Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Atgyweiriadau Pont Britannia Network Rail(Cwestiynau Cyffredin)

Atgyweiriadau Pont Britannia Network Rail(Cwestiynau Cyffredin)

Mae'r gwaith yn cael ei wneud i adnewyddu'r tri thŵr ar Bont Britannia. Bydd trawstiau yn cael eu gosod o dan y linteli cerrig ar ben pob twr.

Cyn y gellir gwneud y gwaith, mae angen gosod sgaffaldau ar ochrau'r tyrau fel y gellir rhoi platfform gweithio yn ei le uwchben y briffordd.

Er mwyn i'r sgaffaldau gael eu gosod yn ddiogel a sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib, bydd un lôn o'r A55 ar gau rhwng 19:00 a 05:00 tra bydd y gwaith yn digwydd. Bydd goleuadau traffig ar waith, yn ogystal â chyfyngiad cyflymder dros dro o 40mya ar y bont.

Bydd angen cau’r bont yn ystod y nos am hyd at 20 munud ar y tro yn ystod rhannau o’r gwaith ar y dyddiadau canlynol:

Gorffennaf

04/07/2022 - 07/07/2022

11/07/2022 - 15/07/2022

18/07/2022 - 19/07/2022

20/07/2022 - 21/07/2022

Awst

30/08/2022 - 31/08/2022

31/08/2022 - 06/09/2022

Medi

09/09/2022 - 13/09/2022

16/09/2022 - 19/09/2022

20/09/2022 - 21/09/2022

23/09/2022 - 27/09/2022

Hydref

04/10/2022 - 11/10/2022

Bydd hwn yn cael ei reoli gan oleuadau traffig dwy ffordd bob ochr i'r bont.

Disgwylir i'r gwaith o osod y sgaffaldau cael ei gwblhau erbyn diwedd Tachwedd 2022.

Disgwylir y bydd y gwaith o osod y trawstiau o dan y linteli cerrig wedi'i gwblhau erbyn canol mis Chwefror.

Sylwch y gallai hyn newid os yw'r tywydd yn effeithio ar y rhaglen waith.

Er mwyn sicrhau diogelwch, ni chaniateir i waith mynd yn ei flaen yn ystod gwyntoedd cryfion, felly mae'r rhaglen yn dibynnu i raddau helaeth ar y tywydd. Bydd cyflymderau gwynt yn cael eu monitro'n rheolaidd, a bydd y gwaith yn dod i ben os oes unrhyw risg. Byddwn yn darparu diweddariadau i'r cyhoedd trwy dudalen gwefan Traffig Cymru a sianeli Trydar.

Caniateir y gwaith hwn yn unig gyda'r nos rhwng 19:00 a 05:00 pan mae lefelau traffig yn is. Mae'r sgaffaldau hefyd yn cael eu hadeiladu i fyny ochrau'r tyrau o lefel y dec rheilffordd i helpu i darfu cyn lleied â phosib ar draffig ar y ffordd.

Oherwydd natur y gwaith, mae angen rheoli llif y traffig wrth osod y deciau sgaffaldiau am resymau diogelwch a diogelu mynediad i'r tri thŵr.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni