Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwybodaeth i Ddefnyddwyr y Ffordd yn ystod y Pandemig

Rhannu

Beth ddylech chi ei wneud?

Diogelu Cymru.

O 6 Gorffennaf, ni fydd y gofyniad cyfreithiol i aros yn lleol (a’r canllawiau cysylltiedig ynglŷn ag aros o fewn pum milltir yn fras) yn berthnasol mwyach.

Ni fydd cyfyngiadau ar deithio, ond ni fydd darparwyr llety gwyliau yn cael agor – mae darparwyr sy’n cynnig llety hunangynhwysol yn paratoi i agor o 11 Gorffennaf.

Bydd pobl o ddwy wahanol aelwyd yn cael dod ynghyd i greu un aelwyd estynedig. Ni fydd rhaid ymarfer ymbellhau cymdeithasol gyda aelodau o'ch aelwyd estynedig. Fyddech yn gallu mynd i lefydd a gwneud pethau gyda’ch gilydd, fel siopa, gyrru mewn car neu gymryd rhan mewn chwaraeon, heb fod angen cadw pellter cymdeithasol oddi wrth eich gilydd. Pan fydd lletyau gwyliau a chaffis, bwytai a thafarndai ar agor, cewch hefyd fynd i’r rhain gyda’ch gilydd fel un uned.

Darllenwch y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar aelwydydd estynedig a sut i amddiffyn eich hun ag eraill rhag y coronafeirws. 

 

Byddwch yn ddiogel wrth ymweld â Chymru

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein rhwydwaith yn rhedeg yn esmwyth, gallwch chi ein helpu: drwy gynllunio o flaen llaw i osgoi teithio yn ystod adegau prysur bryd bynnag y bo modd, gyrru'n ofalus a pharcio'n gyfrifol wrth ymweld â mannau agored.  Bydd hyn yn helpu i leihau'r risg o ddamweiniau ar y rhwydwaith a thorfeydd yn rhai mannu. Os rydych yn cyrraedd rhywle a ddim yn gallu cadw pellter cymdeithasol, ystyriwch fynd i leoliad arall.

 

Mae’r cod cefn gwlad wedi cael ei newid hefyd yn sgil y pandemig coronafeirws. Darllenwch ganllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru ar chwe cham wrth ddychwelyd yn ddiogel a'r newidiadau i'r cod cefn gwlad.

Sicrhewch fod eich cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd a gyrrwch yn ofalus.

 

Rhaid i chi sicrhau fod eich cerbyd yn ddiogel i yrru cyn cychwyn ar daith.

Dylech gynnal gwiriad o'r cerbyd cyn eich taith a gwirio'r canlynol:

• goleuadau

• teiars

• gosodiadau olwyn

• gwaith corf

• cyplu trelars

• llwyth ac offer arall

Mae hyn hefyd yn berthnasol i berchenogion carafannau. Os ydych chi'n ystyried tynnu carafán, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich trwydded, a yw pwysau tynnu eich cerbyd yn ddigonol ac os oes unrhyw offer ychwanegol y gallai fod angen i chi brynu i dynnu eich carafan yn ddiogel.

Mae ein ffyrdd yn hanfodol ar gyfer cludo gweithwyr allweddol, dosbarthu nwyddau ac ar gyfer y gwasanaethau brys. Mae'r Swyddogion Traffig a Staff yr Ystafell Rheoli yn gweithio'n anhygoel o galed, 365 diwrnod y flwyddyn, i sicrhau fod y rhwydwaith yn ddiogel i'w ddefnyddio. Helpwch nhw yn ystod yr adeg ddigynsail yma trwy leihau'r siawns fydd eich cerbyd yn torri i lawr wrth fynd allan ar y ffordd a gyrrwch mewn modd cyfrifol i sicrhau eu bod yn canolbwyntio adnoddau lle maent eu hangen fwyaf.

 

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni