Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 C17-C18 Gwaith Uwchraddio Twnnel Conwy (Cwestiynau Cyffredin)

Rhannu

Work to upgrade and improve Life Safety Systems in Conwy Tunnel, located between Junctions 17 and 18 of the A55. 24 hour closures will take place from 19:00 Sunday 21st November – 07:00 Monday 6th December 2021, firstly westbound then eastbound. 

Mae'r gwaith yn cynnwys uwchraddio'r system awyru’r twnnel. Gosodwyd y ffaniau ddiwethaf yn 2015. Mae'r system hon yn helpu i gadw defnyddwyr twnnel yn ddiogel mewn achos o dân trwy chwythu gwres a mwg i ffwrdd o'r digwyddiad ac unrhyw draffig sy’n ciwio y tu ôl. Mae hyn yn caniatáu amser i bobl adael y twnnel. Darganfyddwch beth i'w wneud pe bai digwyddiad yn y twnnwl trwy glicio ar y ddolen ar y dde i wylio ein fideo diogelwch twnnel.

Bydd llawer o orchuddion twll archwilio ac arwyddion sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes hefyd yn cael eu newid. Bydd y systemau diogelwch bywyd yn cael eu cynnal a'u cadw pan fydd y ffordd ar gau hefyd.

Bydd Ymarfer Ymateb Brys hefyd yn cael ei gynnal i helpu i hyfforddi aelodau o'r gwasanaethau brys.

 

 

Disgwylir y bydd y prosiect yn cymryd cyfanswm o 15 diwrnod i'w gwblhau gan gau’r ffordd dros nos a rhoid system wrthlif ar wait har y dyddiadau canlynol:

• Bydd lonydd ar gau dros nos i’r ddau gyfeiriad ar Dachwedd 21ain, 28ain a Rhagfyr 5ed o 19:00-07:00.

• Bydd angen stopio traffig am hyd at 20 munud ar y tro dros nos ar y dyddiadau uchod i osod, newid a disodli rheolaeth traffig yn ddiogel.

•Bydd y twnnel ar gau tua'r gorllewin a system wrthlif ar waith tua'r dwyrain am 7 diwrnod rhwng 07:00 Tachwedd 22ain a 19:00 Tachwedd 28ain.

• Bydd y twnnel ar gau tua'r dwyrain a system wrthlif ar waith tua'r gorllewin am 7 diwrnod rhwng 07:00 Tachwedd 29ain a 19:00 Rhagfyr 5ed

Roedd angen y gwaith blaenorol i uwchraddio'r system sain gyhoeddus a goleuadau yn Nhwnnel Conwy.

Ychydig o le sydd yn y twnnel. Mae hyn yn lleihau'r offer a nifer y gweithgareddau y gellir eu cynnal yn ddiogel ar yr un pryd. Rhannwyd y gwaith i ddau brosiect ar wahân i fyrhau hyd yr aflonyddwch yn gyfan gwbl.

Nid yw cau dros nos yn caniatáu digon o amser i ddeunyddiau caledu. Yn ystod y gwaith, bydd 11 gorchudd twll archwilio yn cael eu newid. Bydd amser caledu hirach yn sicrhau atgyweiriad o ansawdd uwch ac sydd yn parhau hirach. Bydd hyn yn lleihau'r tebygolrwydd fydd angen cau’r twnnel eto yn y dyfodol.

Y ffordd gyflymaf a mwyaf cost-effeithiol o gyflawni'r uwchraddiadau twnnel hanfodol yw gweithio o'r dechrau i'r diwedd. Mae gweithio parhaus yn caniatáu i gontractwyr gynyddu eu cynhyrchiant i'r eithaf dros sifftiau hirach. Mae gosod a chael gwared â rheolaeth traffig ar ddechrau a diwedd pob shifft yn lleihau'r amser a dreulir ar waith atgyweirio hanfodol yn gyffredinol. 

 

Mae’r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y gaeaf pan fo llif y traffig yn sylweddol is.  

Bydd contractwyr yn gweithio'n barhaus o fewn y ffenestr waith i gwblhau'r gwaith mor sydyn â phosib.  

 Bydd arwyddion dros dro yn cael eu hychwanegu at yr arwyddion Rheoli Traffig sylfaenol i gyfeirio defnyddwyr y ffordd i aros ar yr A55 a chynghori defnyddwyr y ffordd ar bob llwybr cyswllt i ddisgwyl oedi. 
 

 

Nid yw'r llwybrau traffig lleol yn addas i'w defnyddio fel llwybrau gwyriad pan fo llif traffig yn uchel yn ystod y dydd. Bydd gyrwyr sy'n gadael yr A55 i osgoi ciwiau yn profi oedi pellach yn sgil y tagfeydd y byddant yn eu hachosi ar ffyrdd lleol.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni