Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Dowlais Top i Hirwaun (Rhannau 5 a 6)

Rhannu

Dyddiad Dechrau: Gwanwyn 2021 | Dyddiad Cwblhau: Canol 2025

A465 Heads of The Valley Dowlais Top Junction

Bydd yr  A465 o Dowlais Top i Hirwaun yn cael ei drawsnewid mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gweler dolenni Llywodraeth Cymru ar y dde, am wybodaeth ar y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

Mae'r prosiect hwn ar waith ar 17km o ffordd yr A465, rhwng Dowlais Top, Merthyr Tudful a Hirwaun. Adeiladwyd yr A465 presennol yn y 1960au a nododd astudiaeth draffig yr angen i wella'r ffordd trwy:

  • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael
  • gwella llif traffig a'i gwneud hi'n fwy diogel goddiweddyd

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr 

  • gostwng y gerbytffordd o 3 lôn i 2.
  • cau rhannau o'r gerbytffordd dros nos neu dros benwythnosau
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Er diogelwch, bydd y terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 40mya. Bydd hyn yn cael ei orfodi yn yr un modd â'r terfyn cyflymder presennol gan ddefnyddio camerâu cyflymder cyfartalog. Bydd adferiad am ddim ar gael i gerbydau sy'n torri i lawr yn yr ardal gwaith.

Gwneir pob ymdrech i darfu cyn lleied â phosibl, fel gweithio 24 awr pan fydd ffyrdd wedi'u cau yn llawn i leihau nifer y ffyrdd fydd angen eu cau yn gyffredinol.

Llwybr Gwyriad Mai 24

Llwybr Gwyriad Mehefin 15

Caeadau Dros Nôs Lleoliadau

Amser a Dyddiad Cychwyn* Amser a Dyddiad Gorffen**

Cyfnewidfa Glyn-nedd i Gylchfan Hirwaun i'r ddau gyfeiriaf am 1 noson 

24/05/21 20:00 25/05/21 06:00

Cyclchfan Hirwaun i Gylchfan Cefn Coed i'r ddau gyfeiriaf am 2 noson 

15/06/21 20:00 17/06/21 06:00

Cyfnewidfa Glyn-nedd i Gylchfan Hirwaun i'r ddau gyfeiriaf am 1 noson 

22/06/21 20:00 23/06/21 06:00

** Sylwch y gall y rhaglen hon newid. Diweddariadau am caeadau pellach i ddilyn.

Penododd Llywodraeth Cymru Future Valleys fel eu partner sector preifat ym mis Hydref 2020 i helpu i gyflawni'r cynllun. O Fai 1af, 2021 ni fydd y rhan hon o'r rhwydwaith bellach yn dod o dan gylch gwaith cynnal a chadw Asiant Cefnffyrdd De Cymru.

Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r contractwr i ddiweddaru'r dudalen hon a @TraffigCymruD gyda'r rheolaeth traffig diweddaraf ond bydd pob ymholiad am y gwaith yn cael ei gyfeirio at dîm Future Valleys 

I adrodd ar ddigwyddiadau neu faterion ar y rhwydwaith, ffoniwch ystafell reoli'r A465 ar 0787 287 1702. Mae'r llinell ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0776 245 1850 neu e-bostiwch: [email protected]. Mae tîm cyswllt cyhoeddus Future Valleys yn gweithredu yn ystod oriau gwaith arferol yn ystod yr wythnos a byddant yn ymateb yn y cyfnod gwaith canlynol.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni