Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwobr arloesedd ar gyfer gwelliannau ar yr A494

Mae Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC), ar y cyd a’u partneriaid Alun Griffiths Ltd, DYWIDAG ac YGC wedi ennill gwobr Arloesedd ICE Wales Cymru 2022 am brosiect i wella wal gynnal A494 Llanycil, Y Bala. 

 


Mae Gwobr Arloesi ICE yn cydnabod ac yn dathlu prosiect a ddangosodd atebion arloesol eithriadol i brosiect adnewyddu adferol arbennig o anodd. Rhoddwyd y wobr mewn cinio mawreddog yn Stadiwm Principality, Caerdydd ar ddydd Gwener 30 Medi, 2022.

Mae cefnffordd yr A494 yn rhedeg ar hyd glanffordd ogledd-orllewinol Llyn Tegid, ac mae'r A494 yn un o gefnffyrdd prysuraf Cymru. Canfuwyd fod rhan hir o’r ffordd yn ansefydlog, gyda'r ffordd a'i sylfaen yn ymlusgo'n araf tuag at lethr serth glannau'r llyn.

Cafwyd hyd i ateb arloesol, gan ymgorffori colofnau dur concrit wedi'i atgyfnerthu i wal, a gefnogir gan 36 o angorau daear, gyda 12 ohonynt yn angorau clyfar.

Gan ddefnyddio synhwyrydd mesur grym unigryw, gellir monitro'r angorau clyfar o bell gyda data amser go iawn sy’n cael ei drosglwyddo i system sy'n seiliedig ar gwmwl, gan ganiatáu gwyliadwriaeth barhaus ar berfformiad yr ased. Gellir defnyddio'r data i wirio rhagfynegiadau dylunio, gwella ansawdd modelu a darparu mewnwelediadau ar gyfer atebion dylunio mwy wedi'u teilwra.

Dywedodd Clive Bayley, Rheolwr Caffael a Chontractau i’r Asiant:

"Ein prif bryder oedd uniondeb y system atal cerbydau. Gosodwyd goleuadau traffig dros dro i gau'r lôn tua'r de. Oherwydd pwysigrwydd yr A494, roeddem yn awyddus i ganfod datrysiad parhaol fyddai'n caniatáu ailagor y ffordd mor fuan â phosibl.

“Ar ran Llywodraeth Cymru, comisiynodd Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Alun Griffiths (Contractors) Ltd o dan gontract ECI i ddatblygu ateb i’r broblem. Gan weithio gydag Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy (YGC) a DYWIDAG, ystyriwyd sawl opsiwn ar gyfer adfer yr arglawdd, gyda'r ateb a ffefrir yn cynnwys cap pentwr concrit/angor wedi'i atgyfnerthu/wal gadw dros hyd o tua 75m, gyda phileri angor wedi'u gosod mewn canolfannau 2m ac wedi'u gwreiddio i'r graig. Roedd y system atal cerbydau a'r rhwystr i gerddwyr yn cael eu cefnogi gan y strwythur gyda'r briffordd a'r llwybr troed yn cael ei ailraddio a'i hailwynebu."

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Alun Griffiths, Owain Thomas;

"Byddai'r ateb arfaethedig yn gwella ffactor diogelwch yr arglawdd, gan leihau unrhyw symudiad ar y ddaear ac arwain at gracio yn y briffordd a'r llwybr troed, a darparu bywyd dylunio hyd at 120 mlynedd."

Dywedodd David Cooil, Pennaeth Gwasanaeth, Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru:

"Mae'r rhan hon o'r rhwydwaith yn hanfodol i dwristiaeth ac i gefnogi economïau lleol. Rydym wrth ein bodd ein bod ni bellach yn gallu monitro'r safle 24/7. Mae hyn yn caniatáu inni ganfod mân faterion cyn iddynt ddod yn broblemau mawr ac yn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch á phosib i gymunedau lleol.

Rydym yn teimlo'n falch o fod yn rhan o brosiect a fydd yn gwella gwytnwch ar y rhan hon o'r rhwydwaith  am flynyddoedd lawer i ddod  a hoffem ddiolch i’n holl bartneriaid am eu gwaith caled trwy gydol y gwaith."

Rhagor o wybodaeth am y wobr yma: Innovation Celebrated At ICE Wales Cymru Awards | Institution of Civil Engineers (ICE)


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni