Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 i'r Dwyrain o Langollen (Rhwng cyffordd Birch Hill a Ty'n-y-Wern) - Cryfhau Wal Gynnal ac Uwchraddio'r Mur - 4/01/2021 - 31/03/2021

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i gryfhau'r wal gynnal bresennol sy'n cynnal yr A5 rhwng y gyffordd gyda Birch Hill ym mhen dwyreiniol Tref Llangollen a Thy'n-y-Wern. 

Cafodd y wal bresennol ei chryfhau dros dro yn 2015, ond daeth oes y gwaith yma i ben ac mae angen ei hatgyfnerthu drwy ddefnyddio system angor craig parhaol gyda oes o 120 o flynyddoedd. Mae'r mur presennol yn is-safonol o ran uchder a chryfder a bydd yn cael ei uwchraddio ar yr un pryd. 

Ar ôl cwblhau'r gwaith ar y wal gynnal a'r mur, bydd y gerbydlon yn cael ei hail-wynebu gan gau'r ffordd dros nos. Bydd arwyneb newydd y ffordd yn atal dŵr wyneb rhag treiddio gan wella cyfanrwydd y wal gynnal.    

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn digwydd yn ystod y gaeaf a dechrau'r gwanwyn, adeg pan fo'r llif traffig yn is yn hanesyddol, i leihau'r aflonyddwch.  

Caiff y ffordd ei chau yn llwyr dros nos, gan ddechrau ar 4 Ionawr am 20.00 i osod rhwystr diogelwch dros dro fydd yn amddiffyn y gweithlu ac yn caniatáu i draffig fynd heibio'r gwaith ar y cyflymder a ganiateir, sef 40 mya.

O 5 Ionawr 2021 tan 22 Mawrth 2021 bydd un lôn o'r gerbydlon yn cael ei chau dros hyd o tua 400m gan reoli traffig drwy ddefnyddio signalau traffig dros dro.   Yn ystod y cyfnod yma bydd y ffordd yn cael ei chau ddwywaith dros nos i osod ac adleoli'r rhwystr diogelwch.   

Bwriedir cau'r ffordd dros nos i dynnu'r rhwystr diogelwch ac i ail-wynebu'r gerbydlon gan ddechrau ar 22 Mawrth 2021 am 6 noson.  

Bydd llwybr y gwyriad pan fydd y ffordd ar gau dros nos yn mynd drwy Langollen - A539 - Rhiwabon - A483 - A5.

Bydd troedffordd bresennol ar ochr yr A5 yn cael ei chau ger cyffordd Birch Hill. Bydd cerddwyr yn cael eu dargyfeirio drwy Birch Hill. 

Rhaglen cyfyngiad rheoli traffig.

Manylion y Cyfyngiadau

     

Cau'r A5 yn lllwyr rhwng Birch Hill a Ffordd MaesMawr.  

Bydd Traffig yn cael ei wyro drwy Llangollen - A539 - Rhiwabon - A483 - A5

20:00 04/01/21 16:00 05/01/21

Gosod Rhwystrau dros dro ac adleoli.

 

Cau'r A5 yn lllwyr rhwng Birch Hill a Ffordd MaesMawr.  

Bydd Traffig yn cael ei wyro drwy Llangollen - A539 - Rhiwabon - A483 - A5

20:00 25/06/21

06:00 26/02/21

Gosod Rhwystrau dros dro ac adleoli.

Cau'r A5 yn lllwyr rhwng Birch Hill a Ffordd MaesMawr.  

Bydd Traffig yn cael ei wyro drwy Llangollen - A539 - Rhiwabon - A483 - A5

 

20:00 08/03/21

06:00 09/03/21

Gosod Rhwystrau dros dro ac adleoli.

Cau'r A5 yn lllwyr rhwng Birch Hill a Ffordd MaesMawr.  

Bydd Traffig yn cael ei wyro drwy Llangollen - A539 - Rhiwabon - A483 - A5

20:00 22/03/21

20:00 28/03/21

Cau dros nos yn unig o 20:00 - 06:00 bob nos.

Traffig llwybr sengl yn defnyddio signalau traffig dros dro o'r dwyrain i'r gyffordd gyda Birch Hill i Dy'n-y_wern (tua 400m). Culhau lled y Lon i 3.25m

06:00 05/01/21

20:00 22/03/21

Cryfhau'r wal gynnal ac uwchraddio'r mur.

**mae'r dyddiadau yn rhai amodol, gallai newid.

Ymholiadau

Am rhagor o wybodaeth, cysyllwch a Traffig Cymru ae 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni