Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A465 Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)

Dyddiad Cychwyn: Gwanwyn 2021 | Dyddiad Gorffen: Canol 2025

A465 Hirwaun Trewaun roundabout

Bydd yr A465 yn newid i fod yn 2 lôn i bob cyfeiriad o Dowlais Top i Hirwaun. Bydd y gwaith yn:

  • gwella llif traffig a'i gwneud hi'n fwy diogel i basio moduron
  • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael
  • gwella mynediad at wasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol.

 

12 Gorffennaf 20:00 -  15 Gorffennaf 06:00.

A465 ar gau dros yr penwythnos rhwng Rhymni a Dowlais tua'r gorllewin. WEDI'I GANSLO

15 & 16 Gorffennaf 

Ffordd ymuno tua'r gorllewin ar gau ar gyffordd y Rhigos o 20:00 o'r gloch bob nos tan 06:00 y bore canlynol.

17, 18 a 19 Gorffennaf 

A465 ar gau tua’r dwyrain rhwng Glyn-nedd a’r Rhigos, o 20:00 o’r gloch bob nos tan 06:00 y bore canlynol

Mae Heol Penderyn hefyd ar gau dros nos ar 17 a 18 Gorffennaf o 20:00 tan 06:00 y bore canlynol. Ar gyfer Heol Penderyn bydd y gwyriad yn cael ei arwyddo trwy Hirwaun.

Bydd goleuadau traffig dros dro hefyd ar waith wrth y gyffordd ar y nosweithiau hyn er mwyn caniatáu i'r gwaith ail-wynebu gael ei wneud.

26 Gorffennaf (20:00) - 29 Gorffennaf (06:00)

Bydd angen cau’r A465 am benwythnos rhwng Hirwaun / Trewaun a Chefn Coed (y gyffordd â chylchfan yr A470).

29 Gorffennaf 06:00 - 2 Medi 06:00

Bydd rhan o'r A465 rhwng cyffordd yr A470 (Cefn Coed) a'r gylchfan dros dro yn Ystâd Ddiwydiannol Pant ar gau i'r ddau gyfeiriad am 5 wythnos.

Bydd yr A465 rhwng cyffordd Dowlais Top a chylchfan dros dro Ystâd Ddiwydiannol Pant yn dal ar agor, ond dim ond ar gyfer traffig lleol.

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd gymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • Lleihau'r ffordd o 3 lôn i 2.
  • Cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau
  • Defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Er diogelwch, mae'r terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 40mya. Bydd hyn yn cael ei orfodi yn yr un modd â'r terfyn cyflymder presennol gan ddefnyddio camerâu cyflymder cyfartalog. Bydd adferiad am ddim ar gael i gerbydau sy'n torri i lawr yn yr ardal gwaith.

 

Penododd Llywodraeth Cymru Future Valleys fel eu partner sector i helpu i gyflawni'r cynllun.  Dydy'r Asiant Cefnffyrdd De Cymru ddim yn gyfrifol am gwaith cynnal a chadw ar y rhan yma o'r ffordd. 

Dilynwch @TraffigCymruD ar X am y rheolaeth traffig diweddaraf ond bydd pob ymholiad am y gwaith yn cael ei gyfeirio at dîm Future Valleys 

I adrodd ar ddigwyddiadau neu faterion ar y rhwydwaith, ffoniwch ystafell reoli'r A465 ar 0800 865 4650. Mae'r llinell ar gael 24/7.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0776 245 1850 neu e-bostiwch: [email protected].