Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cwestiynau Cyffredin A55 Cyffordd 36 Warren Cyfnewidfa- Ffin Cymru/Lloegr Gwaith Ailwynebu Sylweddol

Mae angen y gwaith er mwyn:

 • tynnu’r arwyneb sydd wedi'i wisgo, 
 • atgyweirio a / neu amnewid y slabiau concrit o dan y ffordd.
 • ail-wynebu gyda deunydd gwell
 • disodli'r gylïau, tyllau archwilio a rhan o'r rhwystr atal cerbydau.

Manteision tymor hir:

 • Bydd arwyneb newydd y ffordd yn dawelach gan y bydd y uniadau ffordd presennol yn cael eu tynnu.
 • Bydd y ffordd yn fwy diogel.
 • Ni fydd angen cau’r rhan hon o'r A55 mor aml i wneud atgyweiriadau brys

Ers mis Ionawr 2020, rydym wedi gwneud tua 98 o atgyweiriadau dros dro ar yr adran hon o’r ffordd. Gwnaed mwy na hanner y gwaith atgyweirio hyn yn ystod y dydd gyda blociau ffordd dreigl a dros nos. Bydd gwneud y gwaith hwn nawr yn lleihau amhariad yn ystod y dydd o rwystrau ffordd ac o gau’r ffordd dros nos.
 

diffygion ffordd A55 cyffordd 36
a55 C36 diffygion a55

Bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng 11 Chwefror a 25 Mawrth 2024 gan 

 • cau lonydd yn ystod y dydd 
 • cau’r ffordd yn gyfan gwbl dros nos ac ar benwythnosau, gan ddefnyddio'r gwyriadau lleol
 • mae’r gwaith yn cychwyn ar y ffordd cerbydau tua'r dwyrain ac yna tua’r gorllewin. 

Cyn y prif waith, bydd ffyrdd ymadael ac ymuno cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn yn cael eu hatgyweirio a'u hail-wynebu gan cau slipffyrdd a chau’r lonydd fel yr isod:

 • Cau dros y penwythnos 26 Ionawr – 29 Ionawr lôn ymuno cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn tua'r dwyrain a chau lonydd yr A55
 • Cau dros nos 29 Ionawr – 30 Ionawr lôn ymuno cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn tua'r dwyrain a chau lonydd yr A55
 • 2 Chwefror - 7 Chwefror cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn lôn ymadael tua'r gorllewin a chau lonydd yr A55.

I gyflawni'r rhaglen hon, bydd y contractwr yn gweithio mewn sifftiau gan alluogi amserlen waith 24/7. 
 

Byddwn yn cau un ochr o'r ffordd ar y tro (tua'r dwyrain yn gyntaf, yna tua'r gorllewin). Mae hyn er mwyn atgyweirio neu ddisodli'r slabiau concrit a gosod haenau o arwyneb newydd.

Byddwn yn cau lonydd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 06:00 a 20:00. Byddwn yn cau'r ffordd dros nos rhwng 20:00 a 06:00 yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau o ddydd Gwener 20:00 tan ddydd Llun 06:00.

Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r awdurdod lleol i sicrhau bod y gwyriadau mwyaf addas yn cael eu defnyddio ac i reoli'r llwybrau trwy gydol y gwaith.

Mae gwyriadau wedi cael eu gyhoeddi ar y tudalen gwaith ffordd:

Bydd gwaith dros nos i gwblhau'r gwaith hwn cyn gynted â phosibl. Rydym yn cydweithio â'r contractwr fel y bydd y tasgau mwyaf swnllyd yn cael eu trefnu yn ystod y dydd ac yn gynnar gyda'r nos. 

Bydd contractwyr yn gweithio dros nos i gwblhau'r gwaith hwn cyn gynted â phosibl. Rydym yn cydweithio â'r contractwr i leihau'r tasgau mwyaf swnllyd ac i’w cwblhau yn ystod y dydd ac yn gynnar gyda'r nos, fodd bynnag oherwydd natur a nifer yr atgyweiriadau concrit sydd eu hangen ar y ffordd, bydd angen gwneud rhai gweithgareddau swnllyd dros nos.

Rydym yn gweithio gyda'r contractwr i nodi mesurau lliniaru ychwanegol, yn ogystal â lleihau unrhyw waith swnllyd wrth ochr eiddo i’r gymaint ag a ellir. Fodd bynnag, mae'n debygol bydd ychydig o darfu yn cael ei achosi.

Fe wnaethom ystyried defnyddio system wrthlif, ond ar ôl astudio'r patrymau traffig, penderfynom beidio â gwneud hynny oherwydd y byddai'n fwy peryglus ac yn achosi mwy o darfu ar y ffyrdd.

Yn ystod y gwaith adeiladu, byddwn yn cau'r ffordd yn gyfan gwbl  i un cyfeiriad ar y tro ar benwythnosau a thros nos. Mae hyn yn well na defnyddio gwrthlif, a fyddai'n effeithio ar y ddau gyfeiriad drwy gydol y prosiect. 


Byddwn hefyd yn cau lonydd yn ystod y dydd yn ystod yr wythnos i leihau aflonyddwch. Bydd hyn yn caniatáu i un lôn o draffig lifo'n rhydd pan fydd y ffordd ar ei brysuraf. Rydym wedi trefnu i gau'r ffordd yn gyfan gwbl dros nos ac ar benwythnosau pan fydd traffig fel arfer yn is. 


Bydd gan y llwybr gwyriad arwyddion i dywys gyrwyr a bydd y gwyriad bob amser yn cael ei fonitro.

Mae angen gosod dechrau'r conau traffig cyn cyffordd 35 Dobshill oherwydd gwelededd, nid yw'n ddiogel rhoi'r conau yn agosach at ardal y gwaith. Bydd y cynllun hwn yn helpu i leihau'r aflonyddwch wrth newid rheolaeth traffig o gau lonydd yn ystod y dydd i gau dros nos.

Mae hyn er mwyn cwblhau'r gwaith rhwng ffin Cymru/Lloegr a chyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn. Cytunwyd ar y gwyriad tactegol ymlaen llaw gyda'r awdurdodau lleol a National Highways.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni