Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Ynglyn â Traffig Cymru

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru.

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru. Darperir gwasanaeth Traffig Cymru gan Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC) ac Asiant Cefnffyrdd De Cymru (ACDC). Mae cydweithredu rhwng yr Asiantau yn galluogi'r gwasanaeth i weithredu'n effeithiol ddydd a nos, gydol y flwyddyn.

Traffig Cymru yw cyswllt y cyhoedd â Chanolfannau Rheoli Traffig Llywodraeth Cymru yng Nghonwy a Chaerdydd.

Mae gweithrediadau'r Canolfannau Rheoli Traffig, a reolir gan ACDC ac ACGCC, wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar reoli'r rhwydwaith ffyrdd trwy fonitro amodau traffig, rhoi negeseuon ar hysbysfyrddau ochr ffordd a chynnal Gwasanaeth Swyddogion Traffig Llywodraeth Cymru.

Cyfunodd gwasanaethau Traffig Cymru a Chanolfan Rheoli Traffig Cymru eu hymdrechion i ategu cyfrifoldebau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru: gan ddatblygu system drafnidiaeth o safon byd i ddarparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy i bawb.

Ein gwybodaeth draffig

Rydym wrthi'n barhaus yn ymdrechu i wella'r gwasanaeth trwy ehangu ein dulliau dosbarthu a chynyddu ein dulliau o gasglu data.

Yn ogystal â'r wefan hon, mae gwybodaeth ddwyieithog am draffig ar gael mewn fformatau eraill hefyd:

Rydym yn rhannu ein data â darparwyr eraill sy'n rhoi gwybodaeth am draffig er mwyn helpu i gyrraedd cynulledifa ehangach. Yn ystod eich taith, cofiwch wrando ar fwletinau gorsafoedd radio lleol, neu defnyddiwch eich system llywio â lloeren i gael yr holl newyddion diweddaraf am y traffig.

Mae gwasanaeth tanysgrifio e-bost ar gael gan ein darparwr mapiau traffig, Elgin. Ewch i'r map traffig a dewiswch yr eicon e-bost yn y ddewislen fapiau i danysgrifio. Mae'r gwasanaeth ar gael trwy gyfrwng y Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Mae datblygwyr, darparwyr gwybodaeth am draffig a phartneriaid eraill yn y diwydiant trafnidiaeth yn gallu cael gafael ar ein data mewn fformatau eraill. Ewch i'r dudalen Datblygwyr am ragor o fanylion.

I'w defnyddio mewn astudiaethau academaidd, gall cofnodion hanesyddol o rai mathau o wybodaeth am draffig a gyhoeddir yn y wefan hon fod ar gael ar gais. Cysylltwch â ni gyda manylion eich ymholiad.