Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A487, A489 Machynlleth amnewid coed cwestiynau cyffredin

Rhannu

Rydyn ni'n gofalu am goed ar y rhwydwaith strategol yng Nghymru i sicrhau eu bod nhw'n cael eu cadw mewn cyflwr da ac nad ydyn nhw'n gwneud y ffyrdd yn anniogel.

Rydyn ni'n ceisio cadw cymaint o goed â phosib. Fodd bynnag, ar adegau, y ffordd fwyaf priodol o sicrhau diogelwch y cyhoedd ydy cael gwared ohonynt.

Mae'r coed yn dangos arwyddion o ddirywiad, mae llawer yn beryglus ac mae nifer wedi marw yn barod oherwydd amodau tyfu cyfyngedig. Mae'r ffordd mae’r gwreiddiau wedi'u lledaenu a sut mae’r palmant wedi'u codi ger y coed yn dangos eu bod wedi'u rhoi yn syth i'r ddaear pan gawsant eu plannu yn wreiddiol. Nid oedd hyn yn caniatau digon o le i’r gwreiddiau. Roedd y system blannu yn annigonol ar gyfer y coed a'r isadeiledd o'i chwmpas.

Dangosodd arolwg coed broblemau amrywiol ee:

• Mae'r coed yn ansefydlog ac mae ganddyn nhw ganghennau marw a allai achosi peryglon sylweddol.

• Maent yn lleihau gwelededd trwy orchuddio arwyddion.

• Mae eu gwreiddiau'n achosi peryglon baglu posib trwy godi rhwyllau metel a gwneud y palmant yn anwastad.

• Mae arwynebau a rhwyllau metel o amgylch y boncyffion yn cyfyngu ac yn niweidio'r coed.

 

Oherwydd oedran y coed a lefelau'r dirywiad, penderfynwyd y byddai ailosod coed sydd wedi'u difrodi ac yn dirywio yn fwy llwyddiannus. Yn aml nid yw coed stryd yn byw cyhyd â choed gwledig oherwydd eu hamodau tyfu cyfyngedig.

Mae hyn hefyd yn gyfle da i greu ecosystem fwy amrywiol trwy blannu cymaint o rywogaethau coed â phosib a chreu ardal blannu o flodau gwyllt o amgylch gwaelod pob coeden.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau i dynnu coed peryglus. Mae angen eu tynnu ar frys cyn iddynt achosi niwed. Bydd y coed sy'n weddill yn cael eu hamnewid dros ddwy flynedd.

Mae Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda grŵp coed lleol i greu partneriaeth gydweithredol i amnewid a gwella'r coed ynghyd â datblygu cynllun rheoli tymor hir i'w hamddiffyn.

Aseswyd pob un o'r 30 coeden stryd ynghylch a ellir eu cadw neu a oes angen eu hadnewyddu. Mae prosiect bellach yn cychwyn a fydd yn edrych ar ddylunio a gweithredu rhai newydd yn eu lle a bydd hyn hefyd yn ystyried amserlenni ar gyfer ailosod.

Bydd y fanyleb ar gyfer y coed newydd ar gyfer coed maint “safonol” neu'n fwy. Bydd y coed o faint mwy dal yn addas i'w plannu fel coed stryd.

Mae'r mwyafrif o'r coed yn cael eu cadw nes bod y gwaith yn cychwyn fel rhan o'r strategaeth goed ehangach ar yr A487 a A489.

Fodd bynnag, mae rhai coed a rhwyllau yn cael eu symud yn fuan oherwydd materion yn ymwneud â diogelwch. Pan fydd rhwyll yn cael ei dynnu ond mae’r goeden yn aros mae angen llenwi’r gofod gyda phlaeniau. Mesur dros dro yw hwn nes bod wyneb parhaol priodol ar gyfer coed stryd wedi'i osod fel rhan o'r prosiect ehangach.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y gweill i weithio allan cynllun tymor hir i amnewid y coed. Darperir diweddariadau pellach maes o law.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni