Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Gwelliannau Abergwyngregyn i Dai'r Meibion

Rhannu

Dyddiad Cychwyn: Mawrth 7fed | Dyddiad Gorffen: Gwanwyn 2022 

A55 junction 13 abergwyngregyn tai'r meibion

Bydd y prosiect hwn yn gwella system ddraenio’r ffordd a diogelwch ar y rhan hon o’r rhwydwaith.  

Am fwy o wybodaeth am y Gwaith, dilynwch y ddolen i Llywodraeth Cymru ar y dde or tudalen, i gael gwybodaeth am reoli traffig gweler y manylion isod. https://twitter.com/traffigcymrug

Cafodd y darn hwn o’r A55 ei uwchraddio’n gerbytffordd ddeuol ddiwedd y 1960au ac o’r herwydd, nid yw’n cydymffurfio â’r safonau cyfredol ar gyfer cefnffyrdd. Mae’n dueddol o ddioddef llifogydd. Bydd y Gwaith hwn yn gwella diogelwch ac yn lleihau’r risg o lifogydd.

Yn ychwanegol at ran newydd o'r Ffordd Sirol, i'r gogledd o'r A55, mae cerbydlon 2 lôn dros dro tua'r dwyrain hefyd yn cael ei hadeiladu, a bydd traffig presennol tua'r dwyrain yn cael ei ddargyfeirio i'r gerbydlon dros dro yma yn ystod cyfnod y gwaith, bydd cyfyngiad cyflymder o 40mya a lonydd cul yn dal i fod mewn grym ar y gerbydlon dros dro tua'r dwyrain.   Bydd gwaith wedyn yn cael ei wneud i ailadeiladu’r gerbydlon gyfredol tua'r dwyrain, ac unwaith y bydd wedi ei gwblhau caiff traffig tua'r gorllewin ei ddargyfeirio i'r gerbydlon newydd tua'r dwyrain, i ganiatáu ailadeiladu'r gerbydlon tua'r gorllewin. Ar ôl cwblhau'r gwaith bydd yr holl draffig yn cael ei symud yn ôl i'r darn newydd a ailadeiladwyd.

Sefydlu Rheolaeth Traffig Lonydd Cul ar gyfer gwaith gwelliannau arfaethedig i’r A55 rhwng Abergwyngregyn a Tai’r Meibion yn y ddau gyfeiriad.  

Mae hyn yn gofyn am gau’r ffordd yn llawn dros nos i gael gwared ar y llinellau lôn a'r stydiau presennol a gosod marciau dros dro newydd. Mae cau'n llawn yn darparu'r ardal waith ddigonol i gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd ac i wneud hynny'n ddiogel heb roi'r gweithlu a'r defnyddiwr ffordd mewn perygl. Yn anffodus, nid oes unrhyw croesfan yn y lleoliad hwn i gwblhau'r prosiect gyda system gwrthlif.

Gwneir y gwaith dros nos er mwyn cadw unrhyw anhwylustod i’r lleiafswm.   

Hydref

  • 7/10/21-07/10/21- Cau dros nos rhwng C15 i G11 tua'r gorllewin am 2 noson rhwng 22:00 - 06:00 (23:00 - 05:00 ar nos wener) i osod blociau a lonydd cul.
  • 09/10/21-10/10/21 - Lon ar gau tua'r gorllewin o C13 I C14 rhwng 22:00 - 06:00.

  • 11/10/21 - 12/10 /21- Cau dros nos rhwng C11 i G15 tua'r dwyrain am 1 noson rhwng 22:00 - 06:00 ar gyfer tynnu blociau VRS i hwyluso'r gwaith ffordd.
  • 31/10/21- Cau dros nos rhwng J11 i J15 tua'r dwyrain am 1 noson rhwng 23:00 - 06:00 i newid traffig tua'r dwyrain i'r rhwydwaith ffyrdd sirol a newid marciau ffyrdd.
  • Cyfyngiad cyflymder 40 mya tua'r gorllewin A55 J13-12 ar waith oherwydd lonydd cul pan fydd gwaith tua'r dwyrain yn parhau.

 

Bydd camerâu rheoli cyflymder cyfartalog 40mya wedi eu gosod i'r ddau gyfeiriad ble fo lonydd cul. Mae hyn i ddiogelu modurwyr a bydd y gweithlu yn gweithio yn agos at draffig symudol.  Gofynnwn yn garedig i yrwyr i barchu ein gweithwyr ffordd, i arafu ger y gwaith gan ufuddhau i'r cyfyngiadau cyflymder a'r arwyddion.   

Mae'r camerâu yn weithredol a bydd Go Safe yn eu monitro'n agos.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG. 

Llwybr Gwyriad


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni