Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

C19 Traphont Glan Conwy yr A55 - Adnewyddu'r cymalau ehangu (Cwestiynau Cyffredin)

Rhannu

Mae'r cymalau ehangu mawr ar y bont sy'n ymestyn wedi gwisgo ac mae'n rhaid eu hamnewid i sicrhau diogelwch modurwyr ac i osgoi'r angen i gau'r ffordd mewn argyfwng.

Amcangyfrir bod dros 370,000,000 o gerbydau wedi pasio dros y bont hon ers iddi agor ym 1991.

Mae'r cymalau ehangu mawr ar ben dwyreiniol y bont sy'n ymestyn dros Gyffordd 19 wedi gwisgo ac mae'n rhaid eu hamnewid. Mae'r cymal ar ochr ddwyreiniol y bont wedi gwisgo llawer ac mae'n rhaid ei amnewid ar fyrder i osgoi'r angen i gau'r A55 heb fod hynny wedi'i gynllunio. 

Mae'r cymalau yn cael eu gwneud a'u gosod fel uned sengl sy'n ymestyn dros led cyfan y ffordd gerbydau. Mae angen cau pob ffordd gerbydau am hyd at un wythnos wrth i'r hen gymal gael ei dynnu a'r cymal newydd gael ei osod. Mae'r cymalau yn cael eu hadeiladu i mewn i ben y bont ac mae angen eu dymchwel yn lleol a'u hailadeiladu er mwyn gosod y cymalau newydd.
 

Disgwylir y bydd y prosiect yn cymryd pythefnos. Bydd cymal y ffordd gerbydau i'r dwyrain yn cael ei amnewid yn y lle cyntaf, ac yna gymal y ffordd gerbydau i'r gorllewin. Bydd contractwyr yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau mor sydyn â phosib.

Bwriedir i'r gwaith gymryd rhwng 5 a 6 diwrnod ar bob ochr i'r bont. Os bydd y gwaith ar yr ochr ddwyreiniol yn cael ei gwblhau yn gynnar, bydd y ffordd gerbydau yn cael ei hagor ar unwaith i leddfu'r tagfeydd a achosir yn sgil cau'r ffordd gerbydau. 

Gan amlaf, bydd llawer o weithgarwch yn digwydd, er y bydd hyn wedi'i guddio y tu ôl i sgrin warchodol.  Hefyd, bydd adegau lle na fydd yna fawr neu ddim gweithgarwch yn digwydd, e.e. pan fo concrid yn cryfhau ac yn sychu cyn iddo gael ei osod neu ei wneud yn wrth-ddŵr.
 

Yr opsiwn gyflymaf a'r un fydd yn achosi'r lleiaf o darfu wrth fynd ati i amnewid y cymalau yw gweithio'n barhaus o'r dechrau i'r diwedd. Byddai ailsefydlu ac agor y gwaith ar ôl cau dros nos yn cymryd mwy o amser a byddai'n arwain at fwy o darfu.

Bydd y rheolaeth traffig ar gyfer y prosiect hwn yn elwa o system rheoli traffig newydd a osodir yng Nghyffordd 19, y dylid ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2020.
Hefyd, byddai rhedeg y ddau brosiect ar yr un pryd wedi arwain at ormod o darfu gan bod y prosiectau'n bur wahanol o ran eu hanghenion rheoli traffig.
 


Gall y lonydd lleol yng nghyffordd 19 fod yn hynod brysur yn ystod adegau brig y bore a'r nos ac felly nid ydynt yn addas i'w defnyddio fel llwybrau gwyriad. Ni ellir defnyddio gwrthlif ar draws y bont gan bod y ffordd gerbydau yn rhy gul i ymdopi â dwy lôn o draffig a darparu ardal waith ddiogel i Gontractwyr. Yr unig opsiwn ar gyfer gwyro traffig yw defnyddio cylchfan y Gyffordd a'r slipffyrdd.
 

Yn bwysicaf oll, mae'r gwaith yn cael ei wneud ym mis Ionawr, ac yn draddodiadol dyma'r adeg o'r flwyddyn lle gwelir y lleiaf o draffig yn defnyddio'r rhan hon o'r A55 yn ystod yr wythnos.

Bydd contractwyr yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau mor sydyn â phosib.  Defnyddir cynnyrch sy'n sychu'n gyflym, ac sy'n ddrytach. Bydd offer a theclynnau ychwanegol wrth law, rhag ofn y bydd unrhyw beth yn torri i lawr. Os yw'r tywydd yn oer a garw, gosodir pabell o amgylch safle'r gwaith fel bod y gwaith yn medru parhau. 

Mae ffordd gerbydau'r dwyrain i gael ei gwyro fel dwy lôn drwy gylchfan a slipffyrdd cyffordd 19. Bydd y diffyg gofyniad i symud o 2 lôn i lawr i 1 lôn yn lleihau'r amser ciwio ac oedi yn sylweddol.

Bydd arwyddion dros dro yn cael eu hychwanegu at yr arwyddion Rheoli Traffig sylfaenol i gyfeirio defnyddwyr y ffordd i aros ar yr A55 a chynghori defnyddwyr y ffordd ar bob llwybr cyswllt i ddisgwyl ciwio ac oedi. Bydd arwyddion VMS dros dro yn cael eu lleoli ar y ddwy ddynesiad at Gyffordd 19, gan gyfeirio, cynghori a rhoi gwybodaeth am unrhyw oedi.

Bydd y signalau traffig fydd newydd gael eu gosod yng nghyffordd 19 yn cael eu haddasu i gydbwyso llif a chiwiau ar bob rhan o gylchfan cyffordd 19, gyda'r nod o isafu cyfanswm y tarfu a'r tagfeydd ar yr A55, yr A470 a'r holl ffyrdd lleol cysylltiol. Bydd y system hon yn cael ei monitro wrth i'r gwaith fwrw yn ei flaen a bydd yn cael ei addasu fel bo'r angen i liniaru'r tagfeydd.

Disgwylir ciwio ac oedi sylweddol ar adegau brig, yn enwedig ar yr A55, a disgwylir ciwio cymedrol ar adegau eraill. Bydd Datganiad i'r Wasg yn cael ei gyflwyno yn gofyn i bobl osgoi teithio ar hyd Cyffordd 19 oni bai ei bod yn hanfodol, yn enwedig yn ystod adegau brig, ac iddynt ddisgwyl oedi sylweddol os ydynt yn teithio.
 

Gwneir hyn er mwyn i Gontractwyr gael lle i weithio'n ddiogel ar bennau'r cymalau sy'n ymestyn i'r llain ganol. I leihau unrhyw darfu, bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn y nos pan fo'r llif traffig yn llawer llai.

Yn ystod y dydd, bydd y Contractwyr yn gweithio y tu ôl i rwystr y llain ganol, y drws nesaf i lonydd traffig byw. Rhaid gostwng cyflymder y traffig er mwyn creu ardal waith ddiogel i'r gweithlu.

Nid yw'r llwybrau traffig lleol yn addas i'w defnyddio fel llwybrau gwyriad pan fo llif traffig yn uchel yn ystod y dydd. Bydd gyrwyr sy'n gadael yr A55 i osgoi ciwiau yn profi oedi pellach yn sgil y tagfeydd y byddant yn eu hachosi ar ffyrdd lleol.  

Mae'r ffordd ymuno i'r gorllewin yng Nghyffordd 19 yn rhy gul i ymdopi â dwy lôn o draffig. Felly, bydd traffig drwodd i'r gorllewin yn gorfod dod at y gyffordd a theithio drwy'r gyffordd mewn un lôn. Disgwylir i hyn achosi ciwiau hir ar ddynesiad Cyffordd 19 ac fe allai hyn ymestyn drwy Fae Colwyn ar adegau brig.

Bydd. Bydd y llwybrau troed drwy'r Gyffordd yn parhau ar agor.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni