Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Gwelliannau i System Unffordd yr A458 Y Trallwng

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith i gwblhau newidiadau i system unffordd Y Trallwng yn cychwyn ar 29 Ebrill 2019 ac yn parhau am oddeutu 10 wythnos.  Bydd y gwaith yn golygu ail-linio cyrbau a throedffyrdd, newidiadau i farciau ar y ffordd ac adfer llif traffig dwyffordd ar hyd rhan o Brook Street.  Ar adegau gwahanol, bydd y gwaith yn effeithio ar Broad Street, High Street, Jehu Road, Brook Street, Church Street, Church Bank, Salop Road a Mill Lane.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Caiff rheoli traffig, arwyddion a gardiau eu defnyddio ar adegau amrywiol yn ystod cyfnod y gwaith, a chaiff pob ymdrech ei wneud i sicrhau y caiff y tarfu ar gerddwyr, gyrwyr a busnesau ei leihau - yn enwedig o amgylch y ddau benwythnos Gŵyl Banc.

Bydd y gwaith yn golygu fod y lôn o'r B4381 Brook Street sy'n ymuno â'r A458 Church Street ar gau yn barhaol ac, unwaith y bydd wedi ei gwblhau, yn adfer llif traffig dwyffordd ar hyd Brook Street.

Bydd peth gwaith yn digwydd dros nos wrth gau'r ffordd ar hyd yr A458 o Church Bank i Salop Road pan fo'r llif traffig yn llai, a hynny er mwyn lleihau'r aflonyddwch. Mae hyn yn angenrheidiol oherwydd cyfyngiadau o ran y gofod sydd ar gael i gwblhau'r gwaith.

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffig

Caiff hysbysiadau ynghylch dyddiadau cau eu gosod ar y safle ymlaen llaw, cyn i unrhyw ffyrdd gau.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni