Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A494 Coed ar Stryd Fawr, Y Bala - Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn gofalu am goed ar y rhwydwaith ffyrdd strategol yng Nghymru i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cadw mewn cyflwr da a ddim yn gwneud y briffordd yn anniogel.

Mae nifer o goed ar hyd Stryd Fawr, Y Bala wedi cael eu tocio sydd yn golygu torri canghennau'r goeden yn ôl bron i'w prif fonyn. Dyma dechneg hynafol a sefydledig i reoli coed. Defnyddiwyd y dull hwn ar y coed hyn yn y gorffennol.

Cyn, yn ystod ac wedi'r coed leim cael ei tocio
Cyn, yn ystod ac wedi'r coed leim cael ei tocio

 

Cafodd y gwaith yma ei wneud ar y coed o'r blaen oherwydd pryderon diogelwch a achoswyd gan ganghennau yn tresmasu ar adeiladau ac allan i'r ffordd.

Yn anffodus, mae hyn wedi arwain at goronau'r coed yn mynd yn ddi-siâp ac yn ddau ddimensiwn.

Rhaid gwneud y gwaith yma i’r coed er mwyn:

• diogelu defnyddwyr y ffordd,

• adfer siâp y coed,

• sicrhau iechyd da’r coed a’u cynaliadwyedd hirdymor.

Mae tocio’r coed yn eu helpu i fyw’n hirach trwy eu cynnal mewn cyflwr rhannol ifanc a thrwy leihau pwysau o rannau uchaf y goeden.

Mae hyn yn golygu bod canghennau'n llai tebygol o ddisgyn yn ystod amodau gwyntog. Ar ôl cael eu tocio, bydd y coed yn ymateb drwy anfon twf newydd o'r coesynnau sydd wedi torri.

Bydd y twf newydd hwn yn cael ei reoli drwy docio'n ofalus i adfer eu siâp. Bydd hyn yn gwneud y coed edrych yn well ac yn fwy addas ar gyfer eu safle yn y lleoliad trefol sydd braidd yn annaturiol iddynt. 

 

Er bod angen tocio rhai coed mae angen lleihau’r coronau ar rai eraill, tynnu canghennau i wneud digon o le i lampau, neu eu torri i wella eu siâp. Bydd angen tynnu nifer fechan o goed ac ail-blannu.

Y rheswm am hyn yw eu bod naill ai'n cael eu difrodi, yn rhy fawr i'w safle, neu’n ddi-siâp.

 

Mae Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC) a Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth agos â Chyngor Gwynedd a chyngor tref Y Bala i ddatblygu cynllun rheoli mwy hirdymor ar gyfer y coed.

Y gwaith diweddaraf hwn yw'r rhan gyntaf o gynllun rheoli mwy hirdymor sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer y coed. Bydd gwaith yn y dyfodol yn cynnwys:

• tynnu gridiau metel o waelod y coed oherwydd mae llawer ohonynt yn niweidio gwaelod y boncyffion. •

gosod is-haen fwy addas ar waelod y coed fydd yn caniatáu mwy o ddŵr ac ocsigen i fynd i wreiddiau'r coed.

• ailosod rhai o’r coed. • gwaith torri ar goed sy'n weddill, a chynnal a chadw’r coed a gafodd eu tocio’n ddiweddar.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni