Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)

Rhannu

Dyddiad Dechrau: Gwanwyn 2021 | Dyddiad Cwblhau: Canol 2025

A465 Heads of The Valley Dowlais Top Junction

Bydd yr  A465 o Dowlais Top i Hirwaun yn cael ei newid i 2 lôn yn y ddau gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gweler dolenni Llywodraeth Cymru ar y dde, am wybodaeth ar y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

Mae'r prosiect hwn ar waith ar 17km o ffordd yr A465, rhwng Dowlais Top, Merthyr Tudful a Hirwaun. Adeiladwyd yr A465 presennol yn y 1960au a nododd astudiaeth draffig yr angen i wella'r ffordd trwy:

  • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael
  • gwella llif traffig a'i gwneud hi'n fwy diogel goddiweddyd

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • gostwng y ffordd o 3 lôn i 2.
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Er diogelwch, mae'r terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 40mya. Bydd hyn yn cael ei orfodi yn yr un modd â'r terfyn cyflymder presennol gan ddefnyddio camerâu cyflymder cyfartalog. Bydd adferiad am ddim ar gael i gerbydau sy'n torri i lawr yn yr ardal gwaith.

A465 Rhingos i Hirwaun

Caead dros nos am un noson ar 27/11/21 er mwyn cwblhau gwaith fedrith ddim cael ei wneud pan mae'r ffordd ar agor neu yn ystod rheolaeth traffig. 

Cau lonydd 24 awr  yn y lleoliadau isod:

  • A465 Cylchfan Rhigos i Dowlais Top i'r ddau gyfeiriad.
  • A465 Cyfnewidfa Castell-nedd i Gylchfan Rhigos i'r ddau gyfeiriad.
  • A465 o Gylchfan Asda i Gylchfan Dowlais Top tua'r De.
  • A465 Lon allanol Cylchfan Dowlais Top. 
  • A470 Cylchfan Cefn Coed i Gylchfan Abertawe tua'r De.

A4054 Pont Stryd Fawr

Bydd rhan cyfagos i'r rhwydwaith ar gau o 13/09/21 am oddeutu 18 mis. Gwyriad lleol ar waith.

Lon Grawen

Bydd rhan cyfagos i'r rhwydwaith ar gau o 15/11/21 an oddeutu pedair mis er mwyn newid cyfeiriad pibellau dwr. Bydd mynediad i breswylwyr Lon Grawen yn unig. 

Penododd Llywodraeth Cymru Future Valleys fel eu partner sector i helpu i gyflawni'r cynllun.  Dydy'r Asiant Cefnffyrdd De Cymru ddim yn gyfrifol am gwaith cynnal a chadw ar y rhan yma o'r ffordd. 

Dilynwch @TraffigCymruD ar Trydar am y rheolaeth traffig diweddaraf ond bydd pob ymholiad am y gwaith yn cael ei gyfeirio at dîm Future Valleys 

I adrodd ar ddigwyddiadau neu faterion ar y rhwydwaith, ffoniwch ystafell reoli'r A465 ar 0787 287 1702. Mae'r llinell ar gael 24/7.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0776 245 1850 neu e-bostiwch: [email protected]. 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni