Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C28 Gwelliannau i Bont Afon Ebbw

Dyddiad Cychwyn: 24 Mai 2021 | Dyddiad Gorffen: Hydref 2022

Ebbw River Bridge Construction work

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys cryfhau'r bont, gwaith ail-wynebu a llinellau. Bydd hyn yn gwella diogrlwch ar yr rhan hon o'r M4 ac yn lleihau'r risg o'r ffordd cael ei gau'n ddirhybudd.

Am ragor o wybodaeth am reolaeth traffig gwelwch y manylion isod.

Bydd y cyfyngiadau canlynol mewn grym tan Hydref 2022*:

  • Cau lôn 24 awr ar slipffordd tua'r dwyrain yr M4 C28 er mwyn rhoi mynediad a chaniatau i waith gael ei wneud yn ddiogel. Bydd mynediad i gerddwyr yng nghyffiniau’r bont a thros bwnd y gronfa ddŵr wrth ymyl yr M4 yn cael ei gyfyngu yn ystod y cyfnod hwn.
  • Bydd angen cau pontydd dros nos er mwyn cwblhau gwaith cryfhau pontydd.
  • Cyfyngiad pwysau o 40 tunnell i llwyth annormal rhwng C26 a C28. Bydd Llwythi Annormal yn cael eu dargyfeirio ar y ffordd ddosbarthu ddeheuol.
  • Lonydd cul tua'r gorllewin o'r M4 C26-28

M4 Tua'r gorllewin rhwng J24 Coldra a J28 Parc Tredegar

  • Ffordd ar gau dros nos o 20:00-06:00 gan gynnwys ffordd ymuno C27 High Cross tua'r gorllewin Awst 1af.*
  • Ffordd ymuno C27 High Cross tua'r gorllewin ar gau dros nos o 20:00-06:00 ar Gorffennaf 11.

M4 Tua'r gorllewin rhwng J26 Malpas a J28 Parc Tredegar

  • Lôn 1 a 2 ar gau o 20:00-06:00 ar Orffennaf 11eg, 12fed, 20ain a 21ain.

M4 Tua'r dwyrain rhwng J28 Parc Tredegar a J27 High Cross

  • Ffordd ar gau dros nos rhwng 20:00-06:00 am 1 noson ar Awst 1af.*

*Ffordd ar gau am noson ychwanegol ar Awst 2il i'w gadarnhau.

Bydd cyfyngiad ar lwythi annormal ac adlinio'r gerbytffordd tua'r gorllewin ar ffurf lonydd cul

Mae'n bosibl y bydd angen cynnal archwiliadau diogelwch a gwaith cryfhau hefyd wrth gau lonydd. Rydym yn gofyn i’r cyhoedd sy’n teithio fod yn ymwybodol o’r gwaith hwn ac i ddilyn yr arwyddion ffyrdd.

Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod oriau allfrig er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl. Gall rhai gweithgareddau ddigwydd dros nos rhwng 20:00 - 06:00.

Bydd gweithgareddau mwy swnllyd yn cael eu gwneud yn ystod y dydd neu'n gynnar gyda'r nos i leihau aflonyddwch lle bynnag y bo modd.

Gweler isod am ddargyfeiriad C28 ar gyfer y cau slip ymuno tua'r dwyrain.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni