Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 Tua'r Dwyrain C36 Sarn i G34 Meisgyn – Rhwydwaith Ffibr Optig– 28/02/2021 i Ebrill 2021 (Gwaith dros nos)

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith i osod dwythell cyfathrebu ffibr optig yn cael ei wneud ar yr M4 rhwng C36 a C34 tua'r dwyrain yn ystod y nos yn unig. Disgwylir i'r gwaith ddechrau rhwng 28/02/2021, am 5 noson yr wythnos o ddydd Sul i ddydd Iau. Bydd cam cyntaf y gwaith yn parhau tan ddiwedd Ebrill 2021. Disgwylir i gyfnodau pellach o waith barhau tan Haf 2021.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun uwchraddio gwerth miliynau o bunnoedd i'w rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig. Mae'r rhwydwaith hwn yn darparu asgwrn cefn i systemau trafnidiaeth deallus reoli gweithrediad diogel ar y draffyrdd a cefnffyrdd yng Nghymru, o gamerâu teledu cylch cyfyng i negeseuon electronig, i gownteri traffig a thechnolegau priffyrdd digidol. Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fydd ei hangen fwyaf, yn helpu i leihau tagfeydd ac i ddarparu mesurau diogelwch wrth ddarparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol. Bydd y rhaglen yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau fod systemau a gwybodaeth hanfodol bob amser ar gael i'n timau ac er diogelwch defnyddwyr y ffordd.

 

Defnyddir mesurau rheoli traffig i amddiffyn y gweithlu a'r cyhoedd sy'n teithio trwy gydol y gwaith. Bydd rheoli traffig yn cael ei tynnu i ffwrdd o'r rhwydwaith yn ystod y dydd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod oriau'r nos yn unig er mwyn tarfu cyn lleied â phosib ar ddefnyddwyr y ffordd ac er mwyn gwella diogelwch y gweithlu.

Bydd ein contractwyr yn gweithredu dulliau diogel o weithio i gadw at fesurau pellhau cymdeithasol. O fewn y cyfyngiadau, rydym yn cymryd pob cyfle i gynyddu nifer y gweithwyr ar y safle a symud ymlaen â'r gwaith mor effeithlon â phosibl. Bydd timau lluosog ar y safle i gyflymu'r rhaglen cyn belled ag y bo modd.

Rhaglen Cyfyngiadau Rheoli Traffig

  • Bydd gwaith yn cychwyn ar 28/02/2021 tan Haf 2021, 5 noson yr wythnos o ddydd Sul i ddydd Iau.
  • Bydd yr ysgwydd galed a lonydd 1 a 2 tua'r dwyrain ar gau yn ystod y gwaith. Bydd un lôn yn parhau ar agor i draffig bob amser.
  • Cau lonydd ar slipffordd mynediad C36, slipffyrdd mynediad ac allanfa C35 a slipffordd allanfa J34 pan fo angen.
  • Gellir defnyddio terfynau cyflymder is o 50MPH neu 40MPH i gefnogi'r rheolaeth draffig. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, bydd y cau lonydd yn cael ei leoleiddio i'r ardaloedd y gweithir arnynt, er mwyn lleihau anghyfleustra i ddefnyddwyr y ffordd.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni