Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A55 C36 (Warren) i C34 (Ewlo) Tua'r Gorllewin Ail-wynebu'r Ffordd Gerbydau (Cwestiynau a Ofynnir yn Aml)

Rhannu

Mae'r gwaith yn cynnwys gwaredu ac amnewid cwrs yr arwyneb a gwaredu/trwsio'r palmant concrid presennol gwaelodol yn rhannol. 

Mae'r gwaith yn angenrheidiol, gan bod arwyneb y ffordd wedi cyrraedd diwedd ei oes gwasanaethol.  Rydym hefyd yn gwneud gwaith trwsio i'r haen ffordd goncrid sydd o dan arwyneb y ffordd.  Unwaith y bydd y gwaith trwsio wedi'i gwblhau, ni fydd gan yr arwyneb newydd unrhyw gymalau ardraws, sy'n achosi lefel annerbyniol o sŵn wrth i draffig deithio drosynt.    Yn ogystal, bydd y gwaith yn golygu y bydd llawer llai o achlysuron lle mae angen cau'r lôn i wneud gwaith trwsio brys, sydd wedi bod yn digwydd yn llawer amlach.

Mae'r prosiect wedi cael ei raglennu i gymryd oddeutu 4 wythnos a bydd yn cynnwys 4 penwythnos (nos Wener - yn gynnar fore Llun) o waith parhaus gan gau ffordd gerbydau'r A55 yn llwyr o G36 Brychdyn i G34 Ewlo, gyda llwybrau gwyriad cysylltiedig.  Yn ystod yr wythnos (Llun - Gwener), bydd achlysuron pellach o gau ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr dros nos, a bydd llwybrau gwyriad yn eu lle.   Bydd lôn yn cael ei chau yn ystod y dydd ar yr A55 yn ystod cyfnod y gwaith er diogelwch y cyhoedd, ac er mwyn i ddeunyddiau sy'n cael eu defnyddio yn ystod y gwaith trwsio gael digon o amser i galedu/sychu. 

 

Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw aflonyddwch sy'n gysylltiedig â'r gwaith cymaint ag y bo modd; fodd bynnag, mae rhai elfennau o'r gwaith yn ddibynnol ar y tywydd.  Tra ein bod wedi paratoi at beth tywydd gwael, mae'n bosib y gallai tywydd eithriadol wael ymestyn cyfnod y Gwaith.

Ar gyfer y prosiect hwn, mae angen cau ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin gyda llwybrau gwyriad, neu gau lonydd yn ystod y dydd, er mwyn gwneud y gwaith mewn ffordd ddiogel ac effeithlon, a hynny er mwyn y gweithwyr ar y safle a'r cyhoedd sy'n teithio.  Rhoddwyd ystyriaeth ofalus i opsiynau eraill megis cau lonydd a threfniadau gwrthlif; fodd bynnag, mae'r rhain wedi cael eu diystyru ar yr achlysur hwn naill ai yn sgil y risg cynyddol i ddiogelwch neu lefelau uwch o amhariad ar y rhwydwaith ffyrdd ehangach.   Drwy gau'r ffordd gerbydau tua'r gorllewin yn llwyr, bydd hefyd yn golygu bod modd gwneud gwaith ar y ddwy lôn ar yr un pryd, fydd yn gostwng hyd y prosiect yn ei gyfanrwydd.

Mae rhai gweithgareddau sy'n gynwysedig yn y gwaith y mae gofyn cael tywydd sych ar eu cyfer, yn ogystal â deunyddiau na ellir eu gosod os yw'r amodau o dan dymheredd penodol. Rydym wedi rhoi ystyriaeth ofalus i amseriad y prosiect hwn, a chredwn ein bod wedi dewis y cyfaddawd gorau posib rhwng llifoedd traffig a gofynion tywydd/tymheredd.

Rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn, yn ystod y dydd, bydd lôn yn cael ei chau.  Bydd y lôn yn cael ei chau er budd diogelwch y cyhoedd ac er mwyn i ddeunyddiau penodol, megis concrid, gyrraedd yr amodau peirianyddol gofynnol (amser 'caledu').  Fe wneir pob ymdrech i ymgymryd â gweithgareddau eraill yn ystod y cyfnodau hyn er mwyn sicrhau y gwneir y gwaith mor effeithlon ac mor ddiogel â phosib.

 

Gan bod y gwaith yn cynnwys lled cyfan y ffordd gerbydau tua'r gorllewin, bydd y contractwr angen gofod storio ar gyfer deunyddiau, peiriannau, swyddfeydd a chyfleusterau lles.  Bydd hyn yn gymorth i redeg y safle yn ddiogel ac yn effeithlon pan fo'r ffordd gerbydau ar gau dros nos, gan olygu bod y rhan o'r ffordd gerbydau rhwng C36 Cyfnewidfa Warren a Ch35 Cyfnewidfa Dobshill yn cael ei defnyddio i'r diben hwn.

Rhoddwyd ystyriaeth ofalus i system gwrthlif. Fodd bynnag, yn sgil cymhlethdodau cyffordd yr A494 yn Ewlo a'r posibilrwydd am oedi sylweddol a damweiniau, ni ystyriwyd bod yr opsiwn hwn yn addas.

Yn anffodus, gydag unrhyw brosiect adeiladu, mae rhywfaint o allyriadau sŵn nad oes modd eu hosgoi. Fodd bynnag, bydd y contractwr yn gwneud pob ymdrech i leihau allyriadau sŵn wrth weithredu gyda'r nos cyhyd ag y bo'n ymarferol bosib, ond ni ellir sicrhau na fydd trigolion yn cael eu heffeithio gan lefelau sŵn i ryw raddau.   Mae'n arwyddocaol mai'r rhai sy'n debygol o gael eu heffeithio fwyaf gan sŵn o'r gwaith gyda'r nos fydd yn elwa o lai o sŵn ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, yn enwedig y sŵn sy'n cael ei greu gan y cymalau adeiladwaith presennol yr ydym wedi derbyn llawer o gwynion yn eu cylch.

Yn anffodus, mae nifer o ardaloedd lle mae'r ffordd gerbydau wedi gwisgo (gyda haen waelodol o goncrid) yn ardaloedd Ewlo i Frychdyn ar yr A55 ac ardaloedd Pulford i Wrecsam ar yr A483 fydd angen y driniaeth hon dros y blynyddoedd nesaf.  Wrth i ardaloedd gael eu cwblhau, bydd y risg o waith trwsio brys yn cael ei leihau'n sylweddol a bydd yr arwynebau yn fwy diogel ac yn fwy distaw.

Rydym wedi bod mewn cyswllt agos â'r awdurdod lleol i sicrhau bod y llwybrau gwyriad mwyaf addas yn cael eu defnyddio ac er mwyn rheoli'r llwybrau'n effeithiol drwy gydol cyfnod y gwaith.

Bydd y llwybrau amgen hyn, fydd yn cael eu harwyddo fel sy'n briodol, yn amrywio yn ddibynnol ar y lleoliad ac ar ba bryd fydd rhan benodol o'r gefnffordd neu'r ffordd ymuno/ymadael yn cael ei chau i draffig dros dro. 

 Bydd y llwybrau amgen hyn yn cynnwys yr A5104;  A5118; A549; A541; A5119 A550; A494; ffyrdd dosbarth B a di-ddosbarth, gydag arwyddion gwyriad yn eu lle.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni