Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Datblygwyr

Mae gwybodaeth draffig Traffig Cymru ar gael i'w defnyddio mewn rhaglenni trydydd parti. Mae'r telerau ac amodau'n berthnasol ac yn amrywio yn ôl y math o borthiant data, fel y disgrifir yn y dudalen hon.

Ar gyfer pob math o ddata a geir gan Traffig Cymru, nodwch:

  • Ar gyfer pob math o ddata a geir gan Traffig Cymru, nodwch:
  • Mae telerau ac amodau gwefan Traffig Cymru, ei bolisi preifatrwydd a pholisïau hawlfraint yn berthnasol.
  • Mae'n rhaid cydnabod Traffig Cymru fel y ffynhonnell ddata.
  • Gellir diddymu mynediad os yw'r defnydd yn achosi i'n gwasanaethau gael eu diraddio.
  • Nid ydym yn gwarantu unrhyw lefelau o wasanaeth ac nid ydym yn gwarantu na fydd y data neu'r mynediad yn ddi-dor nac yn ddi-wall

Camerâu traffig byw

Mae delweddau llonydd o gamerâu Traffig Cymru ar gael gan weinydd mynediad cyfyngedig.

Mae mynediad yn ddarostyngedig i delerau ac amodau ychwanegol.

Mae porthiant data XML byw yn seiliedig ar y protocol DATEX II yn darparu enwau camera yn y Gymraeg a'r Saesneg, y cyfesurynnau, amser y diweddariad diwethaf a baner statws gweithredol. Fel arall, mae rhestr sefydlog ar ffurf csv ar gael i danysgrifwyr ar gais.

Cysylltwch â ni i wneud cais am fynediad. Rhowch eich enw, eich manylion cyswllt, enw'r sefydliad, disgrifiad o'r gwasanaeth rydych yn bwriadu ei ddarparu ac URL y wefan neu'r rhaglen lle bydd y delweddau'n cael eu harddangos.

RSS

Cyhoeddir cysylltiadau porthiant RSS yn y tudalen hon.

Mae'r dolenni RSS yn darparu data Traffig Cymru (Cymraeg a Saesneg) ar gyfer damweiniau, digwyddiadau mawr a gynlluniwyd a gwaith ffordd sylweddol sy'n effeithio ar y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru. Diweddarir y data bob 5 munud.

Does dim angen cofrestru.

Mae'r data ar gael ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yn unig ac yn cael ei gynhyrchu gan Traffig Cymru. Gall y cofnodion allbwn felly fod yn wahanol i gynnwys arall gwefan Traffig Cymru sydd hefyd yn cynnwys data o ffynonellau allanol.

Twitter

Mae data Traffig Cymru ar gyfer damweiniau, gwaith ffordd mawr a digwyddiadau mawr a gynlluniwyd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon Twitter yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae Twitter yn cynnig amryw o opsiynau i ymgorffori trydariadau cyhoeddus i'ch gwefan. Gweler tudalennau cymorth Twitter am ragor o wybodaeth.

Porthiannau Twitter Traffig Cymru yw:

DATEX II ar damweiniau, digwyddiadau, gwaith ffordd, teledu cylch cyfyng a data arwyddion negeseuon amrywiol  

Mae data Traffig Cymru ar gael mewn fformat XML yn seiliedig ar y protocol DATEX II.

Mae'r data canlynol ar gael ar hyn o bryd yn y fformat hwn:

  • Digwyddiadau - diweddariadau dwyieithog ar ddigwyddiadau heb eu cynllunio a digwyddiadau mawr a gynlluniwyd
  • Gwaith Ffordd - diweddariadau dwyieithog ar gynlluniau gwaith ffordd mawr
  • CCTV - lleoliadau camera traffig, enwau a baner statws gweithredol
  • VMS - lleoliadau arwyddion negeseuon newidiol ar ochr y ffordd, enwau a negeseuon sy'n cael eu harddangos ar hyn o bryd

Mae mynediad wedi'i gyfyngu ac yn amodol ar delerau ac amodau ychwanegol.

Mae data ar gael ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd ac a gynhyrchir gan Traffig Cymru yn unig. Gall y cofnodion allbwn felly fod yn wahanol i gynnwys arall gwefan Traffig Cymru sydd hefyd yn cynnwys data o ffynonellau allanol.

Cysylltwch â ni i wneud cais am fynediad. Rhowch eich enw, eich manylion cyswllt, enw'r sefydliad, disgrifiad o'r gwasanaeth rydych yn bwriadu ei ddarparu ac URL y wefan neu'r rhaglen lle bydd y data'n cael ei arddangos.

Data llwybr dargyfeirio byw

Cyhoeddir data llwybr dargyfeirio byw Traffig Cymru a ddangosir mewn sgriniau map ar y wefan hon gan ddefnyddio rhaglenni a drwyddedir gan Elgin. Mae mynediad i'r data hwn i'w ddefnyddio mewn rhaglenni llwybr ar gael gan Elgin, yn amodol ar drwydded. Cysylltwch ag Elgin am ragor o wybodaeth.

Hypergysylltu

Mae Llywodraeth Cymru yn fodlon hefyd i ddefnyddwyr greu cysylltiadau hyperdestun â'r wefan hon. Dylai tudalennau Traffig Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.

Os hoffech gynnwys tudalennau gwe Traffig Cymru mewn safle porth, cysylltwch â ni gyda'ch enw, manylion cyswllt a disgrifiad o'ch safle porth.

Os hoffech arddangos rhif ffôn llinell wybodaeth Traffig Cymru, dangoswch ef fel "llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213". Peidiwch â chynnwys rhifau pellach o'n dewislen ffôn rhyngweithiol, gan fod y dewisiadau hyn yn gallu newid.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni