Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A48 Cylchfan Pensarn- Cynllun Rhwydwaith Ffibr- 8 Mawrth i Ebrill hwyr 2021

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd dwythellau cyfathrebu ffibr optig yn cael eu gosod ar gylchfan A48 Pensarn. Mae'r gwaith yn cychwyn ar 8fed o Fawrth 2021 tan hwyr ym Mis Ebrill.

Bydd gwaith yn cael ei gynnal yn ystod y dydd rhan amlaf, dydd Llun i Ddydd Gwener, gan ddefnyddio signalau traffig dros dro a chau lonydd o amgylch y cylchfan i ddiogelu’r gweithlu a’r cyhoedd. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni diweddariad a chynllun ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebiadau ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn asgwrn cefn i'r systemau trafnidiaeth ddeallus i reoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerâu Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill. Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch wrth ddarparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

  • Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i uchafu nifer y gweithwyr sydd ar y safle ac i symud y gwaith ymlaen mor effeithlon â phosib. Bydd mwy nag un tîm ar y safle i gyflymu'r rhaglen gymaint ag y bo modd.
  • Bydd yr A48, A40 a A484 yn parhau i fod ar agor i bob cyfeiriad drwy’r adeg.
  • Bydd lonydd ar gau tuag at gylchfan Pensarn yn aros mewn lle dros nos Dydd Llun i Ddydd Iau ac yn cael eu tynnu ar brynhawn ddydd Gwener. Mae cadw lonydd ar gau dros nos yn caniatáu mwy o amser ar gyfer gwaith pob dydd ac yn lleihau cyfnod y gwaith. 
  • Bydd gwaith yn digwydd yn ystod y dydd gan amlaf, er diogelwch y gweithlu yn tyllu’r ddaear ble mae gwasanaethau wedi claddu fel trydan, nwy a dŵr. Efallai bydd ychydig o waith dros nos hefyd.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau lonydd 24 awr o ddydd Llun 08:00 i ddydd Gwener 15:30.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni