle i gyflymu'r rhaglen gymaint ag y bo modd.
  • Bydd yr A477 yn dal ar agor i'r ddau gyfeiriad bob amser. 

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Bydd y gwaith yn dechrau ar 22/11/2020 hyd nes 18/12/2020. Bydd gwaith yn ailddechrau ar 04/01/2021 hyd nes oddeutu 26/02/2021.

Bydd y gwaith yn datblygu i gyfeiriad y Dwyrain, a bydd mesurau rheoli traffig yn cael eu symud yn unol â hynny.

Bydd lonydd unigol yn cael eu cau ar y rhannau tair lôn am 2-3km ar y tro.
Bydd signalau traffig dros dro yn cael eu gosod wrth gau'r lonydd ar y rhannau dwy lôn.

Bydd rheolaeth traffig ar waith am 24 awr y dydd drwy gydol cyfnod y gwaith.
Bydd rheolaeth traffig yn cael ei symud o'r rhwydwaith yn ystod yr egwyl yn y gwaith rhwng 18/12/2020 a 04/01/2021.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni