Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)

Dyddiad Cychwyn: Gwanwyn 2021 | Dyddiad Gorffen: Canol 2025

A465 Heads of The Valley Dowlais Top Junction

Bydd yr A465 yn newid i 2 lon mewn y ddwy gyfeiriad o Dowlais Top i Hirwaun. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn ewch i'r dolenni ar ddiwedd y tudaeln, am gwybodaeth traffig gwelwch y manylion isod.

 

A4059 Ffordd Hirwaun, Trewaun                                  

Cau'r ffordd yn llawn am hyd at bedwar wythnos yn cychwyn Gorffennaf 25ain am 06:00 i osod cwlfer draenio. 

Bydd y gwaith yma yn cael eu cynnal drwy wylia haf er mwyn lleihau'r effaith ar yr ysgol yn yr ardal. 

Caniatáu mynediad i breswylion a busnesau trwy gydol y gwaith.

A465 rhwng Hirwaun a Dowlais Top

Byrddau traffig 'stop and go' mewn ardaloedd gwahanol o ddydd Llun 8fed o Awst i ddydd Gwener 12fed Awst rhwng yr oriau 09:30 a 15:30 er mwyn cwblhau gwaith wrth ochr i'r ffordd.

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • gostwng y ffordd o 3 lôn i 2.
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Er diogelwch, mae'r terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 40mya. Bydd hyn yn cael ei orfodi yn yr un modd â'r terfyn cyflymder presennol gan ddefnyddio camerâu cyflymder cyfartalog. Bydd adferiad am ddim ar gael i gerbydau sy'n torri i lawr yn yr ardal gwaith.

Penododd Llywodraeth Cymru Future Valleys fel eu partner sector i helpu i gyflawni'r cynllun.  Dydy'r Asiant Cefnffyrdd De Cymru ddim yn gyfrifol am gwaith cynnal a chadw ar y rhan yma o'r ffordd. 

Dilynwch @TraffigCymruD ar Trydar am y rheolaeth traffig diweddaraf ond bydd pob ymholiad am y gwaith yn cael ei gyfeirio at dîm Future Valleys 

I adrodd ar ddigwyddiadau neu faterion ar y rhwydwaith, ffoniwch ystafell reoli'r A465 ar 0800 865 4650. Mae'r llinell ar gael 24/7.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0776 245 1850 neu e-bostiwch: [email protected]. 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni