Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Uwchraddio Rhwydwaith Ffibr Cwestiynau Cyffredin De a Gorllewin Cymru

Mae'r rhwydwaith cyfathrebu ffibr yn darparu'r asgwrn cefn ar gyfer systemau trafnidiaeth ddeallus i reoli gweithrediad diogel y draffordd a'r gefnffordd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

• Camerâu traffig

• byrddau neges electronig

• Cownteri traffig

• a thechnolegau priffyrdd digidol sy'n dod i'r amlwg.

Mae'r systemau hyn yn sicrhau bod gwasanaethau brys yn derbyn gwybodaeth allweddol pan fydd ei hangen fwyaf, yn helpu i leihau tagfeydd ac i ddarparu mesurau diogelwch wrth ddarparu data ar gyfer cynlluniau ffyrdd yn y dyfodol.

Bydd yr uwchraddiad hwn yn darparu gwytnwch i'n rhwydwaith ffibr presennol i'n helpu i sicrhau bod systemau a gwybodaeth hanfodol ar gael i'n timau bob amser ac er diogelwch defnyddwyr y ffordd.

Rhagwelir y bydd yr holl waith wedi'i gwblhau erbyn Mawrth 2024.

Mae gwaith yn digwydd ar yr A477 ar hyn o bryd, gyda gwaith yn y dyfodol ar A40, A48 ac M4.

Gweler y dolenni ar yr ochr dde i ddarganfod sut y bydd y prosiectau hyn yn effeithio ar eich taith.

Byddwn yn lleihau'r aflonyddwch i ddefnyddwyr ffyrdd ar y rhwydwaith trwy:

• Lle bo angen, cyfyngwch gau ffyrdd llawn i dros nos dim ond pan fydd llif traffig yn is.

• cael gwared ar reoli traffig dros y cyfnodau gwyliau.

• defnyddio sawl tîm ar y safle i gyflymu'r rhaglen lle bynnag y bo modd.

• cyfyngu ar weithio ar benwythnosau lle bynnag y bo modd.

Efallai y bydd rhai gwaith yn swnllyd, fodd bynnag, ni fydd mwyafrif y gweithrediadau gwaith yn uwch na'r sŵn arferol sy'n gysylltiedig â thraffig sy'n defnyddio'r ffordd ddeuol yn ddyddiol.

Mae rhai gweithgareddau'n dibynnu ar y tywydd, ac nid yw tymereddau oerach yn y nos yn addas iddynt gael eu cyflawni. Mae hefyd yn haws ac yn fwy diogel derbyn a chynnal nwyddau yn ystod y dydd, ynghyd â lleihau sŵn yn yr ardal.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni