Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Rhwydwaith ffyrdd Cymru yn croesawu llwyth cyntaf-o'i-fath i hybu seilwaith ynni gwyrdd

Rhannu
Abnormal load movement on A40

Yn ddiweddar, chwaraeodd y rhwydwaith ffyrdd strategol ran hanfodol wrth gefnogi twf ynni adnewyddadwy yng Nghymru pan gafodd ei ddefnyddio i gludo cerbyd enfawr 300 tunnell oedd yn cario generadur trydan.

Roedd y trelar a ddefnyddiwyd i gludo'r llwyth yn mesur oddeutu 4.4 metr o led, 40 metr o hyd ac yn cynnwys 18 set o olwynion hydrolig. Roedd hyn yn galluogi i'r pwysau gael ei ddosbarthu'n awtomatig ar draws pob echel. Dechreuodd y generadur ar ei daith 38 milltir yn Nociau Casnewydd, gan deithio’n ofalus ar hyd ffyrdd yr A48, A449, A40 a'r A465 cyn cyrraedd ar y safle yn Rassau yng Nglynebwy.

Roedd yn rhaid defnyddio rhwydwaith ffyrdd strategol Cymru i gwblhau’r siwrne yn hytrach na cheisio cludo ar y rheilffordd oherwydd yr heriau yn sgil lleoliad y safle.

Bu’n rhaid cydweithredu’n ofalus ag ystod o bartneriaid er mwyn symud y llwyth, gan gynnwys: Asiant Cefnffyrdd De Cymru (ACDC), sy’n gweithio ar ran Lywodraeth Cymru; Rassau Grid Services Limited; Siemens Energy; Welsh Power; Allelys, y cludwyr arbenigol, a heddlu Gwent a hebryngodd y llwyth.

Cafwyd misoedd o waith paratoi, cynllunio ac asesu i sicrhau bod y 61 strwythur a groeswyd gan y llwyth yn gallu ei gario'n ddiogel. Yn ogystal â hyn, cydlynwyd union amseriadau'r symudiad yn ofalus gyda phrosiect deuoli’r A465 rhwng Brynmawr a Gilwern.

Nawr bod y dechnoleg arloesol hon wedi cyrraedd y safle, bydd yn helpu i reoli sefydlogrwydd y gridpŵer cenedlaethol. Bydd hyn yn ei dro yn caniatáu gallu defnyddio mwy o drydan adnewyddadwy. Yn y gorffennol, câi sefydlogrwydd y grid ei gynnal yn bennaf gan weithfeydd pŵer tanwydd ffosil. Fodd bynnag, trwy osod y dechnoleg newydd hon, gellir cynnal yr un sefydlogrwydd heb yr allyriadau ac am gost is. Darganfyddwch fwy am ddull arloesol y datblygwr, Welsh Power, o reoli sefydlogrwydd y grid yma

Dywedodd Richard Jones, Pennaeth Gwasanaeth ACDC: “Roeddem yn falch iawn o i hwyluso’r symudiad hwn ar ein rhwydwaith cefnffyrdd. Gwnaethpwyd llawer o waith caled rhyngom ni a phartneriaid allweddol i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni gyda'r aflonyddwch lleiaf posibl i seilwaith y rhwydwaith a'r bobl sy'n ei ddefnyddio."

Ychwanegodd Alastair Fraser, Prif Swyddog Gweithredol Welsh Power: “Hoffwn ddiolch a llongyfarch ACDC, Llywodraeth Cymru, Allelys a phob un o’r 12 sefydliad gwahanol oedd yn ymwneud â chaniatáu a danfon y generadur i’r safle, am eu gwaith tîm rhagorol a dull proffesiynol. Mae pawb sy’n cymryd rhan wedi chwarae rhan wrth helpu i sicrhau y bydd prosiect Rassau, sef y prosiect sefydlogrwydd grid mawr cyntaf yng Nghymru ac isadeiledd hanfodol yn nod y grid cenhedlaethol i greu rhwydwaith trydan di-garbon, yn weithredol eleni. ”

Abnormal load movement on A40 Raglan

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni