Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Mesurau gwella ansawdd aer ar rwydwaith ffyrdd Llywodraeth Cymru

Rhannu

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno terfynau cyflymder 50 m.y.a. dros dro a mesurau eraill mewn pum lleoliad allweddol er mwyn gwella’r ansawdd aer ar gyfer pobl Cymru. Bwriad y mesurau newydd yw lleihau’r lefelau uchel presennol o nitrogen deuocsid, sy’n uwch na’r terfynau cyfreithiol ac yn niweidio iechyd pobl.

 

Beth fydd yn digwydd a pha leoliadau a fydd yn cael eu heffeithio? 

Dyma’r pum lleoliad a fydd yn cael eu heffeithio:

  • Yr A494 yng Nglannau Dyfrdwy
  • Yr A483 ger Wrecsam
  • Yr A470 rhwng Glan-bad a Phontypridd
  • Yr M4 rhwng Cyffyrdd 41 a 42 Port Talbot
  • Yr M4 rhwng Cyffyrdd 25 a 26 Casnewydd

Lleoliad

 

Mesurau gwella:

Terfyn cyflymder 50 m.y.a. dros dro (yn disodli'r terfyn cyflymder cenedlaethol presennol) ac arwyddion cysylltiedig i hyrwyddo llif traffig effeithiol

Lleoliad:

B5125 Cyfnewidfa Parc Dewi Sant (Heol Treffynnon) hyd at A458 Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy (Heol Shotwick) ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr (yn amodol ar y cynllun terfynol)

Pellter bras:

5.9km

Dyddiad cychwyn:

Dydd Gwener 22 Mehefin 2018

A494 yng Nglannau Ddyfrdwy - map lleoliad mesurau gwella ansawdd aer

Mesurau gwella:

Terfyn cyflymder 50 m.y.a. dros dro (yn disodli'r terfyn cyflymder cenedlaethol presennol) ac arwyddion cysylltiedig i hyrwyddo llif traffig effeithiol

Lleoliad:

C5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug) hyd at C6 (Cyfnewidfa Gresffordd) (yn amodol ar y cynllun terfynol)

Pellter bras:

2.6km

Dyddiad cychwyn:

Dydd Llun 18 Mehefin 2018

A483 Wrecsam - map lleoliad mesurau gwella ansawdd aer

Mesurau gwella:

Terfyn cyflymder 50 m.y.a. dros dro (yn disodli'r terfyn cyflymder cenedlaethol presennol), llinellau ceibr ac arwyddion cysylltiedig i hyrwyddo llif traffig effeithiol

Lleoliad:

Cylchfan Glan-bad a Chylchfan yr A4058 ym Mhontypridd (yn amodol ar y cynllun terfynol)

Pellter bras:

4.2km

Dyddiad cychwyn:

Dydd Mercher 20 Mehefin 2018

A470 rhwng Glan-bad a Phontypridd - map lleoliad mesurau gwella ansawdd aer

Mesurau gwella:

Ymestyn y terfyn cyflymder 50 m.y.a. presennol i'r gorllewin trwy gyflwyno terfyn cyflymder 50 m.y.a. dros dro (yn disodli'r terfyn cyflymder cenedlaethol presennol) ac arwyddion cysylltiedig i hyrwyddo llif traffig effeithiol

Lleoliad:

O ddiwedd y terfyn cyflymder 50 m.y.a. presennol ger C41 (Baglan) hyd at C42 (yn amodol ar y cynllun terfynol)

Pellter bras:

5.0km

Dyddiad cychwyn:

Dydd Llun 18 Mehefin 2018

M4 Port Talbot - map lleoliad mesurau gwella ansawdd aer

Mesurau gwella:

Terfyn cyflymder 50 m.y.a. dros dro (yn amodol ar derfynau cyflymder newidiol) ac arwyddion cysylltiedig i hyrwyddo llif traffig effeithiol

Lleoliad:

I'r dwyrain o C25 (Heol Caerllion) hyd at C26 (Malpas) (yn amodol ar y cynllun terfynol)

Pellter bras:

1.4km

Dyddiad cychwyn:

Dydd Mawrth 29 Mai 2018

M4 Casnewydd - map lleoliad mesurau gwella ansawdd aer

 

Cwestiynau cyffredin 

Y bwriad yw cyflwyno’r mesurau gwella ansawdd aer cychwynnol erbyn diwedd mis Mehefin 2018.

Rydym eisiau gwella ansawdd aer ar gyfer pobl Cymru cyn gynted ag y bo modd. Mae lefelau uchel o nitrogen deuocsid yn niweidio iechyd pobl, ac mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gydymffurfio â therfyn 40 μg/m3 Cyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd Ewrop. Mae lefelau presennol yn y pum lleoliad uchod ar rwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd Llywodraeth Cymru yn uwch na’r terfyn cyfreithiol, ac mae angen i ni weithredu cyn gynted â phosibl i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Ers i ni ddod yn ymwybodol o’r pum lleoliad sy’n cael eu heffeithio, a lefel yr allyriadau, rydym wedi ymchwilio i bob mesur posibl i leihau lefelau nitrogen deuocsid mor gyflym â phosibl. Disgwylir y bydd rhagor o ymchwiliadau a gwaith modelu manwl wedi’u cwblhau erbyn diwedd mis Awst 2018. Fodd bynnag, ar sail y gwaith sydd wedi’i gwblhau hyd yma, rydym yn gwybod bod gan derfynau cyflymder o 50 m.y.a. y potensial mwyaf i wella ansawdd aer ym mhob lleoliad.

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod allyriadau nitrogen deuocsid ar eu hisaf pan fydd cerbydau ysgafn  (sy’n bennaf gyfrifol am allyriadau nitrogen deuocsid ym mhob un o’r lleoliadau) yn teithio ar gyflymder rhwng 40 a 50 m.y.a. Gan fod y lleoliadau eisoes yn cael eu heffeithio gan lefelau uchel o dagfeydd ar adegau prysur, disgwylir y bydd terfynau cyflymder 50 m.y.a. yn cael effaith ostegu, wrth i gerbydau deithio ar gyflymder mwy cyson a thebyg.

Caiff y terfynau cyflymder eu cyflwyno ar gyffyrdd 25 a 26 o’r M4 drwy ddefnyddio’r seilwaith terfynau cyflymder newidiol sydd ar waith ar hyn o bryd. Cyflwynir y terfynau cyflymder ar y pedwar darn arall yn yr un ffordd â therfynau cyflymder eraill ar y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd, mewn ymgynghoriad â’r heddlu.

Bydd negeseuon yr arwyddion yn hysbysu defnyddwyr ffordd am y rheswm am gyflwyno’r terfynau cyflymder dros dro ac yn annog gyrwyr i yrru’n gyfrifol. Gall y mesurau hyn, ynghyd â lleihau cyflymder y traffig, leihau lefelau nitrogen deuocsid.

Caiff lefelau nitrogen deuocsid eu monitro ar ymylon ffyrdd ym mhob un o’r pum lleoliad er mwyn nodi effeithiolrwydd y mesurau.

Ar sail yr ymchwiliadau a’r gwaith modelu a gwblhawyd hyd yma, gallai’r mesurau arwain at ostyngiad o hyd at 18% mewn lefelau nitrogen deuocsid. Fodd bynnag, bydd effaith wirioneddol y mesurau yn cael ei nodi trwy fonitro ar ymylon ffyrdd. 

Ar sail yr ymchwiliadau a gwblhawyd hyd yma, mae’n bosibl y bydd y mesurau hyn yn unig yn golygu y bydd yr A483 yn Wrecsam yn cydymffurfio â Chyfarwyddeb yr UE ar derfynau eleni, y bydd yr M4 yng Nghasnewydd, yr M4 ym Mhort Talbot a’r A470 o Lan-bad i Bontypridd yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb yn 2021, ac y bydd yr A494 yng Nglannau Dyfrdwy yn cydymffurfio â hi yn 2022. Fodd bynnag, gwaith monitro ar ymylon ffyrdd a fydd yn nodi’r effaith wirioneddol. 

Bydd y mesurau llawn sydd eu hangen i sicrhau cydymffurfiaeth mor fuan â phosibl yn cael eu penderfynu gan y gwaith modelu a’r ymchwiliadau manwl sydd i’w cwblhau ym mis Awst 2018. 

Bydd terfynau cyflymder dros dro ar waith nes bod gwaith monitro ansawdd aer ar ymylon ffyrdd wedi nodi eu bod yn effeithiol, a nes bod yr ymchwiliadau manwl yn cael eu cwblhau ym mis Awst 2018. Bydd y canlyniadau’n penderfynu pa fesurau sydd eu hangen arnom i sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddeb yr UE mor fuan â phosibl. 

Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru “Mynd i’r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ar ymylon ffyrdd yng Nghymru” ar gael trwy’r ddolen ganlynol:

https://beta.llyw.cymru/mynd-ir-afael-chrynodiadau-nitrogen-deuocsid-ar-ymylon-ffyrdd-yng-nghymru 

Caiff y ddalen cwestiynau cyffredin hon ei diweddaru’n rheolaidd er mwyn ateb y cwestiynau diweddaraf ynglŷn â’r fenter hon.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni