Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Camerâu cyflymder cyfartalog i wella diogelwch ar yr A55 Allt Rhuallt tua'r gorllewin

Lle a pham?

Tynnodd astudiaeth gwytnwch yr A55 a gynhaliwyd yn ddiweddar (astudiaeth achos strategol Cam 1 WelTAG) sylw at nifer o leoliadau ble mae llawer o wrthdrawiadau traffig ffordd yn digwydd ar hyd coridor yr A55/A494.  Tynnodd yr adroddiad sylw at Allt Rhuallt fel lleoliad ble mae llawer o wrthdrawiadau traffig ffordd yn digwydd a bu i'r arolwg traffig dilynol gadarnhau bod niferoedd uchel o gerbydau'n gyrru'n rhy gyflym yma.

Bu i'r astudiaeth gyflwyno dewis i gyflwyno treial gorfodi cyflymder cyfartalog (ASE) ar gerbydlon orllewinol Allt Rhuallt er mwyn gostwng nifer y digwyddiadau sy'n gysylltiedig â goryrru yn y lleoliad hwn. 

Casglodd yr adroddiad wybodaeth am gyflymder o 394,326 o gerbydau a chanfu bod 217,642 ohonynt wedi bod yn teithio ar gyflymder uwch na 70mya ar y gerbydlon orllewinol.  Cafodd y data ei goladu o dri lleoliad er mwyn arddangos y proffil cyflymder yn ardal Rhuallt yn well.

Mae systemau Cyflymder Cyfartalog yn defnyddio mwy nag un camera i fesur cyflymder cyfartalog cerbyd dros bellter penodol, gan lyfnhau a gostwng cyflymder gyda'r bwriad o ostwng y niferoedd o wrthdrawiadau sy'n gysylltiedig â chyflymder dros hyd cyfan y cynllun. 

Mesurau Diogelwch

Mae'r camerâu wedi'u gosod, ac mae'r gwaith wedi cael ei wneud dros nos er mwyn glynu at yr ymrwymiad a wnaeth Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, na fyddai cynlluniau'n cael eu gwneud i gau unrhyw lonydd yn ystod y dydd o fis Ebrill 2017 hyd mis Medi 2018. 

Mae’r gwaith wedi ei gwblhau a mae’r arwyddion "Camerâu ddim yn cael eu defnyddio" wedi cael eu tynnu i lawr. Mae rheolaeth y system nawr yn chael ei basio i bartneriaeth camerau diogel ‘Gan-bwyll’

Bwriad y treial hwn yw gweld gostyngiad yn niferoedd y gwrthdrawiadau cyflymder uchel tua'r gorllewin, gan wella diogelwch, lleihau'r aflonyddwch sy'n cael ei achosi gan ddigwyddiadau o'r fath a'r gwaith ffordd sydd ei angen i drwsio'r seilwaith. 

Nid yw hwn yn ymyriad sydd wedi'i ddylunio'n syml i ddal modurwyr yn goryrru, ei unig ddiben yw gostwng goryrru a gostwng nifer y gwrthdrawiadau sy'n gysylltiedig â chyflymder.  Yn ddelfrydol, ni fydd unrhyw erlyniadau.  Rydym yn hysbysebu'r cynllun a byddwn yn darparu arwyddion/gwybodaeth ac ati.  

Disgwyliwn y bydd y treial yn rhedeg am 6 i 12 mis, yn ddibynnol ar effaith yr ymyriad hwn.  Efallai y bydd y cynllun yn cael ei wneud yn barhaol. 

Mae'r cynllun yn rhan o raglen ymyraethau Llywodraeth Cymru i geisio gostwng nifer y digwyddiadau ar yr A55, i wella gwytnwch a chadw traffig yn symud.

Fodd bynnag, mae’n glir na all y camau yr ydym yn eu cymryd wella diogelwch ffordd ar eu pen eu hunain, a'i bod yn gyfrifoldeb arnom i gyd i sicrhau ein bod yn defnyddio ein ffyrdd yn ddiogel. 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213, e-bost [email protected] neu Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni