Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A449, A40 a'r A465 Symudiad llwyth annormal

Diwrnod Cychwyn: 13/01/2024 | Diwrnod Gorffen: 02/03/2024

abnormal load aerial view of road overnight

Symudiad llwyth annormal i gludo gorsaf bŵer drydanol o Gasnewydd i safle gorsaf bŵer newydd yn Hirwaun dros nos am dair penwythnos.

Bydd angen cau ffyrdd yr A449, yr A40 a'r A465. Ar adegau bydd rhwystrau ffordd byr ar hyd llwybr y llwybr annormal a bydd y cerbyd yn teithio rhwng 5-15mya. Defnyddiwch llwybr amgen neu caniatewch rhagor o amser i'ch taith.

 

24 Chwefror

 • Bore Sadwrn:  Mae llwyth annormal yn teithio ar hyd yr A465 a ffordd yr Amlosgfa gyda rhwystrau ffordd byr o 9:00 cyn cyrraedd safle Hirwaun.

 

26 Chwefror

 • Nos Lun:  Llwyth annormal yn gadael Dociau Casnewydd am 19:00 gyda rhwystrau ffordd byr a cherbyd hebrwng yr Heddlu.
 • Nos Lun:  A48 SDR ar gau i'r ddau gyfeiriad mewn gwahanol adrannau o 19:00-21:00.
 • Nos Lun:  A449 tua'r gogledd o'r M4 J24 Coldra-Raglanclosed am 21:00.
 • Nos Lun: A40 ar gau tua'r gorllewin rhwng Rhaglan-Y Fenni am 23:30


27 Chwefror

 • Dydd Mawrth yn gynnar yn y bore: llwyth annormal yn cyrraedd man layby Llan-ffwyst am tua 00:30.
 • Bore Mawrth:  Llwyth annormal yn gadael Llan-ffwyst am 08:15. Caeodd yr A465 tua'r dwyrain o Orllewin Glanbaiden-Glyn Ebwy am 08:00.
 •  Nos Fawrth:  Llwyth annormal yn cyrraedd Rassau 23:00

28 Chwefror

 • Dydd Mercher yn gynnar yn y bore: Cyrraedd cylchfan A465 Dowlais Top am 00:30.
 • Dydd Mercher yn gynnar yn y bore:  Llwyth annormal yn gadael Dowlais Top gyda rhwystrau ffordd byr a cherbyd hebrwng yr heddlu  am 01:15 yn cyrraedd yr A4060 Cylchfan Pentrebach am 02:45  yn parhau ar hyd yr A4054 Ffordd Merthyr dan gau, gan barhau i Plymouth St**, A4102 a chylchfan Rhydycar yr A470.  
 • Dydd Mercher yn gynnar yn y bore: Mae llwyth annormal yn cyrraedd cilfan yr A470 ychydig i'r de o Gylchfan Cefn Coed a'r gyffordd â'r A465 am 05:45.
 • Nos Fercher: Gadael cilfan yr A470  am 20:15 yn parhau ar hyd yr A465 i Baverstocks gyda rhwystrau ffordd byr cyn cyrraedd safle traws-cludo am 23:00.

2 Mawrth

 • Bore Sadwrn:  Mae llwyth annormal yn teithio ar hyd yr A465 a ffordd Amlosgfa gyda blociau ffordd dreigl o 9:00 cyn cyrraedd safle Hirwaun.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud dros nos ym mis Chwefror pan fo llif traffig yn hanesyddol yn is er mwyn lleihau aflonyddwch.

Llwybr llwyth annormal: 

Gwyriad pan fydd yr A449 ar gau:

Gwyriad pan fydd yr A465 ar gau tua'r dwyrain rhwng Cylchfan Glanbaiden a Glyn Ebwy Gorllewin:

Gwyriad pan fydd yr A465 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Cefn Coed i Dowlais Top

Gwyriad pan fydd yr A40 ar gau:

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruD neu  Facebook Traffig Cymru De - Traffig Cymru De

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni