Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A483 Archwiliad Diogelwch Strwythurol Traphont Afon Dyfrdwy

Rhannu

Dyddiad Dechrau: 06/09/21 | Dyddiad Gorffen: 10/09/21

A483 River Dee Viaduct

Gwaith hanfodol dros nos am 4 diwrnod i ymchwilio diogelwch strwythurol Dyffryn Dyfrdwy.

Rhiwabon i Halton. 


Gwaith archwilio arbennig a phrofi Traphont Afon Dyfrdwy, fel sy'n ofynnol gan reoliadau Llywodraeth Cymru, i sicrhau ei bod yn parhau mewn cyflwr da gan gynorthwyo gyda chynllunio unrhyw waith cynnal a chadw angenrheidiol. 

Bydd y gwaith yn digwydd dros nos pan fydd llif y traffig yn llai, a hynny i leihau'r aflonyddwch.


Bydd yr A483 rhwng C1 a Chylchfan Halton ynghau yn llwyr dros nos am bedair noson, gan ddechrau ar nos Llun 6 Medi am 21.00. Y noson olaf fydd nos Iau 9 Medi. Bydd y ffordd yn ailagor erbyn 06:00 ar y boreau canlynol.  


Bydd llwybr y gwyriad pan fo'r A483 wedi cau dros nos yn mynd drwy Langollen ar yr A5 a'r A539.


Bydd y gwaith yn digwydd ym mis Medi i osgoi tymor gwyliau'r haf ac i fanteisio ar y tywydd cymharol braf a ragwelir yr adeg yma o'r flwyddyn. Mae angen offer mynediad arbenigol i archwilio'r Draphont. Mae'r draphont yn agored i'r tywydd a hithau yn cludo'r A483 yn uchel uwchben afon Dyfrdwy a'i gorlifdiroedd. Gellir ond defnyddio'r offer mynediad pan fo'r gwynt yn isel. 

Bydd angen cau'r A483 yn llwyr rhwng C1 a Chylchfan Halton. Bydd traffig yn cael ei wyro drwy Langollen ar yr A5 a'r A539. 


•    06/09/21 – 07/09/21 | 21:00 – 06:00 
•    07/09/21 – 08/09/21 | 21:00 – 06:00 
•    08/09/21 – 09/09/21 | 21:00 – 06:00 
•    09/09/21 – 10/09/21 | 21:00 – 06:00 

Cau'r ffordd 4 gwaith dros nos yn amodol i'r tywydd. Bydd y ffordd ar agor yn ystod y dydd. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213  neu drwy Twitter @TraffigCymruG  

Gwyriad


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni