Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cwestiynau Cyffredin Mesurau Diogelwch M4 Ffordd Osgoi Port Talbot

defect in column of M4 Port Talbot Bypass

Gwaith rhwydi a ffensio o dan yr M4 ar bedwar strwythur yn ffurfio Ffordd Osgoi Port Talbot yr M4, Heol Dyffryn, Tan y Groes, Afan a Llewellyn i ddiogelu’r cyhoedd yn ystod archwiliadau.  

Mae Asiant Cefnffyrdd De Cymru (ACDC) wedi adnabod ardaloedd lleol sydd a choncrid sydd wedi rhannu'n haenau ar bob strwythur.  Er mwyn rheoli'r risg mae ACDC yn archwilio'r strwythurau o lefel y ddaear am gyfnodau o 2 wythnos gan gynnal archwiliadau agos o ardaloedd sydd â risg uchel bob chwarter.  Cyn mynd ati i ymgymryd â'r gwaith trwsio ac i ostwng y risg ymhellach o goncrid yn cwympo mae angen i ni yn awr gymryd mesurau ychwanegol. 

Gwelwch y cynllunio ffensio a rhwydi ar y strwythurau isod.

Bydd yr ardaloedd ble mae'r concrid yn rhannu'n haenau yn cael eu ffensio a/neu eu rhwydo i atal mynediad i'r cyhoedd.  Ar gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru bydd ACDC yn cynnal ymchwiliad i benderfynu beth yw'r rheswm dros y diffyg gan ddatblygu cynllun i atgyweirio'r concrid sy'n rhannu'n haenau. 

Mae angen y mesurau hyn:

  • Dileu'r risg o goncrid yn cwympo ar dir cyhoeddus a phreifat;
  • Ymchwilio i achos y diffyg;
  • Datblygu a gweithredu cynllun i atgyweirio ac atal diffygion o'r natur yma yn y dyfodol.


Bydd y ffensys a rhwydi yn aros yn eu lle hyd nes bydd gwaith atgyweirio'r concrid wedi ei orffen ac nad oes perygl mwyach.

Ni allwn ar hyn o bryd roi amcangyfrif pryd fydd y dyddiad i ddechrau atgyweirio'r concrid oherwydd cymhlethdod y strwythurau, er hynny, bydd ACDC ar ran Llywodraeth Cymru yn ceisio datblygu a gweithredu'r cynllun cyn gynted â phosib. 

Penodwyd Knights Brown Construction Ltd fel y Prif Gontractwr ar gyfer y gwaith ffensio a rhwydo. 

Mae AECOM wedi eu penodi fel y Dylunwyr a'r Goruchwyliwr i'r gwaith ffensio a rhwydo. 

Bydd y gwaith o osod ffensys a rhwydi yn dechrau yn 2022, ac mae'r gwaith o ddylunio'r atgyweiriadau i'r concrid eisoes wedi dechrau.  
 

Na, dim ar yr M4. Efallai y bydd angen cau lôn a/neu osod goleuadau traffig dros dro ar rai rhannau o'r rhwydwaith lleol. 

Ni fydd traffig yn cael ei wyro - byddwn yn defnyddio goleuadau traffig i ganiatáu i'r ffyrdd aros yn agored.

Yn ystod y gwaith: efallai y bydd parcio ar ffordd leol yn cael ei gyfyngu i alluogi i beiriannau symud i'r safle.  Darperir manylion yn fuan.

Bydd angen i'r gwaith gael ei wneud yn ystod y nos a'r dydd.  

Y gweithgareddau mwyaf swnllyd fydd cloddio a drilio.  Bydd mesurau yn cael eu rhoi yn eu lle i gadw'r sŵn i leiafswm a/neu, os yw'n ymarferol, bydd y tasgau yn digwydd ar yr adegau mwyaf priodol.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni