Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Gwaith Cynnal a Chadw Flynyddol Hanfodol A55, A494 a A483 rhwng 03/05/20 - 03/11/20

Rhannu

Lle a Pham

Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ffyrdd deuol yr A55, A494 a'r A483.

Bydd y gwaith yn cynnwys torri gwellt / trin chwyn / casglu sbwriel / glanhau draeniau / ysgubo / cynnal a chadw ac archwilio strwythurau / archwilio systemau cyfyngu priffyrdd a cherbydau.

Mae gwaith cynnal a chadw ac archwilio isadeiledd priffyrdd yn hanfodol ar gyfer diogelwch defnyddwyr ffyrdd ac yn cynnwys ystod eang o weithgarwch, er enghraifft, gwagio cwteri a'u harchwilio am ddiffygion sylweddol, sy'n lleihau'r risg o lifogydd ar ein traffyrdd a'n Cefnffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng Mai 3ydd a Tachwedd 3ydd gyda gwaith wedi'i raglennu ar hyn o bryd o 18:00 bob nos a bydd yn cynnwys cau priffyrdd cerbydau yn llawn a chau ffyrdd ymuno ac ymadael yn llawn.

Sir **Dyddiad
Sir y Fflint Mai 3ydd hyd at Gorffennaf 21ain
Wrecsam Mehefin 22ain hyd at Gorffennaf 10fed
Gwynedd Gorffennaf 6ed i 14eg
Conwy Mehefin 22ain hyd at Tachwedd 3ydd

**Mae'n bosib y bydd dyddiadau, amseroedd ac arferion gwaith yn newid yn amodol ar ddiweddariadau a chyngor y Llywodraeth ar Goronafeirws.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-y….

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni