Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cysylltu â ni

I roi gwybod am faterion brys fel damweiniau neu beryglon ffyrdd, ffoniwch ni ar 0300 123 1213.
Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Rhoi gwybod am broblem

I adael ni wybod am broblem ddi-argyfwng, neu i anfon cwestiynau neu adborth atom, defnyddiwch y dolenni isod. 


Rwbel, rhwystrau a gollyngiadau

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am eitemau rhydd neu danwydd wedi gollwng ar y gerbytffordd

Namau a pheryglon ar y ffordd

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am dwll yn y ffordd, problem gyda rhwystr, ffens neu lwybr, neu ddifrod arall i'r gerbytffordd

Llifogydd a draeniau

Defnyddiwch y map i roi gwybod am lifogydd, draeniau wedi blocio neu broblemau draenio eraill sy'n effeithio ar ffyrdd, llwybrau neu droetffyrdd

Coed a llystyfiant

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblemau gyda thorri gwair, coed peryglus neu lystyfiant arall sy'n peri problemau ar y ffordd

Goleuadau stryd ac arwyddion traffig

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblem gydag arwyddion traffig, goleuadau stryd, goleuadau tanlwybrau a thwneli

Sbwriel, tipio anghyfreithlon a graffiti

Defnyddiwch y map i roi gwybod am sbwriel, tipio anghyfreithlon neu graffiti ar y ffordd, tanlwybr neu ar droetffordd

Iâ ac eira

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblemau gydag iâ, eira, halltu neu raeanu mewn lleoliad ar ein rhwydwaith ffyrdd

Cysylltwch â ni


Gwaith ffordd a ffyrdd ar gau

Defnyddiwch y map i gysylltu â ni am waith ffordd neu ffyrdd wedi cau ar ein rhwydwaith ffyrdd

Amodau traffig

Defnyddiwch y map hwn i gysylltu â ni am amodau traffig ar ein rhwydwaith ffyrdd

Gofyn am wybodaeth am wasanaeth neu CCTV

Defnyddiwch y map hwn i ofyn am wybodaeth am wasanaeth, ffilm CCTV, gwybodaeth am gyfarpar neu ymholiadau cyffredinol eraill sy'n ymwneud â'n rhwydwaith ffyrdd

Arwyddion ffyrdd, marciau ffyrdd a therfynau cyflymder

Defnyddiwch y map hwn i gysylltu â ni am arwyddion ffyrdd, arwyddion negeseuon electronig neu derfynau amser

Gwaith stryd a llwythau annormal

Gwybodaeth am drwyddedau gwaith stryd, sgipiau a thrwyddedau sgaffaldiau a symudiadau llwyth annormal 

Y wefan a gwasanaethau ar-lein eraill

Cysylltwch â ni ynglŷn â'n gwefan, apiau, cyfryngau cymdeithasol neu wasanaethau eraill sy'n rhoi gwybodaeth am draffig

Adborth a chwynion

Cysylltwch â ni am faterion eraill neu i weld ein polisi cwynion

Hawliadau

Gwybodaeth am y broses hawliadau os ydych chi wedi bod mewn damwain ar ein rhwydwaith ffyrdd

Arolwg Swyddogion Traffig

Os ydych chi wedi cael help Swyddog Traffig yn ddiweddar, llenwch y ffurflen hon i anfon adborth atom ni

E-bost

[email protected]

Mae rhai o'r dolenni hyn yn mynd i dudalen fap. Yn y map, chwyddwch i mewn i'r lleoliad perthnasol, yna tapiwch neu cliciwch a llenwch y blychau i anfon eich ymholiad atom. Os na allwch ddefnyddio'r map, dewiswch 'Adborth a chwynion' am ffyrdd eraill o gysylltu â ni.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni