Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Yr A479 Troadau Lower Genffordd ger Talgarth - Gwaith hanfodol i gryfhau'r arglawdd - DIWEDDARIAD

Rhannu

Lle a Pham?

Caewyd yr A479 yn sgil tirlithriad yn ystod Storm Dennis.

Cafodd gwaith i adnewyddu a gwella draeniad priffyrdd ei wneud yn 2020. Lleihaodd hyn y risg o ddirywiad pellach cyn ac ar ôl i'r gwaith llethr parhaol gael ei wneud.

Yn anffodus, mae prosesau tir statudol a gwaith dylunio manwl wedi cymryd mwy o amser na ragwelwyd, oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Mae hyn wedi gohirio gwaith atgyweirio geodechnegol y llethr sy'n gofyn am fynediad i ardaloedd y tu allan i ffin bresennol y briffordd.

Ail-gychwynnwyd y gwaith i gryfhau yr arglawdd yn gynharach yn y flwyddyn ac ar hyn o bryd mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda. Gwneir pob ymdrech i orffen y prosiect hwn cyn gynted â phosibl ac mae'r gwaith wedi'i raglennu i'w gwblhau ddiwedd Gwanwyn 2021.

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Llun yn dangos gwaith yn gael ei gwblhau

Mae’r safle gwaith wedi'i sefydlu ac mae'r holl waith paratoi a mae gwaith llystyfiant wedi'i gwblhau. Mae'r rhwystr diogelwch presennol wedi cael ei symud ac mae mesurau ar waith i rwystro llaid rhag mynd i mewn i’r cyrsiau dŵr. 

Llun o ffordd cludo wedi'u adeiladu

Ffyrdd cludo wedi’u adeiladu i rhoi mynediad i waelod yr arglawdd mewn paratoad ar gyfer y gwaith ailadeiladu.

Gwaith atgyfnerthu’r arglawdd a meincio y llethr presennol trwy'r ardal tirlithriad a'r pen gogleddol.

llun y wal gerrig bloc

Mae gwaith cloddio yn y pen deheuol wedi datblygu gyda’r gosodiad y wal gerrig bloc, cylfat newydd ac yr arglawdd.

Mae'r oddeuto 60% o’r gwaith llenwi arglawdd wedi'i gwblhau.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Y ffordd amgen i draffig sy'n teithio tua'r de yw drwy'r A438 tua'r gorllewin i Bont-y-bat, yr A470 tua'r de-orllewin i Aberhonddu a'r A40 tua'r de-ddwyrain i gyffordd yr A40/A479 yn Nantyffin: i'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r gogledd.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni