Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)

Dyddiad Cychwyn: Gwanwyn 2021 | Dyddiad Gorffen: Canol 2025

A465 Taf Fawr

Bydd yr A465 yn newid i fod yn 2 lôn i bob cyfeiriad o Dowlais Top i Hirwaun. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn ewch i ddolenni Llywodraeth Cymru ar waelod y dudalen, am y wybodaeth traffig gwelwch y manylion isod.

 

Fel rhan o'r gwaith adeiladu parhaus mae angen y cau ffyrdd canlynol dros nos ar yr A465 rhwng Cefn Coed (Cyffordd â Chylchfan yr A470) a Dowlais.

25 Medi - 28 Medi (rhwng 20:00 - 06:00):

  • Yn ystod y cau hwn bydd gwaith yn parhau i gael ei wneud ar Draphont Taf Fechan, gan gynnwys codi dur. Bydd gwaith arall yn cael ei wneud hefyd ledled yr ardal i wneud y defnydd mwyaf o’r amser pan fydd y ffordd ar gau.

29 Medi (20:00)  - 2 Hydref (06:00):

  • Bydd yr A465 rhwng Cefn Coed (cyffordd yr A470) a Dowlais ar gau am benwythnos.

 

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • ostwng y ffordd o 3 lôn i 2.
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Er diogelwch, mae'r terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 40mya. Bydd hyn yn cael ei orfodi yn yr un modd â'r terfyn cyflymder presennol gan ddefnyddio camerâu cyflymder cyfartalog. Bydd adferiad am ddim ar gael i gerbydau sy'n torri i lawr yn yr ardal gwaith.

 

 

Penododd Llywodraeth Cymru Future Valleys fel eu partner sector i helpu i gyflawni'r cynllun.  Dydy'r Asiant Cefnffyrdd De Cymru ddim yn gyfrifol am gwaith cynnal a chadw ar y rhan yma o'r ffordd. 

Dilynwch @TraffigCymruD ar Trydar am y rheolaeth traffig diweddaraf ond bydd pob ymholiad am y gwaith yn cael ei gyfeirio at dîm Future Valleys 

I adrodd ar ddigwyddiadau neu faterion ar y rhwydwaith, ffoniwch ystafell reoli'r A465 ar 0800 865 4650. Mae'r llinell ar gael 24/7.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0776 245 1850 neu e-bostiwch: [email protected]. 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni