Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Diweddariad Cwestiynau a Ofynnir yn Aml- Rheolaeth Traffig ym Mhorthladd Caergybi

Rhannu

O Ionawr 1af, bydd archwiliadau newydd a gyfer cludwyr a gyrwyr masnachol sy'n cludo nwyddau rhwng Prydain Fawr a'r UE. Gallai hyn arwain at rywfaint o aflonyddwch ar y rhwydwaith cefnffyrdd.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid lleol, i weithredu mesurau rheoli traffig er mwyn helpu i reoli oedi i gludiant ar y ffordd i Ewrop tra'n gwarchod ffyrdd lleol rhag amhariad.
 

Rhoddwyd cynlluniau wrth gefn i gael safle stacio ar gyfer cerbydau nwyddau trwm ar yr A55  i helpu i amddiffyn cymunedau a busnesau lleol rhag aflonyddwch cymaint â phosibl. Ar ôl cwblhau safle stacio Parc Cybi, gellir stacio 66 o gerbydau ar Barc Cybi os bydd angen a bydd 64 o leoedd eraill yn barod erbyn canol mis Chwefror.Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu ailagor lôn ymadael cyffordd 3 tua'r gorllewin yr A55 a lôn ymuno cyffordd 4  i draffig lleol. Bydd y gwrthlif dros dro ar yr A55 yn rhedeg o cyffordd 2 - 3 o Ionawr 31ain.

 

  • Traffig Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) yn teithio i'r UE drwy Borthladd Caergybi

Bydd pob cerbyd nwyddau trwm yn teithio trwy'r gwrthlif tuag at y porthladd. Os maent yn cael ei droi ymaith o'r porthladd yna byddent yn cael ei ailgyfeirio drwy'r gwrthlif yn ôl i gyffordd 3 ar yr A55 lle bydd naill ai'n cael lle mewn maes parcio tra neu'n cael ei ailgyfeirio i safleoedd stacio eraill fel y mae lle yn caniatáu.
•    Pob traffig arall sy'n teithio ar yr A55 rhwng cyffyrdd 2-3
Bydd traffig yn parhau ar hyd yr A55 mewn system wrthlif. 

system wrthlif cyffordd 2-3

Mae system wrthlif  yn golygu y bydd traffig yn llifo ar hyd lonydd yn y cyfeiriad gwahanol i'r arfer. Felly, pan fyddwch yn dod yn nes at system wrthlif, dylech arafu mewn da bryd. Dylech gadw at gyfyngiadau cyflymder fel bob amser. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd systemau gwrthlif ar waith oherwydd byddwch yn teithio heb wahanfur rhyngoch chi a thraffig sy'n dod i'ch cwrdd. 

Rhaglen o gyfyngiadau traffig:

Gwybodaeth

Dyddiad ac amser cychwyn**

Dyddiad ac amser gorffen**

Nodiadau

Bydd yr cerbytffordd A55 tua’r gorllewin ar gau rhwng cyffordd 4-2.

 

31/01/21 7:00am

 

01/01/21

3:00 am

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio i'r A5 yn ystod yr amser hwn o Gyffordd 4.

Bydd yr cerbytffordd A55 tua’r dwyrain ar gau rhwng cyffordd 2-4.

31/01/21 19:00pm

01/01/21

3:00 am


Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio i'r A5 yn ystod yr amser hwn o Gyffordd 2.

Bydd yr A55 tua’r gorllewin 1 lôn ar gau rhwng cyffordd 4-3

01/02/21

Canol Chwefror

 

Bydd y ffordd ymuno’r A55 tua’r gorllewin cyffordd 3 a ffordd ymadael A55 tua’r gorllewin cyffordd 2 ar gau.

Bydd traffig yn cael ei dargyfeirio ar yr A55.

Bydd y system wrthlif yn ei le ar yr A55 o C2 Parc Cybi i C3 Fali The contraflow system on the A55 will be in place from J2 Parc Cybi to J3 Valley.

Byddwn yn adolygu faint o le fydd ei angen ac yn ceisio dod â'r gwrthlif i ben cyn gynted ag y byddwn yn hyderus na fydd ei angen mwyach ac y bydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

 

Caiff pob llwyth annormal dros 3.2m o led ei atal rhag teithio ar hyd y gwrthlif byddant yn cael ei aill gyfeirio yng nghyffyrdd 2 a 4 i ddilyn llwybr gwyriad ar hyd yr A5.

 

Dros y ddwy i dair wythnos nesaf, os na fydd amodau'n newid, caiff ei ddileu'n llwyr.

Mae gwaith cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru, yr asiant cefnffyrdd ac asiantaethau partner yn parhau i adolygu faint o le sydd ei angen. Byddwn yn parhau i fonitro a rheoli'r traffig i asesu faint o lesydd ei angen ar y rhwydwaith ac i weithredu unrhyw newidiadau mewn modd diogel ac effeithlon.

Mi fydd y system wrthlif yn weithredol o Rhagfyr 28ain yn barod ar gyfer Ionawr 1af.Er mwyn galluogi i system wrthlif gael ei rhoi yn ei lle'n gyflym ac yn ddiogel, mae angen rhai mesurau rheoli traffig cyn Ionawr 1af. 

Mae gwaith brys wedi bod ar y gweill ym Mharc Cybi i greu safle stacio ychwanegol ar gyfer cerbydau nwyddau trwm cyn gynted â phosibl. Mae cam cyntaf y gwaith hwn wedi'i gwblhau'n llwyddiannus yn ôl yr amserlen. Mae hyn yn golygu bod 66 o gerbydau bellach yn gallu cael eu pentyrru ar Barc Cybi pe bai angen. Bydd ail gam y gwaith wedi'i gwblhau erbyn canol mis Chwefror a bydd ychwanegu 64 o leoedd eraill.


Gweler delweddau o'r cynnydd isod:

Parc Cybi construction site in progress

Bydd y lôn ymuno cyffordd 3 tua'r gorllewin a ffordd ymadael cyffordd 2 tua'r gorllewin yr A55 ar gau i draffig lleol yn ystod y gwrthlif, fodd bynnag, bydd pob ffordd ymadael ac ymuno arall yn dal ar agor i draffig lleol.

Nod y cynllun hwn yw sicrhau'r effaith leiaf bosib ar bobl sy'n byw a gweithio yng Nghaergybi, yn ogystal â darparu cyfleusterau i yrwyr HGV.

Mae'n debygol y bydd ychydig o oedi yn yr ardal ond byddwn yn monitro'r sefyllfa yn barhaus ac yn adolygu'r mesurau rheoli traffig i sicrhau bod hyn yn cael ei gadw i leiafswm.

Bydd archwiliadau ychwanegol yn cael eu cynnal ar nwyddau ar y ffin â’r UE a dyna pam y bydd hyn yn effeithio ar gerbydau nwyddau trwm. Ni fydd yn effeithio ar deithwyr a fydd yn croesi mewn ceir ac ar droed a, hyd yn oed os bydd oedi cyn i fferïau fedru hwylio, mae’r porthladd wedi dweud wrthym y bydd digon o le ar gyfer cerbydau’r teithwyr hyn

 

 

Byddwn yn darparu pecynnau gwybodaeth ymlaen llaw i gludwyr drwy'r cwmnïau fferi. Bydd rheolaeth traffig yn ei lle fel bod HGVs sy'n teithio i borthladd Caergybi yn cael eu cyfeirio i'r lle iawn. 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni