Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Parod at y gaeaf

Rhannu
Image of adverse weather on network

Mae ein gwasanaeth gaeaf yn rhedeg rhwng Hydref 1af hyd at ddiwedd Ebrill pob blwyddyn. Mae ein gweithgareddau wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i barhau ar eich taith yn ddiogel.

Ar ddechrau pob gaeaf rydym yn anelu i storio dros 200,000 tunnell o halen yn ein hysguboriau. Rydym yn defnyddio hwn i drin oddeutu 1900 cilomedr o lwybrau graenu yng Nghymru. Ar gyfartaledd, fel rheol cynhelir 87 noson o wasgaru halen yn ystod tymor y gaeaf 212 diwrnod.

Er mwyn helpu i gadw modurwyr yn symud, mae gennym ni 171 * o raeanwyr mewn 39 ddepo wedi'u lleoli'n strategol ar draws y rhwydwaith. * Mae nifer ohonynt yn cwmpasu'r rhwydwaith ffyrdd strategol. Mae'r peiriannu graeanu yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru yn gweithio ar y ffyrdd sir a chefnffyrdd.

Infograffeg Gogledd a Chanolbarth Cymru
Infograffeg Gaeaf De Cymru

 


Beth rydyn ni'n ei wneud yn ystod y gaeaf

Mae ein staff yn y ganolfan Rheoli Traffig yn gweithredu 24 awr y dydd. Maent yn defnyddio camerâu ffyrdd, data llif traffig a rhagolygon tywydd ar y ffyrdd i nodi'r amser gorau i wneud gwaith cynnal a chadw dros y gaeaf.

Maent yn gweithio'n agos gyda'n Swyddogion Traffig, partneriaid cynnal a chadw a'r gwasanaethau brys. Maen nhw'n defnyddio'r holl wybodaeth hon i benderfynu pa ardaloedd bydd yn cael eu graeanu, yn lleihau terfynau cyflymder ac yn gosod arwyddion uwchben i rybuddio modurwyr o dywydd garw ac amodau ffyrdd.


Beth allwch chi ei wneud yn ystod y gaeaf

ffordd yn yr eira

Pan fydd y tywydd yn wael, gofynnwch i chi'ch hun:

 • Oes angen i fi deithio nawr neu alla' i aros nes bod y tywydd yn gwella?
 • Ddylwn i gynllunio llwybr gwahanol?
 • Ydw i wedi edrych a oes oedi neu dywydd gwael ar fy nhaith?
 • Ydy'r car yn barod i'r daith?
 • Ydw i wedi paratoi pecyn argyfwng?
 • A fydd angen i mi newid fy arferion gyrru i gyd-fynd â'r amodau?

 

Byddwch yn barod – cofiwch wneud yn siŵr fod eich cerbyd yn barod ar gyfer amodau anodd.

Byddwch yn effro – cofiwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am draffig a'r tywydd cyn gadael.

Hen brofiad cas yw torri i lawr - a phrofiad gwaeth fyth mewn tywydd oer a gaeafol. Gofalwch eich bod yn cynnal a chadw'ch cerbyd i safon uchel i'ch helpu chi ac eraill i fod yn ddiogel ar y ffordd .

 • Ewch â'ch cerbyd am wasanaeth a phrofwch y gwrthrewydd cyn dechrau'r gaeaf.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich batri mewn cyflwr da ac wedi'i wefru'n llawn.
 • Edrychwch ar  gyflwr eich teiars, a gofalwch fod y pwysedd a dyfnder y gwadn yn gywir.
 • Gofalwch fod eich weipars a'ch goleuadau i gyd yn lân ac yn gweithio.
 • Cadwch y sgrîn a'r ffenestri'n lân, a'r botel dŵr golchi'n llawn gyda digon o hylif gwrthrew i'w atal rhag rhewi.
 • Defnyddiwch y system aerdymheru i glirio anwedd yn gynt a chael llai o anwedd ar y ffenestri/sgrîn oer.

Cadwch yr eitemau hyn yn eich cerbyd ar ddechrau'r gaeaf - does wybod pryd y byddwch eu hangen.

 • Sgrafell iâ a dadrewydd
 • Tortsh a chyflenwad o fatris, neu dortsh weindio
 • Dillad cynnes a blancedi, i chi a'ch teithwyr
 • Sbectol haul (mae haul isel y gaeaf yn gallu'ch dallu)
 • Gwifrau cyswllt
 • Rhaw
 • Atlas ffordd
 • Esgidiau
 • Pecyn cymorth cyntaf

Os yw'r tywydd yn wael yn y bore, neu os yw'r rhagolygon yn darogan amodau anodd, gofynnwch i chi'ch hun: Oes rhaid imi deithio nawr, neu oes modd gohirio nes bod y tywydd yn gwella? Oes modd imi weithio gartref? Ydy'r ysgol ar gau? Oes modd newid yr apwyntiad? 

Os yw'ch taith yn hanfodol, ystyriwch pa ffordd o deithio yw'r orau. Dyw gyrru ddim yn syniad da os yw'r amodau'n gwaethygu oni bai bod rhaid gwneud. Gadewch ddigon o amser ar gyfer eich taith ac os oes modd dwedwch wrth rywun ar ben arall y daith pryd rydych yn disgwyl cyrraedd. 

Cadwch lygad neu glust am ragolygon y tywydd a'r traffig. Oes angen i chi gynllunio llwybr arall?

Mae Traffig Cymru'n darparu gwybodaeth a delweddau camerau cylch cyfyng ar gyfer rhwydwaith cefnfyrdd a thraffyrdd Cymru ar y wefan hon, ar yr ap Traffic Wales Traffig Cymru ar gyfer iPhone ac Android, ar Twitter @TraffigCymruD ar gyfer y De, a @TraffigCymruG ar gyfer y Gogledd a'r Canolbarth. Mae gwybodaeth am ffyrdd awdurdodau lleol ar radio lleol.

Gwnewch yn siŵr bod popeth gyda chi yn cynnwys eich pecyn argyfwng, bwyd, a diod gynnes mewn fflasg ac unrhyw feddyginiaeth sy'n rhaid i chi neu eich teithwyr ei chymryd yn rheolaidd. Gofalwch fod gennych chi ddigon o danwydd a'ch bod yn gwybod ble mae'r garejys cyfleus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld yn glir a bod pobl eraill yn eich gweld chi: goleuadau, ffenestri, drychau a phlatiau rhif glân. Tynnwch yr eira i gyd oddi ar eich cerbyd, gan gynnwys y to a'r boned, gan ei fod yn gallu taro pobl eraill sy'n defnyddio'r ffordd.

Ar draffyrdd a chefnfyrdd Cymru, mae Asiantau Cefnffyrdd y De, y Gogledd a'r Canolbarth yn gweithio i atal rhew rhag casglu ac yn tynnu unrhyw eira a rhew oddi ar wyneb y ffordd. Awdurdodau lleol sy'n gofalu am y ffyrdd eraill i gyd. Mae'r ddau asiant yn gweithio'n galed i gadw'r rhwydweithiau'n glir yn ystod tywydd gwael, ond does dim modd trin pob ffordd ac mae'n rhaid i chi fod yn fwy gofalus ar ffyrdd bach.

Hyd yn oed os yw amser a lleoliad yr eira wedi'i ragweld yn berffaith, mae dal angen amser i glirio'r eira ar ôl iddo ddisgyn a thrin y ffordd â halen i leihau perygl o iâ. Nid dim ond yr halen sy'n helpu i dorri drwy'r eira a'r iâ, ond y llif cyson o draffig hefyd.

Cofiwch, does dim modd i aradr eira gyrraedd ei gwaith os yw'r draffordd yn llawn o gerbydau sy'n methu mynd ymhellach, felly rhowch gyfle i'r tîmau wneud eu gwaith a'ch helpu chi i fynd ar eich taith: cadwch bellter diogel rhyngoch chi â cherbydau cynnal a chadw'r ffyrdd yn y gaeaf.

Pan fyddwch chi ar y ffordd, cadwch lygad ar unrhyw amodau sy'n newid o ran y traffig a'r tywydd. Byddwch yn barod i arafu a chymryd rhagor o amser os oes angen, yn enwedig pan fo troeon yn y ffordd neu'r dirwedd yn agored. Peidiwch ag anghofio'r peryglon - hyd yn oed os ydych chi'n teithio'r un ffordd bob dydd.

Gyrrwch ar gyflymder sy'n addas i'r amodau, gan gadw yn y gêr uchaf posibl i osgoi chwyrlïo a chofiwch frecio'n ofalus (gan newid i gêr isel  yn gyntaf). Mae'n gallu cymryd deg gwaith y pellter i stopio cerbyd mewn amodau rhewllyd.

Nid dim ond eira sy'n effeithio ar deithiau yn ystod y gaeaf. Dylai defnyddwyr ffyrdd hefyd addasu eu gyrru ac ystyried y risg gynyddol o:

 • Haul isel: Paratowch drwy gael sbectols haul wrth law a gofalu bod eich ffenest flaen yn lân y tu mewn a thu allan.
 • Llifogydd a dŵr yn casglu: Osgowch yrru yn yr amodau hyn os gallwch - ydych chi'n gwybod pa mor ddwfn yw'r dŵr? Gofalwch fod eich breciau'n gweithio ar ôl gyrru drwy ddŵr.
 • Niwl: Gyrrwch ar gyflymder sy'n eich galluogi i stopio yn y pellter y gallwch weld yn iawn. Defnyddiwch eich prif oleuadau a'ch goleuadau niwl yn iawn a gofalwch nad ydych chi'n dallu gyrwyr eraill. Gall niwl fod yn wasgaredig - peidiwch â chyflymu'n sydyn, hyd yn oed os yw'n ymddangos fel petai'n clirio. Efallai y byddwch mewn niwl trwchus yn sydyn eto. Peidiwch â dilyn golau'r cerbyd o'ch blaen chi - efallai eich bod yn gyrru'n rhy agos ato.

Yn ystod eich taith, cofiwch y cwestiwn pwysig hwn:

 • Pe bai'n rhaid imi frecio'n sydyn mewn argyfwng, a fyddwn i'n gallu stopio'n ddiogel o fewn y pellter y gallaf ei weld yn glir o'm blaen?

Mae rhagor o gyngor ar yrru dan amodau tywydd gwael ar gael yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

Ar y prif lwybrau, bydd negeseuon teithio pwysig i'w gweld ar arwyddion wrth ochr y ffordd, sy'n eich rhybuddio o oedi gan awgrymu llwybrau teithio amgen.

Gallwch hefyd wrando ar yr orsaf radio leol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y traffig a'r tywydd.

Ar deithiau hir, cofiwch gymryd seibiant yn rheolaidd - ac mae hefyd yn gyfle delfrydol i ddarganfod beth yw amodau'r traffig a'r ffordd o'ch blaen.

Ar ôl parcio'ch cerbyd yn ddiogel, gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ar eich ffôn symudol, eich ffôn clyfar neu'ch gliniadur.  Peidiwch byth â stopio ar y llain galed i wneud hyn na defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru.

Lawrlwytho’r ap Traffic Wales Traffig Cymru ar gyfer iPhone ac Android.

Dilynwch ni ar Twitter @TraffigCymruD ar gyfer y De neu @TraffigCymruG ar gyfer y Gogledd a'r Canolbarth.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni