Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cwestiynau a ofynnir yn aml A483 C6-7 - Gwaith sylweddol i ail-wynebu’r ffordd

Rhannu

Cynhaliwyd ymchwiliad pellach ar ffordd gerbydau tua'r gogledd yr A483 rhwng Gresffordd ac Yr Orsedd a chafodd ddiffygion mewn rhai rhannau o'r wyneb eu canfod. Bydd rhain yn cael eu cywiro gyda'r contractwr. Mae ymchwiliadau’n parhau i ddarganfod achos y diffygion, fodd bynnag, cymerwyd camau gan gynnwys profion ychwanegol ar y safle i sicrhau nad yw’r diffygion yn cael eu hefelychu ar y ffordd tua’r de. Mae ail-wynebu cywirol ar y ffordd tua'r gogledd yn debygol o ddigwydd yn ystod y gwanwyn pan fydd y tymheredd yn uwch.Mae ail-wynebu cywirol yn debygol o fynd ymlaen yn ystod y gwanwyn pan fydd y tymheredd yn uwch i sicrhau y gellir ei osod yn unol â'r fanyleb.

Nid oedd digon o amser i gwblhau'r wyneb tua'r de a chywiro'r diffygion tua'r gogledd cyn y gaeaf pan ragwelir y bydd y tymheredd yn gostwng yn sylweddol. Pe bai ail-wynebu cywirol yn cael ei wneud ar ôl i'r de tua'r de gael ei gwblhau mae risg sylweddol na fyddai'r ffordd tua'r gogledd yn gallu ailagor y gaeaf hwn.  Gwnaed y penderfyniad i gadw'r darn tua'r gogledd o'r A483 ar agor ond gyda mesurau lliniaru ar waith. 

 

Mae'r mesurau lliniaru yn cynnwys:-

Mae'n ofynnol iddynt ganiatáu i deithiau barhau'n ddiogel ar y gerbytffordd tua'r gogledd nes y gellir ail-wynebu cywirol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Go Safe i fonitro diogelwch modurwyr yn yr ardal hon yn ystod yr amser hwn.

  • terfyn cyflymder o 50m.y.a. o G6 Gresffordd i'r bont ger y gwaith carthion. Mae hwn yn estyniad dros dro o'r terfyn ansawdd aer 50m.y.a. sydd eisoes ar waith ar yr A483.
  • arwyddion gwybodaeth
  • arwyddion rhybuddio

Mae'r mesurau hyn yn ofynnol er mwyn  caniatáu i deithiau barhau'n ddiogel ar y ffordd tua'r gogledd nes y gellir cwblhau'r ail-wynebu cywirol.

Byddwn yn gweithio'n agos gyda Go Safe i fonitro diogelwch modurwyr yn yr ardal hon yn ystod yr amser hwn.

Bydd y mesurau hyn ar waith rhwng 6am 4ydd Rhagfyr nes bydd y gwaith ail-wynebu cywirol yn cael ei wneud yng ngwanwyn 2022.

Bydd Llywodraeth Cymru ac ACGCC yn trafod â rhanddeiliaid allweddol i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch phosib wrth gwneud ar y gwaith hwn yn y gwanwyn a darperir diweddariadau pellach yn agosach at yr amser.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni