Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Cynllun Ehangu Ffordd Brynmawr i Gilwern

A465 gilwern i brynmawr

Bydd yr A465 yn newid i 2 lon yn y ddau gyfeiriad yn gyffordd Glanbaiden rhwng Gilwern i gylchfan Brynmawr.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect yma, gweler manylion Llywodraeth Cymru ar y dde, am wybodaeth rheolaeth draffig gweler y manylion isod.

Mae'r prosiect hwn ar waith ar 8km o ffordd yr A465, rhwng Brynmawr a Gilwern. Adeiladwyd yr A465 presennol yn y 1960au a nododd astudiaeth draffig yr angen i wella'r ffordd trwy:

  • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael
  • gwella llif traffig a'i gwneud hi'n fwy diogel goddiweddyd

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • gostwng y ffordd o 3 lôn i 2,
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau,
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Gellir gweld y llwybrau’r gwyriad a chynlluniau ffordd diweddaraf yma: https://a465.info/official-diversion

Bydd modd croesi ffordd gerbydau’r A465 yn Saleyard o Station Road yn y de i Main Road yn y gogledd ac fel arall. Bydd modd croesi’r ffordd gerbydau, gan ddefnyddio ffyrdd ymyl, yng Ngilwern o Station Road yn y de i Main Road yn y gogledd ac fel arall.

Mae protocol ar waith i alluogi cerbydau brys i fynd trwy’r gwaith yn ystod y cyfnod cau ac i ailagor y ffordd os bydd problemau ar yr M4.

Cylchfan Brynmawr i Gylchfan Glanbaiden 

  • Ffordd ar gau o ddydd Sadwrn, 22 Hydref 07:00 tan 19:00. Nodwch fod yr A465 gerllaw ar gau rhwng Cefn Coed i Ddowlais Top.

Ffyrdd ymuno ac ymadael Brynmawr tua'r dwyrain Cau a chyswllt Pont Jack Williams.

  • Dydd Iau 8 Rhagfyr 20:00pm i 06:00am (cau ffordd ochr) Bydd y cau yn galluogi mynediad traffig lleol gyda dargyfeiriad lleol ar yr A465 ar hyd y gyffordd nesaf yn Saleyard.
  • Lôn un tua'r dwyrain ar gau ym Brynmawr rhwng 19:30 a 06:00.

Gallai’r dyddiadau gael eu newid am resymau amrywiol, fel tywydd gwael. Am diweddariadau i’r prosiect ewch i: https://www.facebook.com/A465Adran2/

Bydd gwaith ffordd a fydd yn amharu'n sylweddol ar deithio yn cael eu nodi ar dudalen y wefan hon, apiau ffonau clyfar iPhone a Google Android ac ar Twitter @TraffigCymruD.

Dilynwch @A465_Adran2 ar Twitter a Facebook https://www.facebook.com/A465Adran2/ am diweddariadau i’r prosiect.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0845 600 2664 neu ebostiwch [email protected].


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni