Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

C19 yr A55 i'r Dwyrain a'r Gorllewin - Gwaith adnewyddu hanfodol i gymalau ehangu pont 29/01/21 - 11/02/21

Rhannu
Worn Expansion joint on the A55 at Junction 19

Lle a Pham?

Mae'r cymalau ehangu mawr ar y bont sy'n ymestyn wedi gwisgo ac mae'n rhaid eu hamnewid i sicrhau diogelwch modurwyr ac i osgoi'r angen i gau'r ffordd mewn argyfwng.

Amcangyfrir bod dros 370,000,000 o gerbydau wedi pasio dros y bont hon ers iddi agor ym 1991.

Gwaith adnewyddu hanfodol i gymalau ehangu pont sydd wedi gwisgo yn Nhraphont Glan Conwy a chau'r ffordd gerbydau i'r Dwyrain am un wythnos ac yna cau'r ffordd gerbydau i'r Gorllewin am un wythnos, i fynd rhagddo ar 29/01/2021.

Mae'r cymalau ehangu mawr ym mhen dwyreiniol y bont sy'n mynd ar draws A55 C19 wedi gwisgo allan ac mae'n rhaid eu disodli. Amcangyfrir bod dros 370,000,000 o gerbydau wedi pasio dros y bont hon ers iddi agor ym 1991.


Yn wreiddiol, roedd y gwaith hyn i fod i ddechrau ar Ionawr 15fed. Fodd bynnag, mae'r cymylau sy'n ofynnol ar gyfer y gwaith wedi cael eu gohirio wrth gyrraedd Porthladd Felixstowe ac maent yn wynebu oedi pellach wrth ddadlwytho oherwydd aflonyddwch parhaus yn y porthladd. Disgwylir iddyn nhw nawr wneud eu ffordd tuag at y safle adeiladu yn ystod y penwythnos nesaf, a disgwylir i'r gwaith ddechrau ddydd Gwener Ionawr 29ain. Bydd contractwyr yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau mor sydyn â phosib. 


Bydd y rheolaeth traffig ar gyfer y prosiect hwn yn elwa o osod y system rheoli traffig newydd ac ailfodelu Cyffordd 19 a gwblhawyd ym mis Rhagfyr 2020. Bydd y system rheoli traffig yn cael ei hailffurfweddu i gydbwyso'r llif a lleihau unrhyw darfu pan fo'r traffig yn cael ei wyro ar hyd y slipffyrdd a chylchfan C19.


Disgwylir ciwio ac oedi sylweddol ar adegau brig, yn enwedig ar yr A55, a disgwylir ciwio cymedrol ar adegau eraill. Gofynnir i ddefnyddwyr y ffordd osgoi teithio ar hyd Cyffordd 19 yr A55 oni bai ei bod yn hanfodol ac i ddisgwyl oedi sylweddol os ydynt yn teithio.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd ffordd gerbydau'r A55 i'r Dwyrain yn cael ei chau dros nos yn y lle cyntaf, ynghyd â ffordd ymadael C19 i'r Dwyrain, er mwyn ail-alinio'r ffordd gerbydau a'r slipffordd ar gyfer prif lwybr y gwyriad. Bydd y traffig yn cael ei wyro yng Nghyffordd 18 i'r Dwyrain ar hyd yr A546 Ffordd Conwy tua Deganwy ac yna ar hyd yr A547 drwy Gyffordd Llandudno gan ddychwelyd i'r A55 yng nghylchfan C19.


Prif lwybr y gwyriad ar gyfer wythnos gyntaf y gwaith fydd ar hyd ffordd ymadael C19 i'r Dwyrain, cylchfan C19 a ffordd ymuno C19 i'r Dwyrain. Bydd traffig yn cael ei wyro fel dwy lôn drwy brif llwybr y gwyriad.


Ar ddiwedd yr wythnos gyntaf, bydd y drefn gychwynnol o gau ffordd yn cael ei hailadrodd i ailsefydlu ffordd gerbydau'r Dwyrain a'r ffordd ymadael i'r Dwyrain.

 
Yn yr ail wythnos, bydd y ffordd gerbydau i'r Gorllewin yn cael ei chau yng Nghyffordd 19 a bydd traffig yn cael ei wyro fel un ffordd ar hyd ffordd ymadael C19 i'r Gorllewin, cylchfan C19 a ffordd ymuno C19 i'r Gorllewin.


Drwy gydol y cyfnod hwn, bydd un lôn ar y ffordd gerbydau fydd ar agor gerllaw yn cael ei chau dros nos (20:00-06:00) i ddarparu parth gweithio diogel ar ben pellaf y cymal ehangu pont yn y llain ganol.


Bydd cyfyngiad cyflymder dros dro o 40mya yn cael ei roi ar waith ar y ffordd gerbydau fydd ar agor i ddarparu ardal weithio ddiogel i gontractwyr sy'n gweithio'n agos i rwystr y llain ganol ar y ffordd gerbydau fydd wedi cau.


Bydd y gwaith yn digwydd ym mis Ionawr pan fo llif y traffig yn hanesyddol yn llai, a hynny i leihau'r aflonyddwch.  

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

 

Manylion y Cyfyngiadau Dyddiad ac amser dechrau** Dyddiad ac Amser Gorffen** Nodiadau

Cau ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r dwyrain yn llwyr yng Nghyffordd 19 

Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd C18 yr A55 - A546 Ffordd Conwy - A547 Cyffordd Llandudno - C19 yr A55

29/01/2021 20.00 30/01/2021 06.00
 
Caiff pob llwyth anghyffredin dros 3.0m ei wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad

Cau ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r dwyrain yn llwyr yng Nghyffordd 19 

Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd C18 yr A55 - A546 Ffordd Conwy - A547 Cyffordd Llandudno - C19 yr A55

04/02/2021 20.00
05/02/2021 06.00
Caiff pob llwyth anghyffredin dros 3.0m ei wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad

Cau ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r dwyrain yn llwyr yng Nghyffordd 19 

Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd ffordd ymadael C19 yr A55 i'r dwyrain - ffordd ymuno C19 yr A55 i'r Dwyrain

30/01/2021 06.00 04/02/2021 20.00
 
Bydd traffig yn cael ei wyro fel dwy lôn

Cau lôn yng Nghyffordd 19 yr A55 i'r Gorllewin

30/01/2021 20.00 04/02/2021 06.00 Cau dros nos yn unig o 20:00 - 06:00 bob nos.

Cau prif ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr yng Nghyffordd 19 

Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd ffordd ymadael C19 yr A55 i'r gorllewin - cylchfan C19 yr A55 - ffordd ymuno C19 yr A55 i'r Gorllewin


 

05/02/2021 20.00
 
11/02/2021  Bydd traffig yn cael ei wyro fel un lôn
Cau lôn yng Nghyffordd 19 yr A55 i'r Dwyrain 06/01/2021 20.00 11/02/2021 06.00 Cau dros nos yn unig o 20:00 - 06:00 bob nos

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni