Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

FAQ's A55 C33 Llaneurgain i'r A494 St David's tua'r dwyrain a thua'r gorllewin - Ail-wynebu'r Ffordd Gerbydau

Rhannu

Mae'r gwaith yn cynnwys gwaredu ac amnewid cwrs yr arwyneb a sefydlogi'r palmant concrid presennol gwaelodol.

Mae'r gwaith yn angenrheidiol, gan fod arwyneb y ffordd wedi cyrraedd diwedd ei oes gwasanaethol.  Rydym hefyd yn sefydlogi'r haen ffordd goncrid sydd o dan arwyneb y ffordd.  Unwaith y bydd y gwaith ail-wynebu wedi'i gwblhau, ni fydd gan yr arwyneb newydd unrhyw gymalau ardraws, sy'n achosi lefel annerbyniol o sŵn wrth i draffig deithio drostynt. Yn ogystal, bydd y gwaith yn golygu y bydd llawer llai o achlysuron lle mae angen cau'r lôn i wneud gwaith trwsio brys, sydd wedi bod yn digwydd yn llawer amlach.

Mae'r prosiect wedi cael ei raglennu i gymryd oddeutu 3 wythnos a bydd yn cynnwys 3 penwythnos (nos Wener - yn gynnar fore Llun) o waith parhaus gan gau ffordd gerbydau'r A55 yn llwyr i bob cyfeiriad bob yn ail o'r A55 C33 Llaneurgain i'r A494 St David's gyda llwybrau gwyriad cysylltiedig.   Yn ystod yr wythnos (Llun - Gwener), bydd achlysuron pellach o gau ffordd gerbydau i bob cyfeiriad bob yn ail gyda llwybrau gwyriad yn eu lle.    Bydd lôn yn cael ei chau yn ystod y dydd ar ran o'r ffordd yn ystod cyfnod y gwaith er diogelwch y cyhoedd.

Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw aflonyddwch sy'n gysylltiedig â'r gwaith cymaint ag y bo modd; fodd bynnag, mae rhai elfennau o'r gwaith yn ddibynnol ar y tywydd.  Tra ein bod wedi paratoi at beth tywydd gwael, mae'n bosib y gallai tywydd eithriadol wael ymestyn cyfnod y gwaith.

Ar gyfer y prosiect hwn, mae angen cau'r ffordd gerbydau yn llwyr i bob cyfeiriad bob yn ail gyda llwybrau gwyriad, neu gau lonydd yn ystod y dydd a chau ffyrdd ymuno ac ymadael, er mwyn gwneud y gwaith mewn ffordd ddiogel ac effeithlon, a hynny er mwyn y gweithwyr ar y safle a'r cyhoedd sy'n teithio.  Rhoddwyd ystyriaeth ofalus i opsiynau eraill megis cau lonydd a threfniadau gwrthlif; fodd bynnag, mae'r rhain wedi cael eu diystyru ar yr achlysur hwn naill ai yn sgil y risg cynyddol i ddiogelwch neu lefelau uwch o amhariad ar y rhwydwaith ffyrdd ehangach.   Drwy gau'r ffordd gerbydau i bob cyfeiriad bob yn ail yn llwyr, bydd hefyd yn golygu bod modd gwneud gwaith ar y ddwy lôn i'r un cyfeiriad ar yr un pryd, fydd yn gostwng hyd y prosiect yn ei gyfanrwydd.

Yn groes i’r arfer, mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud yn ystod mis Mai a mis Mehefin eleni, am fod y lefelau traffig yn isel iawn oherwydd y gofyniad i wneud teithiau hanfodol yn unig. Yn wreiddiol y bwriad oedd gwneud y gwaith hwn ar ôl yr haf. Bydd gweithwyr yn cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg ac yn dilyn y rheoliadau perthnasol.

Rhwng dydd Llun a nos Wener, yn ystod y dydd, bydd lôn yn cael ei chau.  Bydd y lôn yn cael ei chau er budd diogelwch y cyhoedd. Fe wneir pob ymdrech i ymgymryd â gweithgareddau eraill, gan gynnwys gwaith ail-wynebu'r ffyrdd ymadael ac ymuno dan sylw, yn ystod y cyfnodau hyn er mwyn sicrhau y gwneir y gwaith mor effeithlon ac mor ddiogel â phosib.

Gan fod y gwaith yn cynnwys lled gyfan y ffordd gerbydau bob yn ail, mae llwybr y gwyriad i'w ddefnyddio yn ystod cyfnod cau'r lonydd yn dechrau a gorffen rhwng cyfnewidfa Parc Dyfrdwy a C33 Llaneurgain yn ôl eu trefn tua'r gorllewin ac fel arall tua'r dwyrain.  Felly, mae arwyddo'r gwyriad o'r pwynt hwn yn sicrhau bod mwyafrif y traffig yn dilyn llwybr y gwyriad.  Fodd bynnag, bydd mynediad lleol i gyfnewidfeydd eraill hyd at, ac yn cynnwys, St David's yn dal yn bosib. Bydd y gwyriadau hyn yn gymorth i redeg y safle yn ddiogel ac yn effeithlon pan fo'r ffyrdd ar gau dros nos ac ar benwythnosau, gan olygu bod y rhan o'r ffordd gerbydau rhwng A55 C33 Llaneurgain a'r A494 Cyfnewidfa St David's yn cael ei defnyddio i'r diben hwn.

Rhoddwyd ystyriaeth ofalus i system wrthlif. Fodd bynnag, yn sgil cymhlethdodau cyffordd yr A494 yn Ewlo a'r posibilrwydd am oedi sylweddol a damweiniau, ni ystyriwyd bod yr opsiwn hwn yn addas.

Yn anffodus, gydag unrhyw brosiect adeiladu, mae rhywfaint o allyriadau sŵn nad oes modd eu hosgoi. Fodd bynnag, bydd y contractwr yn gwneud pob ymdrech i leihau allyriadau sŵn wrth weithredu gyda'r nos cyhyd ag y bo'n ymarferol bosib, ond ni ellir sicrhau na fydd trigolion yn cael eu heffeithio gan lefelau sŵn i ryw raddau.   Mae'n arwyddocaol mai'r rhai sy'n debygol o gael eu heffeithio fwyaf gan sŵn o'r gwaith gyda'r nos fydd yn elwa o lai o sŵn ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, yn enwedig y sŵn sy'n cael ei greu gan y cymalau adeiladwaith presennol yr ydym wedi derbyn llawer o gwynion yn eu cylch.

Yn anffodus, mae nifer o ardaloedd lle mae'r ffordd gerbydau wedi gwisgo (gyda haen waelodol o goncrid) yn ardaloedd Ewlo i Frychdyn ar yr A55 ac ardaloedd Pulford i Wrecsam ar yr A483 fydd angen y driniaeth hon dros y blynyddoedd nesaf.  Wrth i ardaloedd gael eu cwblhau, bydd y risg o waith trwsio brys yn cael ei leihau'n sylweddol a bydd yr arwynebau yn fwy diogel ac yn fwy distaw.

Rydym wedi bod mewn cyswllt agos â'r awdurdod lleol i sicrhau bod y llwybrau gwyriad mwyaf addas yn cael eu defnyddio ac er mwyn rheoli'r llwybrau'n effeithiol drwy gydol cyfnod y gwaith.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni