Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml- Rheolaeth Traffig ym Mhorthladd Caergybi

Rhannu

O Ionawr 1af, bydd archwiliadau newydd a gyfer cludwyr a gyrwyr masnachol sy'n cludo nwyddau rhwng Prydain Fawr a'r UE. Gallai hyn arwain at rywfaint o aflonyddwch ar y rhwydwaith cefnffyrdd.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid lleol, i weithredu mesurau rheoli traffig er mwyn helpu i reoli oedi i gludiant ar y ffordd i Ewrop tra'n gwarchod ffyrdd lleol rhag amhariad.
 

O Ionawr 1af, bydd gwrthlif dros dro yn cael ei gyflwyno ar yr A55 tua'r dwyrain rhwng cyffyrdd 2 – 4. Bydd hyn yn helpu i wella llif traffig HGV i'r porthladd ac er mwyn galluogi i HGVs gael eu parcio ar yr A55 yn gyflym ac yn ddiogel petai'r angen yn codi.

 

  • Traffig Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) yn teithio i'r UE drwy Borthladd Caergybi

Bydd pob cerbyd nwyddau trwm yn teithio trwy'r gwrthlif tuag at y porthladd. Os maent yn cael ei droi ymaith o'r porthladd yna byddent yn cael ei ailgyfeirio drwy'r gwrthlif yn ôl i gyffordd 4 ar yr A55 lle bydd naill ai'n cael lle mewn maes parcio tra neu'n cael ei ailgyfeirio i safleoedd stacio eraill fel y mae lle yn caniatáu.


•    Pob traffig arall sy'n teithio ar yr A55 rhwng cyffyrdd 2-4
Bydd traffig yn parhau ar hyd yr A55 mewn system wrthlif. 

a55 diagram contraflow

Mae system wrthlif  yn golygu y bydd traffig yn llifo ar hyd lonydd yn y cyfeiriad gwahanol i'r arfer. Felly, pan fyddwch yn dod yn nes at system wrthlif, dylech arafu mewn da bryd. Dylech gadw at gyfyngiadau cyflymder fel bob amser. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd systemau gwrthlif ar waith oherwydd byddwch yn teithio heb wahanfur rhyngoch chi a thraffig sy'n dod i'ch cwrdd.

Porthladd Caergybi yw’r porthladd fferi rholio ymlaen/rholio i ffwrdd prysuraf ond un yn y DU yn golygu ei fod yn gyswllt hanfodol yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau ledled Cymru, y DU ac Iwerddon. Mae'r senario waethaf bosibl ond rhesymol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU yn nodi y gellid gwrthod mynediad i 40-70% o HGVs sy'n cyrraedd porthladdoedd ar ôl diwedd y Cyfnod Pontio gan na fydd y ddogfennaeth gywir ganddynt. Disgwylir y ganran uchaf tua mis Ionawr.  Gallai oedi hefyd arwain at wiriadau ffin newydd yn Nulyn a allai oedi hwyliadau gan achosi ôl-groniad o HGVs yng Nghaergybi.

Mae hyn yn golygu bod angen mesurau rheoli traffig i ddarparu digon o le ar gyfer traffig HGV sy'n teithio i'r porthladd ac i leihau aflonyddwch traffig ar y rhwydwaith cefnffyrdd o amgylch.

Mi fydd y system wrthlif yn weithredol o Rhagfyr 28ain yn barod ar gyfer Ionawr 1af.Er mwyn galluogi i system wrthlif gael ei rhoi yn ei lle'n gyflym ac yn ddiogel, mae angen rhai mesurau rheoli traffig cyn Ionawr 1af. 

Bydd cyfnodau pan fydd lefelau traffig HGV, sy'n teithio i'r porthladd ar yr A55 rhwng cyffyrdd 4-2, yn ymddangos yn isel. Fodd bynnag, mae data hanesyddol yn dangos y gall copaon traffig gronni'n gyflym ac nid yw’n bosib datgysylltu'r gwrthlif tra bod traffig yn ciwio ar yr A55 i amddiffyn y gweithlu a modurwyr.

Felly, mae angen i system wrthlif fod ar waith i liniaru'r risg o aflonyddwch sylweddol cyn iddo ddigwydd. Mae'r aflonyddwch posibl a grëir o'r system gwrthlif ei hun yn llawer is na'r aflonyddwch a'r dryswch o newid mesurau rheoli traffig rhwng cyffordd 2-4 ar fyr rybudd.

Mae ansicrwydd y sefyllfa draffig ar ôl diwedd y cyfnod pontio yn golygu ein bod yn defnyddio'r holl opsiynau sydd ar gael inni i greu cynllun rheoli traffig cadarn. Mae ymestyn y gwrthlif i Gyffordd 4 yn sicrhau bod gennym yr hyblygrwydd i bentyrru HGVs ychwanegol os nad oes lle digonol yn rhywle arall. Bydd hyn yn helpu i amddiffyn cymunedau a busnesau lleol rhag aflonyddwch.

Byddwn yn parhau i fonitro a rheoli'r traffig i asesu faint o le sydd ei angen ar y rhwydwaith ac i weithredu unrhyw newidiadau mewn modd diogel ac effeithlon.

Bydd y ffyrdd ymuno ac ymadael cyffordd 3, ffordd ymuno cyffordd 4 ac ffordd ymadael cyffordd 2 tua'r gorllewin yr A55 ar gau i draffig lleol yn ystod y gwrthlif, fodd bynnag, bydd pob ffordd ymadael ac ymuno arall yn dal ar agor i draffig lleol.

Bydd angen cau slip ffyrdd  ar Gyffyrdd 2, 3 a 4 am cyfnodau byr wrth osod y gwrthlif o Ragfyr 28ain ymlaen

 

Nod y cynllun hwn yw sicrhau'r effaith leiaf bosib ar bobl sy'n byw a gweithio yng Nghaergybi, yn ogystal â darparu cyfleusterau i yrwyr HGV.

Mae'n debygol y bydd ychydig o oedi yn yr ardal ond byddwn yn monitro'r sefyllfa yn barhaus ac yn adolygu'r mesurau rheoli traffig i sicrhau bod hyn yn cael ei gadw i leiafswm.

Bydd archwiliadau ychwanegol yn cael eu cynnal ar nwyddau ar y ffin â’r UE a dyna pam y bydd hyn yn effeithio ar gerbydau nwyddau trwm. Ni fydd yn effeithio ar deithwyr a fydd yn croesi mewn ceir ac ar droed a, hyd yn oed os bydd oedi cyn i fferïau fedru hwylio, mae’r porthladd wedi dweud wrthym y bydd digon o le ar gyfer cerbydau’r teithwyr hyn.

Byddwn yn darparu pecynnau gwybodaeth ymlaen llaw i gludwyr drwy'r cwmnïau fferi. Bydd rheolaeth traffig yn ei lle fel bod HGVs sy'n teithio i borthladd Caergybi yn cael eu cyfeirio i'r lle iawn. 

Mae Plot 9 Parc Cybi yn cael ei baratoi fel safle stacio o ganol mis Ionawr ac mae trafodaethau'n mynd rhagddynt i ddefnyddio man aros Roadking i dryciau fel safle o 1 Ionawr.

Stacio ar yr A55 yw'r opsiwn wrth gefn o hyd os na fydd lle ar unrhyw safle arall. Bydd rheolaeth traffig ar waith er mwyn cyfeirio HGVs yn ddirwystr i ba bynnag safle parcio sydd â digon o le.

Mae'n anodd rhoi dyddiad penodol efo pryd fydd rheolaeth traffig yn gorffen, ond mae'r cynlluniau ar gyfer sefyllfa waethaf o 6 mis, mae partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, yr asiantaeth cefnffyrdd a phartneriaid yr asiantaeth yn barhaus ar gyfer faint o le sydd angen.  Bydd Llywodraeth Cymru yn edrych i newid mesuriadau rheoli traffig neu dynnu'r gwrthlif pan fyddant yn hyderus nid oes ei angen ac mae'n ddiogel i'w dynnu. Mae'n ddisgwyliedig bydd gohiriadau yn cyrraedd eu huchafbwynt yng nghanol Ionawr. Byddwn yn gwirio'r sefyllfa yn ofalus ac yn darparu diweddariadau.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni