Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Atgyweiriadau Pont Britannia Network Rail(Cwestiynau Cyffredin)

Mae'r gwaith yn cael ei wneud i adnewyddu'r tri thŵr ar Bont Britannia. Bydd trawstiau yn cael eu gosod o dan y linteli cerrig ar ben pob twr.

Cyn y gellir gwneud y gwaith, mae angen gosod sgaffaldau ar ochrau'r tyrau fel y gellir rhoi platfform gweithio yn ei le uwchben y briffordd.

Er mwyn i'r sgaffaldau gael eu gosod yn ddiogel a sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib, bydd un lôn o'r A55 ar gau rhwng 19:00 a 05:00 tra bydd y gwaith yn digwydd. Bydd goleuadau traffig ar waith, yn ogystal â chyfyngiad cyflymder dros dro o 40mya ar y bont.

Bydd angen cau’r bont yn ystod y nos am hyd at 20 munud ar y tro yn ystod rhannau o’r gwaith ar y dyddiadau canlynol:

Ionawr

10/01/2022 - 11/01/2022

17/01/2022 - 18/01/2022

26/01/2022 - 31/01/2022

Chwefror

01/02/2022 - 02/02/2022

08/02/2022 - 09/02/2022

09/02/2022 - 10/02/2022

25/02/2022 - 28/02/2022

Mawrth

07/03/2022 - 08/03/2022

09/03/2022 - 10/03/2022

14/03/2022 - 15/03/2022

Bydd hwn yn cael ei reoli gan oleuadau traffig dwy ffordd bob ochr i'r bont.

Disgwylir i'r gwaith o osod y sgaffaldau cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth.

Disgwylir y bydd y gwaith o osod y trawstiau o dan y linteli cerrig wedi'i gwblhau erbyn canol mis Chwefror.

Sylwch y gallai hyn newid os yw'r tywydd yn effeithio ar y rhaglen waith.

Er mwyn sicrhau diogelwch, ni chaniateir i waith mynd yn ei flaen yn ystod gwyntoedd cryfion, felly mae'r rhaglen yn dibynnu i raddau helaeth ar y tywydd. Bydd cyflymderau gwynt yn cael eu monitro'n rheolaidd, a bydd y gwaith yn dod i ben os oes unrhyw risg. Byddwn yn darparu diweddariadau i'r cyhoedd trwy dudalen gwefan Traffig Cymru a sianeli Trydar.

Caniateir y gwaith hwn yn unig gyda'r nos rhwng 19:00 a 05:00 pan mae lefelau traffig yn is. Mae'r sgaffaldau hefyd yn cael eu hadeiladu i fyny ochrau'r tyrau o lefel y dec rheilffordd i helpu i darfu cyn lleied â phosib ar draffig ar y ffordd.

Oherwydd natur y gwaith, mae angen rheoli llif y traffig wrth osod y deciau sgaffaldiau am resymau diogelwch a diogelu mynediad i'r tri thŵr.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni