Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwaith Pontydd Cyfnewidfa Talardy ar yr A55 (Cwestiynau Cyffredin)

Adeiladwyd y tair pont sy'n cynnal yr A55 ar hyd Cyfnewidfa Talardy ym 1970.

Mae pennau deciau pob un o'r pontydd yn wan ac mewn cyflwr gwael.   Bwriedir trwsio'r concrit a'i atgyfnerthu â dur.  Heb atgyfnerthu'r pontydd byddai'n rhaid dargyfeirio cerbydau trwm oddi ar yr A55 i ffyrdd lleol cyn bo hir.  

Wedi atgyfnerthu'r pontydd rhoddir wyneb newydd ar y ffordd gerbydau.  Gwnaed hyn ddiwethaf yn 2010 ac mae'r wyneb bron â darfod.  Ar yr un pryd gosodir uniadau ehangu newydd ar ben pob pont. 

Bwriedir i'r gwaith gymryd 11 wythnos. Bydd contractwyr yn gweithio 24 awr y dydd a saith niwrnod yr wythnos i sicrhau y caiff y gwaith ei gwblhau cyn gynted ag y bo modd. Bydd dulliau Rheoli Traffig ar waith ar yr A55 o ddydd Llun i ddydd Gwener am 6 wythnos yn unig, o 22 Medi tan 23 Hydref ac yna o 9 Tachwedd tan 17 Tachwedd.  Bydd ffordd cerbydau A55 C27 ar gau dros nos am 6 wythnos o 2 Tachwedd.

Wedi dechrau'r gwaith a thynnu'r hen goncrit fe ddaw'n amlwg mor wael yw cyflwr y bont. Rydym wedi cynnwys wythnos ychwanegol yn ein rhaglen rhag ofn y bydd cyflwr y bont yn waeth na'r disgwyl.  

Mae rhai gweithgareddau sy'n gynwysedig yn y gwaith y mae gofyn cael tywydd sych ar eu cyfer, yn ogystal â deunyddiau na ellir eu gosod os yw'r tymheredd yn rhy oer; defnyddir deunyddiau arbenigol sy'n caledu'n gyflym i drwsio'r concrit, ond pan mae'r tymheredd yn oer maent yn cymryd llawer yn hwy i fagu nerth. Rydym wedi rhoi ystyriaeth ofalus i amseriad y prosiect hwn, a chredwn ein bod wedi dewis y cyfaddawd gorau posib rhwng llifoedd traffig a gofynion tywydd.  

Eir ymaith â choncrit sydd wedi'i wanhau a'i ddifrodi o wyneb isaf deciau'r pontydd.  Defnyddir concrit sy'n caledu'n gyflym i wneud y gwaith trwsio, ac mae angen amser iddo fagu digon o nerth i gynnal pwysau'r cerbydau ar y ffordd uwchlaw. Rhaid bod dim traffig ar y rhannau hynny o'r bont sydd uwchben y mannau trwsio wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.  

Cynhelir y ffordd ymuno a'r ffordd ymadael gan bont dros Afon Elwy.  Rhaid inni drwsio'r pontydd hyn yn yr un modd â'r rhai sy'n cynnal prif ffordd gerbydau'r A55.  Bydd arnom hefyd angen defnyddio'r ffyrdd dan sylw i gael mynediad at wyneb isaf y bont fwyaf ar yr A55, fel y gallwn gadw un lôn ar agor yng nghyffordd yr A55 cyn amled â phosib. 

 

Ar adegau, megis pan fydd deunyddiau'n caledu, bydd yn ymddangos nad oes llawer o waith yn digwydd. Mae angen y cyfnodau hyn er mwyn caniatáu i ddeunyddiau penodol, fel concrit a resin, gwrdd â'r gofynion peiriannu angenrheidiol. Caiff y rhaglen ei dadansoddi'n drylwyr er mwyn penderfynu pa weithgareddau eraill y gellir eu cyflawni yn ystod y cyfnodau hyn i sicrhau y caiff y gwaith ei gwblhau cyn gyflymed ag y bo modd.  

 

Caiff sgaffaldiau o dan y pontydd eu lapio fel na fydd malurion concrit yn gwasgaru yn ystod y gwaith dymchwel.  Bydd gwaith yn mynd yn ei flaen o'r golwg yn y mannau caeedig hyn ar ôl trwsio'r concrit, gan gynnwys atgyfnerthu â dur a pheintio pennau'r trawstiau dur.  

 
 

Mae nifer o resymau y gall y ciwiau o draffig sy'n ymuno fod yn hirach na'r arfer; gall fod, yn syml, bod mwy o draffig yn teithio ar yr adeg honno. Neu gallai fod damwain wedi digwydd, neu gerbyd rhywun wedi torri i lawr. 

 

Gydag unrhyw brosiect adeiladu, ni ellir osgoi gwneud rhywfaint o sŵn. Serch hynny, trefnwyd y rhan helaeth o'r gwaith mwy swnllyd yn ystod y dydd. Nid ydym ychwaith yn rhagweld y bydd y sŵn yn sylweddol uwch na'r sŵn arferol a ddaw o ffordd ddeuol brysur. 

 

 

Mae'r llwybrau gwyro sydd ar gael yn lleol yn anaddas i'w defnyddio pan mae llif y traffig yn uchel yn ystod y dydd. Pe byddai gyrwyr yn ymadael â'r A55 i osgoi aros, byddent yn oedi'n hwy oherwydd y tagfeydd y byddent yn eu hachosi ar ffyrdd lleol. 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni