Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 Pont Grog Menai – Rhaglen Amnewid Hangeri Cwestiynau Cyffredin

A5 Pont grog menai o'r awyr

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys amnewid hangeri ar Bont Menai. Bydd cyfyngiad pwysau cerbyd o 7.5t ar y bont o 5yb ar yr 2il o Fehefin 2022. Bydd hyn yn gwella diogelwch ar y rhan yma o'r rhwydwaith ac yn lleihau'r risg o gau’r bont heb ei gynllunio.

I gael rhagor o wybodaeth am reoli traffig, gweler y manylion isod.

Bydd cyfyngiad pwysau cerbyd o 7.5t yn ei le ar y bont fel rhagofal. Bydd cerbydau cyfyngedig yn cael eu dargyfeirio ar hyd yr A55 Pont Britannia. Cyhoeddir rhagor o fanylion am y prosiect amnewid hangeri cyn gynted â phosibl.

Yn anffodus, ni fydd bysiau yn gallu teithio ar y ffordd hon tra bod y cyfyngiad pwysau yn ei le. Bydd Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn yn datblygu amserlenni a llwybrau diwygiedig.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Traveline Cymru - Cynllunio Taith Cymru.

 

Bydd y goleuadau traffig yn cael eu tynnu unwaith y bydd y cyfyngiad pwysau yn ei le. Bydd angen cau lonydd pellach yn ystod y gwaith atgyweirio ac ailosod y hangeri. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn nes at yr amser. Gwneir pob ymdrech i gynllunio cau'r lonydd hyn y tu allan i oriau prysuraf
er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Bydd cerbydau ambiwlans a’r heddlu yn dal i allu teithio dros y bont. Ni chaniateir peiriannau tân gan eu bod yn pwyso dros 7.5t. Mae'r gwasanaeth tân wedi cael gwybod ac yn cynnwys y cyfyngiad hwn yn eu cynlluniau gweithredol.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni