Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwaith arwyneb hanfodol ar yr A483 rhwng cyffyrdd 6 a 7 i leihau’r angen am atgyweiriadau adweithiol

Rhannu
A483 photo of road defect

Bydd gwaith hanfodol yn cael ei wneud ar yr A483 yn Wrecsam rhwng cyffyrdd 6 Gresffordd a 7 Yr Orsedd. 

Er mis Ionawr 2020, gwnaed oddeutu 150 o atgyweiriadau i arwyneb y ffordd ar y rhan hon o'r rhwydwaith. Gwnaed dros hanner yr atgyweiriadau hyn o dan flociau byr yn ystod y dydd a gwnaed y gweddill gan gau’r ffordd yn gyfan gwbl dros nos. Trwy ymgymryd â'r gwaith hwn nawr, amcangyfrifir y gallai aflonyddwch yn ystod y dydd oherwydd blociau byr gael ei leihau hyd at 27 awr yn ystod yr un cyfnod.

Bydd y prosiect hwn yn mynd i'r afael â chyflwr dirywiol y gerbydlon i gael gwared â’r gofyniad parhaus a chynyddol bresennol am atgyweiriadau adweithiol. Yn y pen draw, bydd hyn yn golygu llai o aflonyddwch i fodurwyr yn y dyfodol a bydd yn darparu wyneb ffordd ddiogel, ddistaw o ansawdd uchel am nifer o flynyddoedd i ddod.

Bydd y gwaith yn cychwyn ar Hydref 11eg ac wedi'i raglennu i gymryd 5 wythnos. Mae hyn yn dibynnu ar y tywydd, ond gwneir pob ymdrech i orffen yn gynt na'r disgwyl os yw hynny'n bosibl.

Mae’r gwaith o roi wyneb newydd ar y ffordd yn hanfodol er mwyn cynnal cyflwr y ffordd, gwarchod diogelwch y cyhoedd ac osgoi’r perygl o gau rhagor o ffyrdd yn ddi-rybudd yn y dyfodol.

Byddai peidio â gwneud y gwaith hwn yn arwain at y ffordd yn dirywio ymhellach, gan olygu y byddai ffyrdd yn cau yn ddi-rybudd, a mwy o darfu ac anghyfleuster na’r gwaith sy’n cael ei gynllunio. 

Er mwyn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib, mae'r gwaith yn cael ei wneud o dan drefniant gwrthlif. Bydd hyn yn caniatáu i un lôn o lifo rhydd barhau trwy'r ardal pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo. Bydd terfyn cyflymder is hefyd ar waith ar yr adeg hon i sicrhau diogelwch modurwyr a gweithwyr ffordd.

Bydd y ffordd ar gau dros nos rhwng cyffyrdd 5 i 7 ar waith ar ddechrau a diwedd y gwaith i sefydlu a datgymalu'r trefniant gwrthlif.Dargyfeirir traffig ar hyd yr A541 / A5152 a B5102 /B5445 pan fydd y ffordd ar gau rhwng cyfnewidfa ffordd yr Wyddgrug (C5) - cyfnewidfa Gresffordd (C6) i gyfnewidfa’r Orsedd (C7).

Pan fydd y slipffyrdd yng Nghyffordd 6 ar gau, bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd yr A483 i gyffordd 5, pan fydd y ffordd ar gau tua'r gogledd ac i gyffordd 7 pan fydd y ffordd ar gau tua’r de, lle bydd modurwyr yn cael eu harwyddo i barhau â'u taith.
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni