Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

M4 C32 Coryton i C34 Meisgyn- Cynllun Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol 18/05/20 – 07/06/20

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i uwchraddio'r systemau trafnidiaeth deallus y rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig rhwng C32 Coryton a C34 Meisgyn, yn dechrau ar 18/05/20 – 07/06/20 rhwng 09:30-15:00.  Cau'r llain galed yn rhannol am gyfnod y gwaith yn ystod yr wythnos , ynghyd â chau lôn 1 yn ystod y penwythnosau. 

Mae LlC yn cyflawni cynllun uwchraddio sawl miliwn i uwchraddio'r rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig.  Mae'r rhwydwaith hyn yn allweddol er mwyn i'r systemau trafnidiaeth deallus rheoli gweithrediad diogel y traffyrdd a'r cefnffyrdd yng Nghymru, o'r camerau Cylch Cyfyng i negeseuon electronig, i beiriannau cyfrif traffig a thechnolegau priffyrdd digidol sydd ar y gweill.   Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fo fwyaf ei hangen, yn helpu i leihau tagfeydd ac i gyflawni mesurau diogelwch tra'n darparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau allweddol a gwybodaeth bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr ffyrdd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn digwydd y tu allan i oriau prysur y dydd i leihau aflonyddwch a'r effaith ar ddefnyddwyr y ffordd gan ddiddymu'r angen am waith swnllyd yn y nos.

Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau gweithio diogel gan lynu at fesurau pellter corfforol

O gofio am y gostyngiad presennol yn y traffig sydd ar y ffordd, mae'r perygl o gerbydau sy'n mynd heibio, sydd fel arfer yn cael ei wynebu gan y gweithlu ar ochr y ffordd, wedi gostwng yn sylweddol. 

Rhaglennwyd i gau Lôn 1 ar y penwythnos yn unig i gyd-fynd â'r niferoedd isaf o draffig

Bydd yr M4 yn parhau ar agor drwy gydol y gwaith i osgoi amharu ar deithio hanfodol. 

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau'r llain galed ar gyfnodau rhwng C32 Coryton a C34 Meisgyn tua'r Dwyrain a thua'r Gorllewin, 18/05-07/06 rhwng 09:30-15:00 yn ystod yr wythnos.

Cau lôn 1 ar gyfnodau rhwng C32 Coryton a C34 Meisgyn tua'r Dwyrain a thua'r Gorllewin, Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig, 18/05-07/06 rhwng 09:30-15:00


Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni