Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwybodaeth i Ddefnyddwyr y Ffordd yn ystod y Pandemig

Beth ddylech chi ei wneud?

Diogelu Cymru.

Darllenwch y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yma.

 

Cyfyngiadau Lleol yng Nghymru

Darganfyddwch y cyfyngiadau lleol diweddaraf sydd ar waith. Gallwch ganfod canllawiau ac atebion i gwestiynau cyffredin am y cyfyngiadau ar y tudalennau hyn.

 

Byddwch yn ddiogel wrth ymweld â Chymru

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein rhwydwaith yn rhedeg yn esmwyth, gallwch chi ein helpu: drwy gynllunio o flaen llaw i osgoi teithio yn ystod adegau prysur bryd bynnag y bo modd, gyrru'n ofalus a pharcio'n gyfrifol wrth ymweld â mannau agored.  Bydd hyn yn helpu i leihau'r risg o ddamweiniau ar y rhwydwaith a thorfeydd yn rhai mannu. Os rydych yn cyrraedd rhywle a ddim yn gallu cadw pellter cymdeithasol, ystyriwch fynd i leoliad arall.

 

Mae’r cod cefn gwlad wedi cael ei newid hefyd yn sgil y pandemig coronafeirws. Darllenwch ganllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru ar chwe cham wrth ddychwelyd yn ddiogel a'r newidiadau i'r cod cefn gwlad.

Sicrhewch fod eich cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd a gyrrwch yn ofalus.

 

Rhaid i chi sicrhau fod eich cerbyd yn ddiogel i yrru cyn cychwyn ar daith.

Dylech gynnal gwiriad o'r cerbyd cyn eich taith a gwirio'r canlynol:

• goleuadau

• teiars

• gosodiadau olwyn

• gwaith corff

• cyplu trelars

• llwyth ac offer arall

Mae hyn hefyd yn berthnasol i berchenogion carafannau. Os ydych chi'n ystyried tynnu carafán, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich trwydded, a yw pwysau tynnu eich cerbyd yn ddigonol ac os oes unrhyw offer ychwanegol y gallai fod angen i chi brynu i dynnu eich carafan yn ddiogel.

Mae ein ffyrdd yn hanfodol ar gyfer cludo gweithwyr allweddol, dosbarthu nwyddau ac ar gyfer y gwasanaethau brys. Mae'r Swyddogion Traffig a Staff yr Ystafell Rheoli yn gweithio'n anhygoel o galed, 365 diwrnod y flwyddyn, i sicrhau fod y rhwydwaith yn ddiogel i'w ddefnyddio. Helpwch nhw yn ystod yr adeg ddigynsail yma trwy leihau'r siawns fydd eich cerbyd yn torri i lawr wrth fynd allan ar y ffordd a gyrrwch mewn modd cyfrifol i sicrhau eu bod yn canolbwyntio adnoddau lle maent eu hangen fwyaf.

Cyngor ar rannu car


Ni ddylech teithio mewn cerbyd gyda unrhyw berson sydd ddim yn rhan o'ch cartref neu'ch teulu estynedig. Dilynwch y canllawiau cyffredinol isod. Gweler canllawiau llawn Llywodraeth Cymru ar deithio'n ddiogel.

Cynlluniwch eich llwybr, gan gynnwys unrhyw seibiannau, cyn cychwyn ar eich taith. Gall llwybrau fod yn wahanol wrth i ardaloedd lleol wneud newidiadau er mwyn galluogi pobl i gadw pellter corfforol ar balmentydd a llwybrau beicio. 

Os byddwch fel arfer yn rhannu cerbyd â phobl o aelwydydd eraill (heblaw eich aelwyd estynedig), rydym yn argymell y dylech ddod o hyd i ffordd wahanol o deithio. Er enghraifft, dylech ystyried cerdded neu feicio os oes modd. Mae hyn yn golygu nad yw trefniadau rhannu ceir na threfniadau eraill i rannu cerbydau â phobl nad ydynt yn rhan o'ch aelwyd neu aelwyd estynedig er mwyn teithio i'r gwaith os na allwch weithio gartref yn cael eu hargymell ar hyn o bryd oherwydd byddai'n anodd cadw at y rheolau a chadw pellter corfforol.

 

  • Gall awyru da (cadw ffenestri'r car ar agor) a wynebu i ffwrdd oddi wrth eich gilydd helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.
  • Byddwch yn ymwybodol o'r arwynebau y byddwch chi neu bobl eraill yn cyffwrdd â nhw. Cadwch fannau fel y llyw a dolenni drysau yn lân.
  • Os byddwch yn dod o fewn 2 fetr i bobl eraill, dylech osgoi cyswllt corfforol, ceisio peidio â wynebu pobl eraill, a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill.

Os byddwch yn gyrru, dylech ragweld mwy o gerddwyr a beicwyr na'r arfer, yn enwedig ar adegau prysur o'r dydd. Caniatewch i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd gadw pellter corfforol. Er enghraifft, rhowch ddigon o le i feicwyr gadw 2 fetr o bellter wrth oleuadau traffig. 

Treuliwch gyn lleied o amser â phosibl mewn garejis, gorsafoedd petrol a gwasanaethau traffordd. Cadw bellter o 2 fetr i ffwrdd oddi wrth eraill a defnyddiwch ddulliau talu digyffwrdd os oes modd. Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch lanweithydd dwylo wrth gyrraedd a gadael.

Wrth ichi orffen eich taith, rydym yn argymell y dylech wneud y canlynol:

  • dilyn y canllawiau lleol 
  • golchi eich dwylo neu ddefnyddio glanweithydd dwylo cyn gynted â phosibl

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni