Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A48 Tua'r Gorllewin ger Cross Hands - o 16/11/2020 - Cynllun Rhwydwaith Ffeibr

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i osod dwythellau ffibr optig ar yr A48 tua'r Gorllewin ger Cross Hands hyd at 5 cilomedr.  Gwaith wedi ei raglennu i gychwyn ar yr 16/11/2020 ac yn parhau am 5 wythnos. Mae'r gwaith oedd wedi ei rhaglennu yn ardal Nantycaws wedi ei ohirio.

Bydd yn rhaid cau un lôn ymhob safle o Ddydd Llun hyd at Ddydd Gwener i sicrhau diogelwch y gweithlu a'r cyhoedd tra bod gwaith yn cael ei gwblhau.


Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni diweddariad a chynllun ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebiadau ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn asgwrn cefn i'r systemau trafnidiaeth deallus i reoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerâu Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill. Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch tra'n darparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.


Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod oriau'r dydd er mwyn caniatáu i'r gwaith fwrw ymlaen yn effeithiol o fewn cyfyngiadau amgylcheddol tymhorol. 
Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i uchafu nifer y gweithwyr sydd ar y safle ac i symud y gwaith ymlaen mor effeithlon â phosib.

Bydd yr A48 yn dal ar agor i'r ddau gyfeiriad bob amser.
Tra bydd y lôn ar gau, bydd ei effaith ar draffig yn cael ei fonitro i sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ac, os oes angen, i ganiatáu i'r ffordd ailagor cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Diweddariad 26/11/2020 - yn dilyn cyfnod arbrofol o bythefnos heb gyfyngiad cyflymder, mae cyfyngiad cyflymder o 50MYA yn cael ei osod i sicrhau diogelwch y cyhoedd a'r gweithlu am weddill y gwaith.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau lôn 1 tua'r gorllewin yn dechrau ar yr A48 i'r gorllewin o gylchfan Cross Hands am oddeutu 2km. Yn ystod y dydd ar ddiwrnodau gwaith yn unig o 16/11//2020 am oddeutu pythefnos (27/11/2020).

O'r 30/11/2020, bydd lôn 1 tua'r Gorllewin ar gau ar yr A48 efo cyfyngiad cyflymder 50MYA mewn lle, hyd at 5 cilomedr tua'r Gorllewin o Cross Hands. Yn ystod y dydd yn ystod yr wythnos yn unig o'r 30/11/2020 am hyd at 3 wythnos (18/1

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni